Статті

Про створення об’єднаного трудового архіву Котовського району16

Україна

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

КОТОВСЬКА РАЙОННА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

Про створення об'єднаного трудового архіву Котовського району

Відповідно до ст. 43, пункту 10 ст. 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 29 Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи», враховуючи рішення сесій сільских рад Котовського району про делегування частини власних повноважень Котовській районній раді щодо функціонування Об'єднаного трудового архіву Котовського району, з метою централізованого тимчасового зберігання архівних документів, нагромаджених у процесі документування службових, трудових та інших правовідносин юридичних і фізичних осіб, що не належать до Національного архівного фонду, враховуючи Типове положення про архівну установу сільської, селищної, міської ради, затверджене Наказом Міністерства юстиції України від 02.06.2014 № 864/5, районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Створити Об'єднаний трудовий архів Котовського району.

2. Рішення районної ради від 5 серпня 2004 року № 156-ІV «Про створення Трудового архіву Котовського району» вважати таким, що втратило чинність.

3. Затвердити Положення про Об'єднаний трудовий архів Котовського району в новій редакції (додається).

4.Фінансування Об'єднаного трудового архіву Котовського району здійснювати за рахунок коштів районного бюджету, а також іншої субвенції сільських бюджетів.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань прав людини, забезпечення законності, боротьби з корупцією та депутатської діяльності, етики і гласності (Паламарчук С. М.).

Голова Котовської

районної ради                                                                                                  В. П. Синько

15 березня 2016 року

№ 83-VII

Додаток

до рішення районної ради

від 15 березня 2016 року

№ 83 - VII

П О Л О Ж Е Н Н Я

Про Об'єднаний трудовий архів Котовського району

Об'єднаний трудовий архів Котовського району створюється для централізованого тимчасового зберігання документів, нагромаджених у процесі документування службових, трудових або інших правовідносин юридичних і фізичних осіб та інших архівних документів, що не належать до Національного архівного фонду /далі - Трудовий архів/, статті 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 29 Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи» та наказу Міністерства юстиції України від 02.06.2014 року № 864/5 «Про затвердження Типового положення про архівну установу сільської, селищної, міської ради для централізованого тимчасового зберігання архівних документів» .

1. Об'єднаний трудовий архів є структурним підрозділом районної ради, створюється рішенням сесії Котовської районної ради на підставі делегування сільськими радами району частини власних повноважень з його створення разом з передачею коштів відповідних бюджетів як субвенції на його утримання. Організаційно - правовий статус трудового архіву визначається районною радою, залежно від покладених на архів завдань і обсягів роботи.

2.У своїй діяльності Об'єднаний трудовий архів керується Конституцією і Законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, рішеннями районної ради і розпорядженнями голови районної ради та іншими нормативно - правовими актами та положеннями, затвердженими з урахуванням цього Положення.

3. З питань організації і методики введення архівної справи Об'єднаний трудовий архів керується наказами та методичними рекомендаціями Укрдержархіву, Державного архіву Одеської області, архівного відділу районної державної адміністрації.

4.Об'єднаний трудовий архів працює відповідно до річного плану роботи, який затверджує голова районної ради; керівник архіву звітує перед зазначеною посадовою особою про проведену роботу. Примірник річного плану та звіту про його виконання надається архівному відділу райдержадміністрації.

5.Службові обов'язки працівників Об'єднаного трудового архіву визначаються посадовими інструкціями, що затверджуються головою районної ради.

6.Основними завданнями Об'єднаного трудового архіву є:

- виявлення та внесення до джерел комплектування, за погодженням з архівним відділом райдержадміністрації, документів підприємств, установ і організацій незалежно від підпорядкування та форм власності, що розташовані на території району;

- зберігання відповідно до умов, визначених Укрдержархівом, документів з особового складу та документів тимчасового зберігання підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності та підпорядкування, що розташовані на території району, або ліквідованих підприємств, установ і організацій, що діяли й були зареєстровані в районі;

- приймання від підприємств, установ та організацій - джерел комплектування архівних документів з особового складу, фінансово- господарської діяльності та інших документів, строки зберігання яких не закінчилися в упорядкованому стані за описами справ, схваленими архівним відділом райдержадміністрації

-здійснює приймання виборчої документації тимчасового строку зберігання відповідно до законодавства;

- науково - технічне опрацювання документів, що надійшли на зберігання, згідно з правилами Укрдержархіву, створення необхідного довідкового апарату до них;

- облік документів, що зберігаються, у тому числі шляхом створення та підтримання облікових баз даних;

- організація користування документами у службових, соціально - правових, наукових та інших цілях, видання юридичним особам і громадянам у встановленому Укрдержархівом порядку архівних довідок, копій та витягів з документів, що знаходяться на зберіганні; - подання на затвердження експертній комісії архівного відділу райдержадміністрації описів справ тимчасового зберігання та з особового складу підприємств, установ і організацій - джерел комплектування, а також актів про вилучення для знищення документів, строки зберігання яких закінчилися;

- участь у заходах з підвищення кваліфікації працівників служб діловодства, архівних підрозділів та експертних комісій підприємств, установ та організацій - джерел комплектування.

7.Для виконання покладених на Трудовий архів завдань йому надається право:

- одержувати від підприємств, установ та організацій - джерел комплектування або ліквідаційних комісій (ліквідаторів) архівні документи згідно з номенклатурами справ для наступного зберігання у Об'єднаному трудовому архіві;

- одержувати від підприємств, установ та організацій - джерел комплектування або ліквідаційних комісій (ліквідаторів) відомості, необхідні для роботи;

- інформувати керівництво районної ради про стан зберігання документів підприємств, установ і організацій - джерел комплектування та вносити пропозиції щодо поліпшення цієї роботи;

- надавати рекомендації підприємствам, установам та організаціям - джерелам комплектування або ліквідаційним комісіям (ліквідаторам) з питань, що входять до компетенції Об'єднаного трудового архіву;

- брати участь у засіданнях експертних комісій підприємств, установ і організацій - джерел комплектування Об'єднаного трудового архіву та актів про вилучення для знищення документів, строки зберігання яких закінчилися у разі розгляду на них описів справ тимчасового зберігання та з особового складу ;

- брати участь у нарадах, які проводить районна рада та районна державна адміністрація, ліквідаційна комісія (ліквідатор), Державний архів Одеської області, архівний відділ районної державної адміністрації, в разі розгляду на них питань роботи з документами.

8. Трудовий архів очолює керівник, який призначається на посаду та звільняється з посади рішенням районної ради.

9. Керівник Трудового архіву:

- організує діяльність архіву, персонально відповідає за виконання покладених на архів завдань;

- розподіляє завдання між працівниками архіву, контролює їх виконання; вирішує відповідно до законодавства питання щодо доступу представників підприємств, установ і організацій джерел комплектування, інших користувачів до документів, що знаходяться на зберіганні;

- проводить прийом громадян, розглядає звернення, що належать до компетенції архіву;

- представляє архів з усіх питань, пов'язаний з його діяльністю.

10. Штатний розпис Трудового архіву затверджує районна рада з урахуванням виконання всіх покладених на архів завдань, кількості документів, що находяться на зберіганні і підлягають зберіганню в архіві, обсяг довідкової роботи.

11. Порядок взаємодії Трудового архіву з іншими підрозділами районної ради визначає голова районної ради.

12. Трудовий архів не має статусу юридичної особи, має штампи і бланки. Для засвідчення архівних довідок, копій, витягів з архівних документів використовується гербова печатка районної ради.

Заступник голови

районної ради                                                                                            О. В. Карауш

Календар новин

<< < Грудень 2020 > >>
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31