Статті

Про затвердження Бюджетного регламенту проходження бюджетного процесу на рівні районного бюджету

УКРАЇНА

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

ПОДІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА

 РІШЕННЯ

 

Про затвердження Бюджетного

регламенту проходження

бюджетного процесу на рівні районного

бюджету

Відповідно до ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетним кодексом України, та наказу Міністерства фінансів України від 31 травня 2019 року №228 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо підготовки та затвердження Бюджетного регламенту проходження бюджетного процесу на місцевому рівні», з метою підвищення прозорості та ефективності процесу складання, розгляду, затвердження та виконання районного бюджету Подільська районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Бюджетний регламент проходження бюджетного процесу на рівні районного бюджету Подільського району (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету та фінансово-економічної політики.

Голова Подільської районної

ради                                                                                                Л.М.Білоус

 

06 вересня 2019 року

№388 -VII

Додаток

до рішення Подільської

районної ради

від 06.09.2019 №388-VII

 

Бюджетний регламент

проходження бюджетного процесу

на рівні районного бюджету Подільського району

Розділ І.

Загальна частина

Стаття 1. Бюджетний регламент проходження бюджетного процесу на рівні районного бюджету (надалі – Регламент) є нормативним актом, розробленим на основі чинного бюджетного законодавства України, який визначає організаційно-процедурні питання щодо складання проекту районного бюджету, його розгляду, затвердження, внесення змін та виконання районного бюджету, подання та затвердження звітності, здійснення контролю за виконанням районного бюджету Подільського району.

Стаття 2. Регламент розроблений для виконання Подільською районною радою вимог Бюджетного кодексу України та інших нормативно-правових актів бюджетного законодавства з метою підвищення прозорості та ефективності процесу розгляду, складання, затвердження та виконання

районного бюджету.

Стаття 3. Регламент має забезпечувати дотримання усіма учасниками процесу складання, розгляду, затвердження та виконання районного бюджету принципів публічності та прозорості, справедливості та неупередженості, обґрунтованості, повноти, ефективності та результативності, цільового використання бюджетних коштів.

Розділ ІІ.

Середньострокове прогнозування районного бюджету Подільського району

Стаття 4. Фінансове управління складає та подає на розгляд колегії Подільської районної державної адміністрації прогноз районного бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди відповідно до прогнозних та програмних документів економічного та соціального розвитку країни і Подільського району, державних цільових програм, який ґрунтується на прогнозі Державного бюджету України на наступні за плановим два бюджетні періоди.

Прогноз районного бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди включає індикативні прогнозні показники районного бюджету за основними видами доходів, фінансування, видатків і кредитування, а також індикативні прогнозні показники за бюджетними програмами, які забезпечують протягом декількох років виконання інвестиційних проектів.

Прогноз районного бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди подається до Подільської районної ради разом з проектом рішення про районний бюджет, уточнюється на підставі схваленого Кабінетом Міністрів України прогнозу Державного бюджету України на наступні за плановим два бюджетні періоди і прийнятого рішення про районний бюджет та колегією райдержадміністрації.

Показники проекту районного бюджету на бюджетний період, що настає за плановим, ґрунтуються на індикативних прогнозних показниках районного бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди.

Стаття 5. Структурні підрозділи райдержадміністрації – головні розпорядники бюджетних коштів розробляють плани діяльності на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди (включаючи заходи щодо реалізації інвестиційних проектів).

Розділ ІІІ.

Порядок складання проекту районного бюджету,

підготовка проекту рішення про районний бюджет та матеріалів до нього

Стаття 6. План заходів щодо складання проекту районного бюджету на наступний бюджетний період, яким визначаються конкретні терміни виконання, виконавці та посадові особи, що здійснюють контроль за виконанням, затверджується розпорядженням голови райдержадміністрації.

Стаття 7. Фінансовим управлінням Подільської районної державної адміністрації (надалі – фінансове управління) аналізуються звітні дані про виконання районного бюджету за попередні звітні періоди, встановлюються тенденції у виконанні дохідної і видаткової частин бюджету, визначаються фактори, які вплинули на їхні показники, розраховуються очікувані результати.

Стаття 8. На основі проведеного аналізу, прогнозу економічного і соціального розвитку Подільського району, основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди управління фінансів готує прогноз показників районного бюджету за основними видами доходів та видатків районного бюджету на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.

Стаття 9. Після доведення Міністерством фінансів України особливостей складання розрахунків до проектів місцевих бюджетів на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди та типових форм бюджетних запитів фінансового управління у тижневий термін розробляє та доводить до головних розпорядників бюджетних коштів Інструкцію з підготовки бюджетних запитів та граничні обсяги витрат загального та спеціального (за винятком власних надходжень бюджетних установ) фондів районного бюджету на плановий бюджетний період та індикативних прогнозних показників обсягів витрат загального та спеціального (за винятком власних надходжень бюджетних установ) фондів районного бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди.

Стаття 10. Головні розпорядники бюджетних коштів організують подання бюджетних запитів фінансовому управлінню райдержадміністрації у терміни та в порядку, встановлені ним. Головні розпорядники бюджетних коштів забезпечують своєчасність, достовірність та зміст поданих фінансовому управлінню бюджетних запитів, які мають містити всю інформацію, необхідну для аналізу показників проекту районного бюджету, згідно з вимогами фінансового управління райдержадміністрації.

Стаття 11. Фінансове управління райдержадміністрації здійснює аналіз бюджетних запитів, поданих головними розпорядниками бюджетних коштів, з точки зору їх відповідності меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів.

Стаття 12. Обсяги субвенцій на здійснення державних програм соціального захисту формуються на підставі обсягів, доведених Департаментом фінансів Одесьької обласної державної адміністрації.

Стаття 13. Фінансове управління райдержадміністрації до 01 листопада поточного року готує проект рішення Подільської районної ради про районний бюджет.

Стаття 14. Проект рішення про районний бюджет перед його розглядом на сесії Подільської районної ради схвалюється колегією районної державної адміністрації. Разом з проектом рішення про районний бюджет фінансовим управлінням подаються документи відповідно до частини першої статті 76 Бюджетного кодексу України.

Стаття 15. Проект рішення про районний бюджет складається відповідно до Типової форми рішення про місцевий бюджет, доведеної Міністерством

фінансів України.

Стаття 16. Сектор з питань внутрішньої політики райдержадміністрації, фінансового управління райдержадміністрації забезпечують підготовку та

обговорення показників проекту районного бюджету з громадськістю районута депутатами Подільської районної ради. Громадські обговорення

показників проекту районного бюджету проводяться протягом жовтня –

листопада поточного року.

Стаття 17. Подільська райдержадміністрація вносить на розгляд Подільської районної ради проект рішення про районний бюджет.

Розділ IV.

Затвердження рішення про районний бюджет

Стаття 18. При затвердженні районного бюджету Подільською районною радою враховуються обсяги міжбюджетних трансфертів та інші положення (необхідні для формування місцевих бюджетів), затверджені Верховною Радою України при прийнятті проекту закону про Державний бюджет України у другому читанні.

Стаття 19. Районний бюджет затверджується рішенням Подільської районної ради до 25 грудня (включно) року, що передує плановому.

Якщо до 1 грудня року, що передує плановому, Верховною Радою України не прийнято закон про Державний бюджет України, при затвердженні районного бюджету Подільською районною радою враховуються обсяги міжбюджетних трансфертів, визначені у проекті закону про Державний бюджет України на плановий бюджетний період,

поданому Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України. У двотижневий строк з дня офіційного опублікування закону про Державний бюджет України обсяги міжбюджетних трансфертів приводяться у відповідність із законом про Державний бюджет України.

Стаття 20. Рішенням Подільської районної ради при затвердженні районного бюджету враховуються у першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами. Ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи встановлюються, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

Стаття 21. Рішення про районний бюджет оприлюднюється не пізніше ніж через десять днів з дня його прийняття у засобах масової інформації та розміщується на офіційному сайті райдержадміністрації не пізніше п'яти робочих дня з дати його прийняття.

Стаття 22. Фінансове управління райдержадміністрації забезпечує доступ громадськості до інформаційно-довідкових матеріалів по районному бюджету.

Стаття 23. Якщо до початку нового бюджетного періоду не прийнято рішення про районний бюджет, то витрати з районного бюджету здійснюються лише на цілі, визначені у рішенні про районний бюджет на попередній бюджетний період та одночасно передбачені у проекті рішення про районний бюджет на наступний бюджетний період, схваленому колегією райдержадміністрації та поданому на розгляд Подільської районної ради. При цьому щомісячні бюджетні асигнування районного бюджету сумарно не можуть перевищувати 1/12 обсягу бюджетних призначень, встановлених рішенням про районний бюджет на попередній бюджетний період (крім випадків, передбачених частиною шостою статті 16 та частиною четвертою статті 23 Бюджетного кодексу України, а також з урахуванням необхідності проведення захищених видатків районного бюджету).

До прийняття рішення про районний бюджет на поточний бюджетний період забороняється здійснювати капітальні видатки (крім випадків, пов'язаних із виділенням коштів з резервного фонду та проведенням видатків за рахунок трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам).

Розділ V.

Організація виконання районного бюджету

Стаття 24. Фінансове управління райдержадміністрації здійснює загальну організацію та управління виконанням районного бюджету, координує діяльність учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету.

Стаття 25. План заходів щодо організації виконання рішення районної ради про районний бюджет на наступний бюджетний період, яким визначаються конкретні терміни виконання, виконавці та посадові особи, що здійснюють контроль за виконанням, затверджується розпорядженням голови райдержадміністрації.

Стаття 26. Управління Державної казначейської служби України у м. Подільськ Одеської області веде облік усіх надходжень, що належать районному бюджету, та за поданням органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, погодженим з фінансовим управлінням, здійснює повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до районного бюджету.

Стаття 27. Районний бюджет виконується за розписом, який

затверджується начальником фінансового управління райдержадміністрації.

До затвердження розпису районного бюджету начальником фінансового управління райдержадміністрації затверджується тимчасовий розпис

бюджету на відповідний період. Начальник фінансового управління райдержадміністрації протягом бюджетного періоду

забезпечує відповідність розпису районного бюджету встановленим

бюджетним призначенням.

Стаття 28. Фінансове управління райдержадміністрації за участю органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, у процесі виконання районного бюджету за доходами здійснює прогнозування та аналіз доходів районного бюджету.

Стаття 29. Органи, що контролюють справляння надходжень бюджету, забезпечують своєчасне та в повному обсязі надходження до районного бюджету податків і зборів та інших доходів бюджету відповідно до законодавства.

Стаття 30. Виконання районного бюджету за видатками та кредитуванням здійснюється відповідно до статей 46-51 Бюджетного кодексу України.

Стаття 31. Головні розпорядники бюджетних коштів:

- здійснюють управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінку ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

- здійснюють внутрішній контроль за повнотою надходжень, взяттям бюджетних зобов'язань розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачами бюджетних коштів і витрачанням ними бюджетних коштів;

- забезпечують організацію та ведення бухгалтерського обліку, складання та подання фінансової і бюджетної звітності у порядку, встановленому законодавством;

- забезпечують доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства та Бюджетного кодексу України.

Стаття 32. Фінансове управління райдержадміністрації здійснює контроль за дотриманням бюджетного законодавства на кожній стадії бюджетного процесу щодо районного бюджету.

Розділ VI.

Внесення змін до районного бюджету

Стаття 33. В разі необхідності протягом бюджетного періоду фінансовим управлінням райдержадміністрації спільно з постійною комісією Подільської районної ради з питань планування бюджету та фінансів розглядає необхідність, доцільність та можливість внесення змін до районного бюджету на поточний рік.

Стаття 34. Відповідно до пропозицій фінансового управління райдержадміністрації, інших структурних підрозділів райдержадміністрації – головних розпорядників бюджетних коштів (за наявності відповідного обґрунтування), які погоджені з постійною комісією районної ради з питань планування бюджету та фінансів, районна рада приймає рішення про внесення змін до рішення про районний бюджет у разі:

- перегляду обсягів трансфертів з державного та обласного бюджетів згідно з законами України, постановами або розпорядженнями Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови Одеської обласної державної

адміністрації;

- перерозподілу планових показників по доходах бюджету між кодами класифікації доходів в межах загальних сум доходів по загальному та спеціальному фондах районного бюджету;

- необхідності передачі коштів між загальним та спеціальним фондами районного бюджету;

- перерозподілу бюджетних призначень по загальному та спеціальному фондах районного бюджету за бюджетними програмами, за головними розпорядниками бюджетних коштів в межах загального обсягу видатків, затвердженого в районному бюджеті на поточний рік;

- в інших випадках, передбачених чинним законодавством.

Стаття 35. Рішення про внесення змін до рішення про районний бюджет (в частині збільшення (зменшення) обсягу доходів та витрат) ухвалюється районною радою на підставі висновку фінансового управління про перевиконання чи недовиконання дохідної частини загального фонду, про обсяг залишку коштів загального та спеціального фондів (крім власних надходжень бюджетних установ) районного бюджету. Перевиконання дохідної частини загального фонду районного бюджету визначається за підсумками першого кварталу та наступних звітних періодів з початку поточного бюджетного періоду на підставі висновків фінансового управління за умови перевищення доходів загального фонду районного бюджету (без урахування міжбюджетних трансфертів), врахованих у розписі районного бюджету на відповідний період, не менше ніж на 5 відсотків. Недоотримання доходів загального фонду районного бюджету визначається на підставі висновку фінансового управління за підсумками квартального звіту в разі недоотримання доходів загального фонду районного бюджету, врахованих у розписі районного бюджеті на відповідний період, більше ніж 15 відсотків.

Стаття 36. Зміни до районного бюджету на поточний рік можуть вноситися розпорядженням голови районної ради та голови райдержадміністрації у разі надання такого дозволу рішенням Подільської районної ради про районний бюджет на відповідний рік з наступним затвердженням на черговій сесії районної ради.

Стаття 37. У межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету фінансовим управлінням за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету.

Розділ VIІ.

Підготовка та розгляд звітності про виконання районного бюджету

Стаття 38. Звітність про виконання районного бюджету визначається відповідно до вимог, встановлених щодо звітності про виконання Державного бюджету України у статтях 58-61 Бюджетного кодексу України.

Стаття 39. На підставі звітності про виконання районного бюджету, складеної Управлінням Державної казначейської служби України у м. Подільськ Одеської області, фінансове управління райдержадміністрації складає та подає на розгляд Подільської районної ради квартальні та річний звіти про виконання районного бюджету.

Стаття 40. Подільська районна рада затверджує річний звіт про виконання районного бюджету або приймає інше рішення з цього приводу.

Стаття 41. Фінансове управління райдержадміністрації:

- готує та подає інформацію про виконання районного бюджету не пізніше 01 березня року, що настає за роком звіту, для публікації в засобах масової інформації та розміщення на офіційному сайті райдержадміністрації. Інформація про час і місце проведення публічного представлення такої інформації публікується разом з інформацією про виконання районного бюджету;

- здійснює публічне представлення інформації про виконання районного бюджету відповідно до показників, затверджених рішенням про районний бюджет до 20 березня року, що настає за звітним.

Стаття 42. Головні розпорядники бюджетних коштів:

- здійснюють публічне представлення та публікацію інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені рішенням про районний бюджет, відповідно до вимог та за формою, встановленими наказом Міністерством фінансів України, до 15 березня року, що настає за звітним;

- оприлюднюють шляхом розміщення на офіційному сайті райдержадміністрації паспорти бюджетних програм на поточний бюджетний період (включаючи зміни до паспортів бюджетних програм) у триденний строк з дня затвердження таких документів та звіти про виконання паспортів бюджетних програм за звітний бюджетний період, включаючи інформацію про стан реалізації інвестиційних проектів за бюджетними програмами із зазначенням ступеня їх готовності та обсягів коштів, необхідних для завершення таких проектів, у триденний строк після подання таких звітів до фінансового управління райдержадміністрації.

Календар новин

<< < Жовтень 2021 > >>
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31