Статті

Про затвердження програми правової освіти населення Котовського району Одеської області на 2014 – 2018 роки


 УКРАЇНА

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

КОТОВСЬКА РАЙОННА РАДА

 РІШЕННЯ

Про затвердження програми правової освіти

населення Котовського району Одеської області

на 2014 – 2018 роки

Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Указу Президента України від 18 жовтня 2001 року № 992/2001 «Про Національну  програму правової освіти населення», з метою підвищення рівня правової освіти населення Котовського району, створення належних умов для забезпечення їх конституційного права  знати свої права і обов’язки районна рада

ВИРІШИЛА:

 1. 1.Затвердити програму правової освіти населення Котовського району Одеської області на 2014 – 2018 роки (далі – Програма), що додається.
 2. 2.Котовській районній державній адміністрації при формуванні проектів районного бюджету  щорічно передбачати кошти на фінансування видатків та виконання заходів, передбачених Програмою в межах фінансового ресурсу.
 3. 3.Відділу фінансового управління районної державної адміністрації (Погорілій І.А.) здійснювати фінансування через відділ освіти районної державної адміністрації у вигляді придбання спеціальних видань (навчальні посібники, інформаційні бюлетні, пам’ятки, тощо) з роз’яснення чинного законодавства.
 4. 4.Координація за ходом виконання Програми покладається на Котовське міжрайонне управління юстиції Одеської області та відділ освіти Котовської районної державної адміністрації.
 5. 5.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  з питань законності і прав людини, регламенту, депутатської діяльності та етики (Білоус Л.М.).

Голова Котовської

районної ради                                                                                 О.М. Бордюка

25 січня 2014 року

№ 283-VI

Додаток

до рішення районної  ради 

від 25 січня 2014 року

№ 283-VI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програма

правової освіти населення Котовського району Одеської області на 2014-2018 роки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОТОВСЬК – 2014

1. Паспорт Програми правової освіти населення Котовського району

Одеської області на 2014-2018 роки

 

1.

Ініціатор розроблення програми

Котовське міжрайонне управління юстиції в Одеській області

2.

Розробник програми

Котовське міжрайонне управління юстиції в Одеській області

3.

Співрозробники програми (у разі наявності)

-

4.

Відповідальний виконавець програми

 Котовське міжрайонне управління юстиції в Одеській області

5.

Учасники програми

Структурні підрозділи Котовської районної державної адміністрації: відділ освіти, відділ культури і туризму, Котовське міжрайонне управління юстиції в Одеській області

6.

Термін реалізації програми

2014-2018 роки

6.1.

Етапи виконання програми (для довгострокових програм)

I етап – 2014-2016 роки,

II етап – 2017-2018 роки

7.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

районний бюджет

8.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього,

2 тис. 500 грн.

 

у тому числі:

 

8.1.

коштів районного бюджету

 

2 тис. 500 грн.

8.2.

коштів інших джерел

-

 

 

 

 

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої

спрямована Програма

 

Становлення України як демократичної, правової держави, формування засад громадянського суспільства зумовлюють необхідність підвищення рівня правової культури населення, потребують вирішення питання подальшого розвитку правосвідомості населення, подолання правового нігілізму, задоволення потреб громадян в одержанні знань про право. Це може бути забезпечено, насамперед, шляхом удосконалення правової освіти населення.

Національна програма правової освіти населення, затверджена Указом Президента України від 18 жовтня 2001 року № 992/2001, передбачає подальше створення необхідних умов для набуття широкими верствами населення правових знань та навичок у їх застосуванні, забезпечення доступу громадян до джерел правової інформації, а також визначає основні напрями правоосвітньої діяльності та першочергові заходи щодо їх реалізації.

Відповідно до статті 59 Конституції України кожен має право на правову допомогу. У випадках, передбачених законом, ця допомога надається безоплатно.

У сучасному світі рівень правового захисту прав та свобод людини і громадянина є ключовим показником демократизму суспільства і держави. У демократичній, правовій державі кожне право особи, закріплене належним чином, забезпечується всією повнотою влади.

Підвищення рівня правової поінформованості населення, а також забезпечення доступу населення району до актуальної інформації про державу і право здійснюється шляхом висвітлення актуальних правових питань, змін в чинному законодавстві у засобах масової інформації, виготовлення та розповсюдження спеціальних видань (інформаційних бюлетенів, пам’яток, посібників, буклетів тощо) правороз’яснювального спрямування, які сприяють самоосвіті населення з питань держави і права.

   Брак коштів на реалізацію програм компенсується тісною співпрацею усіх зацікавлених підприємств, установ, організацій району, яка координується районною МКМР з правової освіти населення. В рамках виконання програм організовано та проведено більш як 100 заходів, за участі:

-  відділ освіти Котовської райдержадміністрації;

- Котовська міжрайонна прокуратура;

- КМСД ГУМВС України в Одеській області;

- КМСД ЛВ ВС на станції Котовськ;

- сектор ДІМ ГУМВС України в Одеській області;

- служба у справах дітей Котовської райдержадміністрації ;

- юридичний сектор Котовської райдержадміністрації;

- відділ культури Котовської райдержадміністрації;

- Котовська районна організація «Комітет виборців України»;

- Центр Права м. Котовськ.

        Серед них: семінар-тренінг для сільських активістів «Протидія та боротьба з корупцією на місцевому рівні», «Проблеми з отримання громадянства та шляхи їх вирішення», «Поширення серед населення ідей нетерпимості до проявів корупції, пропагування переваг правомірної поведінки в усіх сферах суспільного життя». семінар-практикум для вчителів предмету «Правознавство» на тему: «Нетрадиційні методи «активного навчання» на уроках з предмету «Правознавство», круглий стіл для активістів сільських громад та посадових осіб органів місцевого самоврядування «Правові аспекти захисту права на землю», круглий стіл «Безоплатна правова допомога  – реалії сьогодення», «Реалізація Закону України «Про громадські об’єднання» круглий стіл «Соціальний захист  молоді», екскурсії-зустрічі до  ЛВ ВС на станції Котовськ,  Котовського МРУЮ, Котовського міськрайонного суду.

В цілому проведений аналіз стану правової освіти в Котовському  районі Одеської області свідчить про стабільну та активну роботу на шляху удосконалення правової освіти населення.

Однак, зважаючи на те, що стан правової освіти, правової свідомості та правової культури суспільства суттєво відстає від європейських стандартів, існує гостра проблема нігілістичного ставлення громадян до права і правових цінностей, що охороняються державою, залишається значною кількість правопорушень.

У зв’язку з цим виникає потреба посилення ролі правової освіти, формування високого рівня правової культури суспільства і кожної людини, здатної до сприйняття інноваційних процесів у суспільстві.

 

3. Визначення мети Програми

 

Метою Програми є підвищення загального рівня правової культури та вдосконалення системи правової освіти населення району, набуття громадянами необхідного рівня правових знань, формування у них поваги до права.

 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми

 

Основними шляхами і засобами реалізації Програми є:

 • утвердження гуманістичних правових ідей, загальнолюдських та національних правових цінностей, високих моральних засад у суспільному житті;
 • визнання правової освіти населення одним із основних чинників формування високої правосвідомості і правової культури окремих громадян та всього суспільства;
 • активна участь в організації і здійсненні заходів із правової освіти населення органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, навчальних та культурних закладів, міжвідомчих координаційно-методичних рад з правової освіти населення, видавництв та видавничих організацій, засобів масової інформації в тому числі спільне проведення заходів зазначеними особами;
 • органічне поєднання правової освіти із загальною середньою, професійно-технічною і вищою освітою;
 • розроблення сучасної методологічної бази для реалізації усіх напрямів і форм правоосвітньої діяльності;
 • надання правової освіти навчальними закладами на платній та безоплатній основі;
 • поліпшення умов для здійснення творчої, благодійної та іншої суспільно корисної діяльності у сфері правової освіти;
 • залучення громадян до участі в удосконаленні системи правової освіти;
 • сприяння самоосвіті населення з питань права і держави;
 • забезпечення відкритості правової інформації, доступу всіх верств населення до її джерел;
 • безпосередня участь юристів у поширенні правових знань.

Фінансування Програми здійснюється відповідно до законодавства України за рахунок коштів, виділених в установленому порядку з районного бюджету.

Обсяги фінансування уточнюються під час складання проекту районного бюджету на відповідний рік в межах наявного фінансового ресурсу.

Ресурсне забезпечення Програми правової освіти населення Котовського району Одеської області на 2014-2018 роки наведено в додатку 1 до Програми.

Програма складена на період 2014-2018 років та поділяється на 2 етапи: I етап – 2014-2016 роки, II етап – 2017-2018 роки.

 

5. Напрями діяльності та заходи Програми

 

Основними завданнями Програми є:

 • підвищення рівня правової підготовки населення;
 • створення належних умов для набуття громадянами знань про свої права, свободи і обов’язки;
 • широке інформування населення про правову політику держави та законодавство;
 • забезпечення вільного доступу громадян до джерел правової інформації;
 • вдосконалення системи правової освіти населення, збереження та розвиток вітчизняних традицій у цій сфері.

Напрямами Програми визначено:

 • координаційно-методична діяльность у сфері правової освіти населення;
 • підвищення рівня викладання правових дисциплін у навчальних закладах району;
 • здійснення комплексу правоосвітніх заходів виховного, навчального та інформаційного характеру для учнівської та студентської  молоді;
 • інформування населення через засоби масової інформації про актуальне законодавство та його реалізацію.

Напрями діяльності та заходи Програми правової освіти населення Котовського району Одеської області на 2014-2018 роки наведені у додатку 2 до Програми району.

 

6. Очікувані результати та ефективність Програми

 

Реалізація Програми сприятиме:

 • підвищенню рівня правової культури населення Котовського району;
 • підвищенню ефективності та стимулювання активізації діяльності місцевих МКМР;
 • набуттю студентами-юристами навичок правозастосування;
  • підвищенню кваліфікації працівників юридичних служб;
  • формуванню у громадян поваги до права, загальнолюдських, правових цінностей, а також подоланню правового нігілізму;
  • наданню сучасної методологічної бази навчальним закладам для реалізації усіх напрямів і форм правоосвітньої діяльності;
  • набуттю нових знань про зміни чинного законодавства, про практику застосування законодавства;
  • сприянню самоосвіті населення з питань держави і права;
  • підвищенню рівня правової поінформованості населення.

 

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми

 

Відповідальним виконавцем Програми є Котовське міжрайонне  управління юстиції в Одеській області.

Після закінчення встановленого строку виконання Програми, не пізніше ніж у двомісячний строк, Котовське міжрайонне управління юстиції в Одеській області складає підсумковий звіт про результати її виконання та подає його на розгляд Котовській районній ради разом із пояснювальною запискою.

Контроль за виконанням  Програми здійснює Котовська районна рада. Поточний контроль за ходом реалізації Програми здійснює постійна комісія районної ради з питань законності і прав людини, регламенту, депутатської діяльності та етики.

 

Заступник голови

районної ради                                                                                      О.В. Карауш

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1 до Програми

 

Ресурсне забезпечення

 Програми правової освіти населення Котовського району Одеської області на 2014-2018 роки

 

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

 

Етапи виконання Програми

Усього витрат на виконання Програми (тис. грн.)

 

I

II

2014 рік

2015 рік

2016 рік

 

2017 рік

 

2018 рік

 

Усього  тис. грн., у тому числі

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

2,5

- районний  бюджет

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

2,5

 

 

 

 

 

 


Додаток 2 до Програми

Напрями діяльності та заходи

Програми правової освіти населення Ктовського району Одеської області на 2014-2018 роки

 

 

№ з/п

Перелік заходів програми

 

Строк виконання заходу

 

Виконавці

Джерела фінансу-вання

 

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн.,

у тому числі:

Очікуваний результат

Всього

I етап

II етап

2014 рік

2015 рік

2016 рік

2017 рік

2018 рік

I. Координаційно-методична діяльності у сфері правової освіти населення

 

1.1.

Координація діяльності органів влади у сфері правової освіти населення району в рамках роботи районної міжвідомчої координаційно-методичної ради

2014-2018 роки

Котовське міжрайонне управління юстиції

 

 

___

 

 

 

 

 

___

 

 

___

 

 

___

 

 

___

 

 

___

 

 

___

Підвищення рівня правової культури

населення

1.2.

Забезпечення проходження практики студентською молоддю, яка навчається в юридичних навчальних закладах

2014-2018 роки

Котовське міжрайонне управління юстиції

 

 

___

 

 

___

 

 

___

 

 

___

 

 

___

 

 

___

 

 

___

Набуття студентами-юристами навичок правозастосування

1.3.

Вивчення попиту на юридичну літературу в навчальних закладах, на підприємствах, в організаціях

2014-2018 роки

Відділ культури та туризму райдержадміністрації,

Котовське міжрайонне управління юстиції

 

 

___

 

 

___

 

 

___

 

 

___

 

 

___

 

 

___

 

 

___

Визначення популярних видань та видавництв правового спрямування

1.4.

Проведення постійно діючих семінарів щодо підвищення кваліфікації працівників юридичних служб

2014-2018 роки

Котовське міжрайонне управління юстиції

 

 

___

 

 

___

 

 

___

 

 

___

 

 

___

 

 

___

 

 

___

Підвищення кваліфікації працівників юридичних служб

1.5.

Організація проведення конференцій, семінарів, тощо з питань підвищення рівня правової культури громадян.    

Організація роботи щодо правової освіти громадян у бібліотеках району шляхом проведення книжкових виставок, оглядів юридичної літератури та інформування про нові видання

2014-2018 роки

Відділ освіти райдержадміністрації, відділ культури та туризму райдержадміністрації,

Котовське міжрайонне управління юстиції

 

 

___

 

 

___

 

 

___

 

 

___

 

 

___

 

 

___

 

 

___

Підвищення рівня правової культури населення району

1.6.

Проведення заходів з поширення серед населення знань про право і державу, інформування громадян про правову політику держави, стан законності і правопорядку, забезпечення прав і свобод людини

2014-2018 роки

Котовське міжрайонне управління юстиції

 

 

___

 

 

___

 

 

___

 

 

___

 

 

___

 

 

___

 

 

___

Формування у громадян поваги до права, загальнолюд-ських правових цінностей, а також подолання правового нігілізму

II. Підвищення рівня викладання правових дисциплін у навчальних закладах області

2.1.

Вивчення та аналіз стану викладання правових дисциплін у навчальних закладах, розроблення заходів щодо покращення викладання правових дисциплін

 

2014-2018 роки

Відділ освіти райдерж-адміністрації,

 Котовське міжрайонне управління юстиції

 

 

___

 

 

___

 

 

 

 

 

___

 

 

 

 

 

___

 

 

 

 

 

___

 

 

 

 

 

___

 

 

 

 

 

___

 

 

 

Підвищення рівня викладання правових дисциплін у навчальних закладах

2.2.

Розроблення методичних матеріалів  щодо поліпшення стану викладання правових дисциплін у навчальних закладах

2014-2018 роки

Відділ освіти райдерж-адміністрації,

 Котовське міжрайонне управління юстиції

 

 

___

 

 

___

 

 

___

 

 

___

 

 

___

 

 

___

 

 

___

Надання сучасної методологічної бази навчальним закладам для реалізації усіх напрямів і форм правоосвітньої діяльності

2.3.

Проведення підвищення кваліфікації викладачів правознавства загальноосвітніх навчальних закладів.

Забезпечення проведення навчально-методичних семінарів для викладачів правових дисциплін загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів із залученням наукових працівників та фахівців-практиків у галузі права

2014-2018 роки

Відділ освіти райдерж-адміністрації,

 Котовське міжрайонне управління юстиції

 

___

 

___

 

___

 

___

 

___

 

___

 

___

Підвищення якості підготовки викладачів правових дисциплін та ефективності викладання правознавчих курсів у навчальних закладах. Набуття нових знань про зміни чинного законодавства, про практику застосування законодавства

III. Здійснення комплексу правоосвітніх заходів виховного, навчального та інформаційного характеру

для учнівської та студентської  молоді

3.1.

Проведення у жовтні до Дня юриста та у грудні до Дня прав людини тижнів правових знань.

Проведення учнівських конференцій та круглих столів з актуальних питань правової освіти

2014-2018 роки

Відділ освіти райдерж-адміністрації, відділ у справах сімї, молоді та спорту райдержадміністрації,

 Котовське міжрайонне управління юстиції

 

 

 

___

 

 

___

 

 

___

 

 

___

 

 

___

 

 

___

 

 

___

Підвищення рівня правової освіти учнівської та студентської молоді

3.2.

Проведення конкурсу на краще знання Конституції України серед старших класів загальноосвітніх навчальних закладів району

2014-2018 роки

Відділ освіти райдерж-адміністрації,

Котовське міжрайонне управління юстиції

 

___

___

___

___

___

___

___

Підвищення рівня знань Конституції України учнівської молоді

3.3.

Проведення правової  вікторини «Майбутній юрист» серед випускників загальноосвітніх навчальних закладів району

2014-2018 роки

Головне управління юстиції в Одеській області

___

 

 

 

 

 

 

Підвищення рівня правової освіти учнівської молоді

3.4.

Проведення анкетування учнівської та студентської молоді з метою виявлення знань чинного законодавства

2014-2018 роки

Відділ освіти райдерж-адміністрації,

Котовське міжрайонне управління юстиції

 

 

 

___

 

 

___

 

 

___

 

 

___

 

 

___

 

 

___

 

 

___

Виявлення рівня правової освіти учнівської та студентської молоді

 

3.5.

Проведення тижнів, декад показу кінофільмів за морально-правовою тематикою, організація занять молоді у кінолекторіях

2014-2018 роки

Відділ освіти райдерж-адміністрації, відділ культури та туризму,

Котовське міжрайонне управління юстиції

 

 

___

 

 

 

 

___

 

 

___

 

 

___

 

 

___

 

 

___

 

 

___

Підвищення рівня правової поінформова-ності молоді

IV. Інформування населення області через засоби масової інформації про актуальне законодавство та його реалізацію

4.1.

Сприяння розміщенню статей на правову тематику в районній газеті «Котовські вісті» та в мережі Інтернет на веб-сайті адміністрації

2014-2018 роки

Котовське міжрайонне управління юстиції Районна міжвідомча координаційно-методичної рада

 

___

 

___

 

___

 

___

 

___

 

___

 

___

Підвищення рівня правової поінформова-ності населення району

4.2.

Забезпечення випуску та розповсюдження спеціальних видань (навчальні посібники, інформаційні бюлетні, пам’ятки, тощо) з роз’яснення чинного законодавства та забезпечення необхідного фінансування

2014-2018 роки

Котовське міжрайонне управління юстиції, Відділ освіти райдержадміністрації,

Відділ комунікацій з громад кістю  апарату райдержадміністрації

Районний

бюджет

2,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Підвищення рівня правової поінформова-ності населення

4.3.

Сприяння проведенню інформаційної та роз’яснювальну роботи серед населення з питань захисту прав дітей та жінок

2014-2018 роки

Котовське міжрайонне управління юстиції,

відділ освіти райдержадміністрації,

відділ у справах сім»ї, молоді та спорту райдержадміністрації,

служба  у справах дітей райдержадміністрації,

Котовський МВ ГУМВС в Одеській області

-

-

-

-

-

-

-

Забезпечення дотримання законодавства про права дітей на гендерну рівність

 

Всього за Програмою

районний бюджет

 

2,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

 

 

 

 

Календар новин

<< < Листопад 2022 > >>
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30