Статті

Про районний бюджет Подільського району на 2020 рік.

УКРАЇНА

ПОДІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА

Одеської області

РІШЕННЯ

15314200000

(код бюджету)

Про районний бюджет Подільського

району на 2020 рік

Відповідно до пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" Подільська районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Визначити на 2020 рік:

- доходи районного бюджету у сумі 41 000 гривень, у тому числі доходи загального фонду районного бюджету – 41 000 гривень згідно з додатком 1 до рішення;

- видатки районного бюджету у сумі 41 000 гривень, у тому числі видатки загального фонду районного бюджету – 41 000 гривень згідно з додатком 2 до рішення;

- оборотний залишок бюджетних коштів районного бюджету у розмірі 500 гривень, що становить 1,2 відсотка видатків загального фонду районного бюджету, визначених цим пунктом;

- резервний фонд районного бюджету у розмірі 400 гривень, що становить 0,9 відсотка видатків загального фонду районного бюджету, визначених цим пунктом.

2. Установити, що джерелами формування загального фонду районного бюджету на 2020 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України.

3. Установити, що невикористаний обсяг субвенцій, виділених у 2020 році зберігається на рахунках бюджету для покриття відповідних витрат у наступному бюджетному періоді з урахуванням їх цільового призначення.

4. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду районного бюджету на 2020 рік:

- оплата праці працівників бюджетних установ; - нарахування на заробітну плату;

- поточні трансферти місцевим бюджетам

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв.

5. Головним розпорядникам коштів районного бюджету:

Забезпечити у першочерговому порядку у повному обсязі потребу у коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, не допускаючи будь-якої заборгованості із зазначених видатків.

5.1 Привести свої витрати у відповідність з бюджетними асигнуваннями для забезпечення їх належного функціонування, чисельність працівників установ - з визначеним фондом оплати праці.

5.2. Забезпечити утримання чисельності працівників та здійснення фактичних видатків на заробітну плату, включаючи видатки на преміювання та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах або планах використання бюджетних коштів.

5.3. Забезпечити проведення індексації заробітної плати працівників бюджетних установ, стипендій учнів та студентів у навчальних закладах відповідно до Закону України "Про індексацію грошових доходів населення".

5.4. У разі наявності простроченої заборгованості із заробітної плати, припинити прийняття в межах бюджетних асигнувань бюджетних зобов'язань та здійснення платежів за загальним фондом за іншими заходами, пов'язаними з функціонуванням бюджетних установ (крім видатків, визначених пунктом 5 цього рішення), до погашення такої заборгованості.

5.5 Забезпечити прийняття бюджетних зобов'язань та проведення видатків за рахунок загального фонду районного бюджету, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов'язань минулих років, узятих на облік в органах Державної казначейської служби України, тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами, та забезпечивши відповідність щомісячного обсягу фактичних видатків обсягам призначень, встановлених планами використання бюджетних коштів.

5.6 Забезпечити затвердження паспортів бюджетних програм протягом

45 днів з дня набрання чинності цим рішенням.

6. Здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених бюджетних повноважень та оцінку ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів.

6.1. Забезпечити доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

- здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2020 року;

- оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів.

7. Районній державній адміністрації:

7.1. У процесі виконання районного бюджету вносити на розгляд районної ради пропозиції щодо змін по доходах та видатках у разі настання випадків, передбачених Бюджетним кодексом України.

7.2. У межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів перерозподіл видатків бюджету і надання кредитів з бюджету за бюджетними програмам в порядку, передбаченому статтею 23 Бюджетного кодексу України.

8. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації забезпечити першочергове фінансування витрат по захищених статтях видатків районного бюджету у межах наявних ресурсів згідно із затвердженим помісячним розписом загального фонду районного бюджету.

9. Управлінню Державної казначейської служби України в Подільському районі обов'язково у межах планового бюджетного періоду покривати обсяги тимчасових касових розривів районного бюджету, пов'язані із забезпеченням видатків загального фонду, в першу чергу на оплату праці працівників бюджетних установ та нарахувань на заробітну плату.

10. Додатки 1-2 до рішення є його невід'ємною частиною. Дане рішення набирає чинності з 1 січня 2020 року і підлягає оприлюдненню в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

11. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету та фінансово-економічної політики

Голова районної ради Людмила БІЛОУС

27.12.2019 року

№398-VII

Додаток 1

до рішення Подільської районної ради

від 27.12.2019 №398-VII

15314200000

(код бюджету)

"ДОХОДИ

місцевого бюджету на 2020 рік"

(грн)

Код Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету Усього Загальний фонд Спеціальний фонд

усього у тому числі бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6

20000000 Неподаткові надходження   41000,00 41000,00 0,00 0,00

22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності  41000,00 41000,00 0,00 0,00

22080000 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном   41000,00 41000,00 0,00 0,00

22080400 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності  41000,00 41000,00 0,00 0,00

Усього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) 41000,00 41000,00 0,00 0,00

X Разом доходів 41000,00 41000,00 0,00 0,00

Додаток 2

до рішення Подільської районної ради

15314200000 від 27.12.2019 №397-VII

(код бюджету)

РОЗПОДІЛ

видатків місцевого бюджету на 2020 рік

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів Загальний фонд Спеціальний фонд РАЗОМ

усього видатки споживання з них видатки розвитку усього у тому числі бюджет розвитку видатки споживання з них видатки розвитку

оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

0100000 Подільська района рада 40600,00 40600,00 40600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40600,00

0110000 Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сільс 40600,00 40600,00 40600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40600,00

0110150 0150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 40600,00 40600,00 40600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40600,00

0200000 Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна адміністрація (обласні державні адміністрації, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи) 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00

0210000 Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна адміністрація (обласні державні адміністрації, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи) 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00

0218700 8700 0133 Резервний фонд 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00

X X X Усього 41000,00 40600,00 40600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41000,00

Календар новин

<< < Січень 2022 > >>
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31