Статті

Про районний бюджет Подільського району на 2018 рік22.12.2017

УКРАЇНА

ПОДІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА

РІШЕННЯ

Про районний бюджет Подільського району на 2018 рік

Відповідно до пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" Подільська районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Визначити на 2018 рік:

- доходи районного бюджету у сумі 65520,8 тис. грн., у тому числі доходи загального фонду районного бюджету – 65520,8 тис.грн. згідно з додатком 1 до рішення;

- видатки районного бюджету у сумі 65520,8 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду районного бюджету – 65520,8 тис.грн. згідно з додатком 2 до рішення;

2. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів районного бюджету у сумі 50,0 тис. гривень.

3. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду районного бюджету на 2018 рік:

- оплата праці працівників бюджетних установ;

- нарахування на заробітну плату;

- придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;

- забезпечення продуктами харчування;

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

- поточні трансферти населенню;

- поточні трансферти місцевим бюджетам;

4. Дозволити районній державній адміністрації у період між сесіями районної ради здійснювати розподіл та перерозподіл субвенцій, дотацій з Державного бюджету України місцевим бюджетам, передбачених районному бюджету Подільського району, та здійснювати фінансування відповідно до нормативних документів, затверджених Кабінетом Міністрів України, що регламентують порядок розподілу та використання субвенцій з Державного бюджету України, з внесенням відповідних змін до розпису доходів і видатків районного бюджету Подільського району на 2018 рік шляхом видання відповідного розпорядження голови районної державної адміністрації з наступним внесенням відповідних змін до рішення про районний бюджет.

5. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право районній державній адміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов'язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

Надати повноваження на укладання договору та отримання позички на покриття тимчасових касових розривів фінансовому управлінню Подільської районної державної адміністрації і призначити уповноваженою особою для здійснення процедури оформлення короткотермінової позички начальника фінансового управління Подільської районної державної адміністрації Погорілу Ірину Анатоліївну.

6. Установити, що не використаний обсяг субвенцій, виділених у 2018 році з районного бюджету (за рахунок коштів районного бюджету) іншим бюджетам, а також субвенцій, виділених з місцевих бюджетів районному бюджету, зберігається на рахунках бюджету для покриття відповідних витрат у наступному бюджетному періоді з урахуванням їх цільового призначення.

7. Розпорядникам коштів районного бюджету:

7.1. Забезпечити прийняття бюджетних зобов'язань та проведення видатків за рахунок загального фонду районного бюджету, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов'язань минулих років, узятих на облік органах Державної казначейської служби України, тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами, та забезпечивши відповідність щомісячного обсягу фактичних видатків обсягам призначень, встановлених планами використання бюджетних коштів.

7.2. Забезпечити під час укладання угод (договорів, контрактів тощо) щодо закупівлі товарів, робіт і послуг за кошти районного бюджету встановлення обов'язковою умовою застосування штрафних санкцій до суб'єктів господарювання за невиконання або несвоєчасне виконання зобов'язань. Зарахування коштів, отриманих від сплати таких штрафних санкцій, здійснювати до доходів загального фонду районного бюджету.

8. Районній державній адміністрації:

8.1. Здійснювати протягом 2018 року перерозподіл обсягів субвенцій з Державного бюджету України, виходячи з фактично нарахованих обсягів відповідних пільг, субсидій та допомоги населенню.

8.2. У процесі виконання районного бюджету вносити на розгляд районної ради пропозиції щодо змін по доходах та видатках у разі настання випадків, передбачених Бюджетним кодексом України.

9. Фінансовому управлінню Подільської районної державної адміністрації забезпечити першочергове фінансування витрат по захищених статтях видатків районного бюджету у межах наявних ресурсів згідно із затвердженим помісячним розписом загального фонду районного бюджету.

10. Управлінню Державної казначейської служби України у Подільському районі Одеської області обов'язково у межах планового бюджетного періоду покривати обсяги тимчасових касових розривів районного бюджету, пов'язані із забезпеченням видатків загального фонду, в першу чергу по захищеним статтям..

11. Додатки 1-2 до рішення є його невід'ємною частиною.

12 .Дане рішення набирає чинності з 1 січня 2018 року.

13. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету та фінансово-економічної політики.

Голова районної ради                                                                    Л.М.Білоус

№316 -VII

22.12.2017

Додаток 1

до рішення Подільської районної ради

від 22.12.2017 №316-VII

Доходи районного бюджету на 2018 рік

(тис.грн.)

Код Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету Всього Загальний фонд Спеціальний фонд

Всього в т.ч. бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6

40000000 Офіційні трансферти 65520,800 65520,800 0,000 0,000

41000000 Від органів державного управління   65520,800 65520,800 0,000 0,000

41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 65520,800 65520,800 0,000 0,000

41050100 Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління 11336,800 11336,800 0,000 0,000

41050200 Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 8412,000 8412,000 0,000 0,000

41050300 Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги не 44678,000 44678,000 0,000 0,000

41050700 Субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного 864,000 864,000 0,000 0,000

41054000 Інші субвенції з місцевого бюджету 230,000 230,000 0,000 0,000

ВСЬОГО ДОХОДІВ 65520,800 65520,800 0,000 0,000

Додаток №2

до рішення Подільської районної ради

від 22 грудня 2017р. №316-VII

РОЗПОДІЛ

видатків районного бюджету на 2018 рік

(тис.грн.)

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів1 Код ТПКВКМБ / ТКВКБМС2 Код ФКВКБ3 Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою / ТПКВКМБ / ТКВКБМС Загальний фонд Спеціальний фонд РАЗОМ

Всього видатки споживання з них видатки розвитку Всього видатки споживання з них видатки розвитку з них

оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

0800000 Орган з питань соціального захисту населення 65520,800 65520,800 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 65520,800

0810000 Орган з питань соціального захисту населення 65520,800 65520,800 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 65520,800

0813010 3010 Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот 11336,800 11336,800 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 11336,800

0813011 3011 1030 Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства 1920,000 1920,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1920,000

0813012 3012 1060 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 9416,800 9416,800 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 9416,800

0813020 3020 Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 8412,000 8412,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 8412,000

0813021 3021 1030 Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства 1161,400 1161,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1161,400

0813022 3022 1060 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 7250,600 7250,600 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 7250,600

0813040 3040 Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, тимчасової допомоги дітям 38661,140 38661,140 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 38661,140

0813041 3041 1040 Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами 260,000 260,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 260,000

0813042 3042 1040 Надання допомоги при усиновленні дитини 35,260 35,260 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 35,260

0813043 3043 1040 Надання допомоги при народженні дитини 13944,680 13944,680 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 13944,680

0813044 3044 1040 Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування 3381,200 3381,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3381,200

0813045 3045 1040 Надання допомоги на дітей одиноким матерям 9800,000 9800,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 9800,000

0813046 3046 1040 Надання тимчасової державної допомоги дітям 240,000 240,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 240,000

0813047 3047 1040 Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям 11000,000 11000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 11000,000

0813080 3080 Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи 6016,860 6016,860 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6016,860

0813081 3081 1010 Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю 3610,900 3610,900 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3610,900

0813082 3082 1010 Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд 1300,000 1300,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1300,000

0813083 3083 1010 Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу 905,860 905,860 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 905,860

0813084 3084 1040 Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату 20,000 20,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 20,000

0813085 3085 1010 Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку 180,100 180,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 180,100

0813160 3160 1010 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 230,000 230,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 230,000

0813230 3230 1040 Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у 864,000 864,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 864,000

Всього 65520,800 65520,800 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 65520,800

Календар новин

<< < Січень 2022 > >>
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31