Статті

Про районний бюджет Котовського району на 2015 рік1

У К Р А Ї Н A

Котовська районна рада

Одеської області

Р І Ш Е Н Н Я

Про районний бюджет Котовського

району на 2015 рік

Відповідно до пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" Котовська районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Установити загальний обсяг доходів районного бюджету на 2015 рік у сумі 92746,42 тис.грн

Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити у сумі 91515,22 тис.грн., спеціального фонду бюджету - 1231,2 тис.грн (додаток №1).

2. Затвердити загальний обсяг видатків районного бюджету на 2015 рік у сумі 92746,420 тис.грн, за функціональною класифікацією видатків бюджету (додаток №2) та бюджетні призначення головним розпорядником коштів (додаток №3) .

- обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі 91515,220 тис.грн

- обсяг видатків спеціального фонду бюджету у сумі 1231,2 тис.грн.

3. Установити розмір оборотної касової готівки районного бюджету в сумі 200,0 тис.грн.

4. Затвердити обсяги субвенції загального фонду з Державного бюджету України – 72981,320 тис.грн:

- виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям в сумі – 35212,455 тис.грн;

- на надання передбачених чинним законодавством пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло- водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот у сумі – 1652,0 тис.грн ;

- на надання передбачених чинним законодавством пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу у сумі – 1753,104 тис.грн.;

- на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд, окремих категорій громадян у сумі – 660,920 тис.грн.

- на утримання дітей - сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях – 623,041 тис.грн

- освітня субвенція з Державного бюджету місцевим бюджетам – 33079,8 тис.грн

5.Установити обсяг резервного фонду районного бюджету на 2015 рік в сумі 20,0 тис.грн

6. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду районного бюджету на 2015 рік за їх економічною структурою :

оплата праці працівників бюджетних установ

нарахування на заробітну плату

придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів

забезпечення продуктами харчування

оплата комунальних послуг та енергоносіїв

поточні трансферти населенню

поточні трансферти місцевим бюджетам

7. Затвердити в складі видатків районного бюджету на 2015 рік кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм згідно з додатком (додаток №6) до цього рішення.

8. Дозволити районній державній адміністрації за погодженням з постійною комісією районної ради з питань бюджету, фінансово-економічної політики та банківської діяльності здійснювати розподіл та перерозподіл субвенцій, дотацій з Державного бюджету України і обласного бюджету місцевим бюджетам, передбачених районному бюджету Котовського району, та здійснювати фінансування відповідно до нормативних документів, затверджених Кабінетом Міністрів України, що регламентують порядок розподілу та використання субвенції з Державного бюджету України, з внесенням відповідних змін до розпису доходів і видатків районного бюджету на 2015 рік шляхом видання відповідного розпорядження голови районної державної адміністрації з подальшим внесенням цього питання на розгляд чергової сесії районної ради.

9. Установити, що обсяги тимчасових касових розривів районного бюджету, пов'язані із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в першу чергу на оплату праці працівникам бюджетних установ та нарахування на заробітну плату, придбання продуктів харчування і медикаментів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, обов'язково покриваються Управлінням державної казначейської служби України в Котовському районі Одеської області в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковими їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду та призначити уповноваженою особою для здійснення процедури оформлення короткотермінової позички начальника фінансового управління Котовської районної державної адміністрації Погорілу Ірину Анатоліївну.

Надати повноваження на укладання договору та отримання позички на покриття тимчасових касових розривів фінансовому управлінню Котовської районної державної адміністрації

10. Установити, що джерелами формування загального фонду районного бюджету на 2015 рік у частині доходів є надходження, визначені Бюджетним кодексом України.

11.Розпорядникам коштів районного бюджету:

11.1.Оптимізувати мережу бюджетних установ для забезпечення їх належного функціонування;

11.2.Привести свої витрати у відповідність з бюджетними асигнуваннями, чисельність працівників установ – з визначеним фондом оплати праці, а інші витрати – у відповідність з іншими встановленими асигнуваннями таким чином, щоб забезпечити виконання покладених на установу функцій.

11.3.Забезпечити утримання чисельності працівників та здійснення фактичних видатків на заробітну плату, включаючи видатки на преміювання та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах, або планах використання бюджетних коштів.

11.4.Забезпечити у першочерговому порядку у повному обсязі потребу у коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої заборгованості із зазначених видатків.

11.5.Забезпечити проведення індексації заробітної плати працівників бюджетних установ відповідно до Закону України «Про індексацію грошових доходів населення».

11.6.Планувати видатки, пов'язані із стимулюванням працівників будь-якої бюджетної установи, за умови забезпечення у повному обсязі бюджетними коштами обов'язкових виплат із заробітної плати працівникам, інших соціальних виплат, у тому числі стипендій, та видатків на проведення розрахунків за комунальні послуги та енергоносії.

11.7.Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів призначень, затверджених головним розпорядником бюджетних коштів цим рішенням.

11.8..Забезпечити укладання угод по кожному виду енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником коштів районного бюджету до затверджених асигнувань лімітів енергоспоживання.

11.9.У разі наявності простроченої заборгованості із заробітної плати, а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії, припинити прийняття в межах бюджетних асигнувань бюджетних зобов'язань та здійснення платежів за загальним фондом за іншими заходами, пов'язаними з функціонуванням бюджетних установ (крім видатків, визначених пунктом 8 цього рішення), до погашення такої заборгованості.

11.10.Забезпечити прийняття бюджетних зобов'язань та проведення видатків за рахунок загального фонду районного бюджету, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов'язань минулих років, узятих на облік в органах Державного казначейства, тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами та забезпечивши відповідність щомісячного обсягу фактичних видатків обсягам призначень, встановлених планами використання бюджетних коштів.

11.11.Забезпечити взяття бюджетних зобов'язань та здійснення видатків за спеціальним фондом районного бюджету виключно в межах відповідних фактичних надходжень до спеціального фонду бюджету.

11.12.Передбачити видатки спеціального фонду за рахунок власних надходжень бюджетних установ на погашення заборгованості установи з бюджетних зобов'язань за спеціальним та загальним фондом кошторису, на проведення заходів, пов'язаних з виконанням основних функцій, які не забезпеченні (або частково забезпечені) видатками загального фонду.

11.13.Забезпечити під час укладання угод (договорів, контрактів, тощо) щодо закупівлі товарів, робіт і послуг за кошти районного бюджету встановлення обов'язковою умовою застосування штрафних санкцій до суб'єктів господарювання за невиконання або несвоєчасне виконання зобов'язань. Зарахування коштів, отриманих від сплати таких штрафних санкцій, здійснювати до доходів загального фонду районного бюджету.

12. Районній державній адміністрації:

12.1. Здійснювати протягом 2015 року перерозподіл обсягів субвенції з Державного бюджету України між кодами функціональної та економічної класифікації виходячи з фактично нарахованих обсягів відповідних пільг, субсидій та допомоги населенню.

12.2. У процесі виконання районного бюджету вносити пропозиції районній раді щодо змін по доходах та видатках у разі настання випадків, передбачених Бюджетним кодексом України.

13. Фінансовому управлінню Котовської районної державної адміністрації забезпечити першочергове фінансування витрат по захищених статях видатків районного бюджету у межах наявних ресурсів згідно із затвердженим помісячним розписом загального фонду районного бюджету.

14 Управлінню Державної казначейської служби України в Котовському районі Одеської області обов'язково у межах планового бюджетного періоду покривати обсяги тимчасових касових розривів районного бюджету, пов'язані із забезпеченням видатків загального фонду, в першу чергу на оплату праці працівників бюджетних установ та нарахувань на заробітну плату, придбання продуктів харчування і медикаментів , оплату комунальних послуг та енергоносіїв.

15. Котовській об'єднаній державній податковій інспекції Головного управління Державної фіскальної служби України в Одеській області:

15.1.Забезпечити виконання показників за доходами встановленими цим рішенням та місцевими бюджетами району в цілому, закріпленими за податковими органами;

15.2.Зменшення обсягів податкової заборгованості (недоїмки) по всіх видах податків і зборів (обов'язкових платежів).

16. Додатки №1-4 до цього рішення є його невід'ємною частиною.

17. Дане рішення набирає чинності з 1 січня 2015 року.

18. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансово-економічної політики та банківської діяльності.

Голова Котовської

районної ради                                                                                             В.П.Синько

23 січня 2015 року

№402 - VІ

Додаток 1

до рішення Котовської районної ради

від 23.01.2015 №402-V1

Доходи районного бюджету на 2015 рік

(тис.грн.)

Код Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету Всього Загальний фонд Спеціальний фонд

Всього в т.ч. бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6

10000000 Податкові надходження   8999,700 8999,700 0,000 0,000

11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості   8999,700 8999,700 0,000 0,000

11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 8999,700 8999,700 0,000 0,000

11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати 6160,000 6160,000 0,000 0,000

11010200 Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами 293,400 293,400 0,000 0,000

11010400 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата 2305,300 2305,300 0,000 0,000

11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування 241,000 241,000 0,000 0,000

20000000 Неподаткові надходження   1265,400 34,200 1231,200 0,000

22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності  34,200 34,200 0,000 0,000

22080000 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном   34,200 34,200 0,000 0,000

22080400 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності  34,200 34,200 0,000 0,000

25000000 Власні надходження бюджетних установ   1231,200 0,000 1231,200 0,000

25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством  381,200 0,000 381,200 0,000

25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю  230,500 0,000 230,500 0,000

25010200 Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності  135,000 0,000 135,000 0,000

25010400 Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)  15,700 0,000 15,700 0,000

25020000 Інші джерела власних надходжень бюджетних установ   850,000 0,000 850,000 0,000

25020100 Благодійні внески, гранти та дарунки  600,000 0,000 600,000 0,000

25020200 Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів 250,000 0,000 250,000 0,000

РАЗОМ ДОХОДІВ 10265,100 9033,900 1231,200 0,000

40000000 Офіційні трансферти   82481,320 82481,320 0,000 0,000

41000000 Від органів державного управління   82481,320 82481,320 0,000 0,000

41020000 Дотації   9500,000 9500,000 0,000 0,000

41020100 Базова дотація 9500,000 9500,000 0,000 0,000

41030000 Субвенції   72981,320 72981,320 0,000 0,000

41030600 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічн 35212,455 35212,455 0,000 0,000

41030800 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових тери 1652,000 1652,000 0,000 0,000

41030900 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові пот 660,920 660,920 0,000 0,000

41031000 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу  1753,104 1753,104 0,000 0,000

41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 33079,800 33079,800 0,000 0,000

41035800 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих 623,041 623,041 0,000 0,000

ВСЬОГО ДОХОДІВ 92746,420 91515,220 1231,200 0,000

Заступник голови Котовської районної ради                                                     О.В. Карауш

Додаток №2

до рішення Котовської районної ради

від 23.01.2015 №402- VI

РОЗПОДІЛ

видатків районного бюджету на 2015 рік за тимчасовою класифікацією та кредитування місцевих бюджетів

(тис.грн.)

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету1 Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування згідно з типовою відомчою/типовою програмною2/тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету Загальний фонд Спеціальний фонд РАЗОМ

Всього видатки споживання з них видатки розвитку Всього видатки споживання з них видатки розвитку з них

оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

10000 Виконавчий апарат районної ради 920,000 920,000 761,900 5,000 920,000

10116 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності районної ради та її виконавчого апарату 920,000 920,000 761,900 5,000 920,000

70000 Освіта 42258,841 42258,841 35015,400 5037,300 970,000 970,000 43228,841

в тому числі:

Видатки по установам освіти, що фінансуються за рахунок освітньої субвенції 33079,8 33079,8 28157,100 4468,800 33079,800

з них:

Видатки на виплату одноразової грошової допомоги в розмірі 6-ти прожиткових мінімумів дітям сиротам, дітям позбавлених батьківського пілкування, при працевлаштуванні їх після закінчення навчального закладу 23,9 23,9 23,900

70000 Відділ освіти 41635,800 41635,800 35015,400 5037,300 970,000 970,000 42605,800

Продукти харчування 650,000 650,000 720,000 720,000 1370,000

70101 0910 Дошкільні заклади освіти 3726,800 3726,800 3117,200 379,600 120,000 120,000 3846,800

70201 0921 Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми 34237,9 34237,9 29157,100 4586,900 850,000 850,000 35087,900

70202 0921 Вечірні (змінні) школи 346,9 346,9 346,900 346,900

70303 0910 Дитячі будинки (в т. ч. сімейного типу, прийомні сім'ї) 623,041 623,041 623,041

70401 0960 Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 999,000 999,000 983,400 13,600 999,000

70702 0950 Інші заклади і заходи післядипломної освіти 40,000 40,000 40,000

в т.ч.

Програма курсові заходи післядипломної освіти на 2015 рік 40,000 40,000 40,000

70802 0990 Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти 448,400 448,400 406,400 448,400

70804 0990 Централізовані бухгалтерії районного відділу освіти 765,900 765,900 690,200 53,700 765,900

70805 0990 Групи централізованого господарського обслуговування 331,700 331,700 314,200 3,500 331,700

70807 0990 Інші освітні програми 712,000 712,000 712,000

в т.ч.

70807 0990 Програма "Шкільний автобус на 2011-2015 роки" 600,000 600,000 600,000

70807 0990 Програма щодо реалізації Конвекнції ООН "Про пава дитини" на 2011-2016 роки" 1,000 1,000 1,000

70807 0990 Програма "Робота з обдарованними дітьми" на 2011-2015 роки 1,000 1,000 1,000

70807 0990 Відпочинок та оздоровлення дітей в Котовському районі на період 2013-2015 роки 110,000 110,000 110,000

70808 0990 Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років 27,200 27,200 27,200

90000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 41509,179 41509,179 2137,400 127,300 255,000 255,000 41764,179

90201 1030 Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України 'Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту', особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які маю 885,750 885,750 885,750

90202 1030 Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України 'Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту', особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які маю 621,100 621,100 621,100

90203 1030 Інші пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України 'Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту', особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, як 247,920 247,920 247,920

90204 1030 Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби 118,700 118,700 118,700

90205 1030 Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби 29,700 29,700 29,700

90207 1070 Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги 25,950 25,950 25,950

90208 1070 Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на придбання твердого палива 17,800 17,800 17,800

90210 1070 Пільги пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин, передбачені частиною четвертою статті 20 Закону України 'Про захист рослин', громадянам, передбачені пунктом 'ї' частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоров'я, частиною п'ятою 156,000 156,000 156,000

90211 1070 Пільги пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин, передбачені частиною четвертою статті 20 Закону України 'Про захист рослин', громадянам, передбачені пунктом 'ї' частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоров'я, частиною п'ятою 179,398 179,398 179,398

90214 1070 Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв'язку 83,000 83,000 83,000

90215 1070 Пільги багатодітним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім'ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім'ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи ти 274,600 274,600 274,600

90216 1070 Пільги багатодітним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім'ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім'ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи ти 188,000 188,000 188,000

90302 1040 Допомога у зв'язку з вагітністю і пологами 525,000 525,000 525,000

90303 1040 Допомога до досягнення дитиною трирічного віку 180,000 180,000 180,000

90304 1040 Допомога при народженні дитини 16577,455 16577,455 16577,455

90305 1040 Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування 2150,000 2150,000 2150,000

90306 1040 Допомога на дітей одиноким матерям 4900,000 4900,000 4900,000

90307 1040 Тимчасова державна допомога дітям 800,000 800,000 800,000

90308 1040 Допомога при усиновленні дитини 30,000 30,000 30,000

90401 1040 Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям 6000,000 6000,000 6000,000

90405 1060 Субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 191,000 191,000 191,000

90406 1060 Субсидії населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 710,000 710,000 710,000

90412 1090 Інші видатки на соціальний захист населення 49,000 49,000 49,000

у т.ч.

90412 1090 Допомога на поховання 12,000 12,000 12,000

90412 1090 Програма надання цільової адресної допомоги малозабезпеченим сім'ям 35,000 35,000 35,000

90412 1090 Програма соціальної підтримки осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 1,000 1,000 1,000

90412 1090 Програма соціальної підтримки інвалідів по зору на 2015 рік 1,000 1,000 1,000

90413 1010 Допомога на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу 550,000 550,000 550,000

90414 1060 Компенсація особам, які згідно із статтями 43 та 48 Гірничого закону України мають право на безоплатне отримання вугілля на побутові потреби, але проживають у будинках, що мають центральне опалення 7,106 7,106 7,106

91101 1040 Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді 273,000 273,000 271,000 273,000

91103 1040 Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді 3,000 3,000 3,000

в т.ч.

Програма «Сім'я і молодь Котовщини» на 2014- 2018 рік 1,000 1,000 1,000

Програма подолання дитячої безпритульності і бездоглядності на період до 2016 року 1,000 1,000 1,000

Районна програма здійснення профілактики алкоголізму, тютюнопаління, наркоманії та інших негативних проявів у дитячому середовищі на 2012-2015 роки 1,000 1,000 1,000

91204 1020 Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 1996,700 1996,700 1866,400 127,300 255,000 255,000 2251,700

91205 1010 Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 170,000 170,000 170,000

91209 1030 Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів 69,000 69,000 69,000

в т .ч.

Програма фінансової підтримки ветеранів війни Котовського району на 2015 рік 69,000 69,000 69,000

91300 1010 Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам 3500,000 3500,000 3500,000

110000 Культура і мистецтво 5409,600 5409,600 5100,900 278,200 6,200 6,200 5415,800

відділ культури 5409,600 5409,600 5100,900 278,200 6,200 6,200 5415,800

110104 0829 Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури і мистецтва 10,000 10,000 10,000

в т.ч.

Програма розвитку культури у Котовському районі на 2012-2016 року 10,000 10,000 10,000

110201 0824 Бібліотеки 2428,400 2428,400 2351,700 66,500 2,200 2,200 2430,600

110204 0828 Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу 2764,600 2764,600 2546,700 211,700 4,000 4,000 2768,600

110502 0829 Інші культурно-освітні заклади та заходи 206,600 206,600 202,500 206,600

120000 Засоби масової інформації 110,000 110,000 110,000

120201 0830 Програма стимулювання та розвитку газети районної ради "Котовські вісті" на 2010-2015 роки 110,000 110,000 110,000

130000 Фізична культура та спорт 508,000 508,000 468,700 11,800 508,000

130102 0810 Програма розвитку фізичної культури та спорту в Котовському районі на 2012-2017 роки 25,000 25,000 25,000

130107 0810 Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл 483,000 483,000 468,700 11,800 483,000

170102 1070 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян 25,000 25,000 25,000

170302 1070 Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті 305,000 305,000 305,000

180410 0411 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю 140,300 140,300 40,300 140,300

Програма охорони обєктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ Котовського району на 2014-2015 роки 40,300 40,300 40,300

Видатки на підвищення цін на енергоносії (бюджетні установи району) 100,000 100,000 100,000

250102 0133 Резервний фонд 20,000 20,000

250404 0133 Інші видатки 299,300 299,300 299,300

Видатки на проведення земельних торгів у форму аукціонів з продажу прав оренди земельних ділянок 168,700 168,700 168,700

Видатки пов'язані з розвитком району 130,600 130,600 130,600

250914 1060 Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням державних пільгових кредитів, наданих індивідуальним сільським забудовникам 10,000 10,000 10,000

в т.ч.

250914 1060 Програма надання державного пільгового кредиту населенню Котовського району "Власний дім" 10,000 10,000 10,000

Всього 91515,220 91505,220 43524,600 5459,600 0,000 1231,200 1231,200 0,000 0,000 0,000 0,000 92746,420

Заступник голови Котовської райради                                                     О.В.Карауш

Додаток №3

до рішення Котовської районної ради

від 23.01.2015 №402- VI

РОЗПОДІЛ

видатків районного бюджету на 2015 рік за головними розпорядниками коштів

(тис.грн.)

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету1 Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування згідно з типовою відомчою/типовою програмною2/тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету Загальний фонд Спеціальний фонд РАЗОМ

Всього видатки споживання з них видатки розвитку Всього видатки споживання з них видатки розвитку з них

оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

01 Районна Рада 1060,300 1060,300 802,200 5,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1060,300

010116 0111 Органи місцевого самоврядування 920,000 920,000 761,900 5,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 920,000

у т.ч.

120201 0830 Програма стимулювання та розвитку газети районної ради „Котовські вісті" на 2010-2015 роки 110,000 110,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 110,000

180410 0411 Програма охорони об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ Котовського району на 2014-2015 роки 40,300 40,300 40,300 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 40,300

03 Державна адміністрація (Управління справами Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласні державні адміністрації, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації, виконавчі органи місцевих рад) 145,000 125,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 145,000

у т.ч.:

130102 0810 Программа розвитку фізичної культури та спорту в Котовському районі на 2012-2017 роки 25,000 25,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 25,000

180410 0411 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю 100,000 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,000

180410 Видатки на підвищення цін на енергоносії (бюджетні установи району) 100,000 100,000 100,000

250102 0133 Резервний фонд 20,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 20,000

10 Орган з питань освіти і науки, молоді та спорту 42118,800 42118,800 35484,100 5049,100 0,000 970,000 970,000 0,000 0,000 0,000 0,000 43088,800

в т.ч.:

Видатки по установам освіти, що фінансуються за рахунок освітньої субвенції 33079,800 33079,800 28157,100 4468,800 33079,800

з них:

Видатки на виплату одноразової грошової допомоги в розмірі 6-ти прожиткових мінімумів дитям сиротам, дітям позбавлених батьківського піклування, при працевлаштуванні їх після закінчення навчального закладу 23,900 23,900 23,900

продукти харчування 650,000 650,000 720,000 720,000 1370,000

070101 0910 Дошкільні заклади освіти 3726,800 3726,800 3117,200 379,600 0,000 120,000 120,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3846,800

070201 0921 Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми 34237,900 34237,900 29157,100 4586,900 0,000 850,000 850,000 0,000 0,000 0,000 0,000 35087,900

070202 0921 Вечірні (змінні) школи 346,900 346,900 346,900 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 346,900

070401 0960 Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 999,000 999,000 983,400 13,600 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 999,000

070702 0950 Інші заклади і заходи післядипломної освіти 40,000 40,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 40,000

у т.ч.:

70702 0950 Програма курсові заходи післядипломної освіти на 2015 рік 40,000 40,000 40,000

070802 0990 Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти 448,400 448,400 406,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 448,400

070804 0990 Централізовані бухгалтерії районного відділу освіти 765,900 765,900 690,200 53,700 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 765,900

070805 0990 Групи централізованого господарського обслуговування 331,700 331,700 314,200 3,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 331,700

070807 0990 Інші освітні програми 712,000 712,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 712,000

у т.ч.:

070807 0990 Програма „Шкільний автобус» на 2011-2015 рр. 600,000 600,000 600,000

070807 0990 Програма щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на 2011-2016рр» 1,000 1,000 1,000

070807 0990 Програма „Робота з обдарованими дітьми" 2011-2015 1,000 1,000 1,000

070807 0990 Відпочинок та оздоровлення дітей Котовського району на період 2013-2015 роки 110,000 110,000 110,000

070808 0990 Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років 27,200 27,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 27,200

130107 0810 Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл 483,000 483,000 468,700 11,800 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 483,000

15 Орган з питань соціального захисту населення 42462,220 42462,220 2137,400 127,300 0,000 255,000 255,000 0,000 0,000 0,000 0,000 42717,220

070303 0910 Дитячі будинки (в т. ч. сімейного типу, прийомні сім'ї) 623,041 623,041 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 623,041

090201 1030 Пільги ветеранам війни,на ЖКП особам, на яких поширюється чинність Закону України 'Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту', особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які маю 885,750 885,750 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 885,750

090202 1030 Пільги ветеранам війни, на тверде паливо особам, на яких поширюється чинність Закону України 'Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту', особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які маю 621,100 621,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 621,100

090203 1030 Інші пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України 'Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту', особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, як 247,920 247,920 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 247,920

090204 1030 Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби 118,700 118,700 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 118,700

090205 1030 Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби 29,700 29,700 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 29,700

090207 1070 Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги 25,950 25,950 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 25,950

090208 1070 Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на придбання твердого палива 17,800 17,800 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 17,800

090210 1070 Пільги пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин, передбачені частиною четвертою статті 20 Закону України 'Про захист рослин', громадянам, передбачені пунктом 'ї' частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоров'я, частиною п'ятою 156,000 156,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 156,000

090211 1070 Пільги пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин, передбачені частиною четвертою статті 20 Закону України 'Про захист рослин', громадянам, передбачені пунктом 'ї' частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоров'я, частиною п'ятою 179,398 179,398 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 179,398

090214 1070 Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв'язку 83,000 83,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 83,000

090215 1070 Пільги багатодітним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім'ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім'ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи ти 274,600 274,600 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 274,600

090216 1070 Пільги багатодітним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім'ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім'ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи ти 188,000 188,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 188,000

090302 1040 Допомога у зв'язку з вагітністю і пологами 525,000 525,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 525,000

090303 1040 Допомога до досягнення дитиною трирічного віку 180,000 180,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 180,000

090304 1040 Допомога при народженні дитини 16577,455 16577,455 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 16577,455

090305 1040 Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування 2150,000 2150,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2150,000

090306 Допомога на дітей одиноким матерям 4900,000 4900,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4900,000

090307 1040 Тимчасова державна допомога дітям 800,000 800,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 800,000

090308 1040 Допомога при усиновленні дитини 30,000 30,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 30,000

090401 1040 Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям 6000,000 6000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6000,000

090405 1060 Субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 191,000 191,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 191,000

090406 1060 Субсидії населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 710,000 710,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 710,000

090412 1090 Інші видатки на соціальний захист населення 49,000 49,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 49,000

у т.ч.

090412 1090 Допомога на поховання 12,000 12,000 12,000

090412 1090 Програма надання цільової адресної допомоги малозабезпеченним верставам населення 35,000 35,000 35,000

090412 1090 Програма соціальної підтримки осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 1,000 1,000 1,000

090412 1090 Програма соціальної підтримки інвалідів по зору на 2015 рік 1,000 1,000 1,000

090413 1010 Допомога на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу 550,000 550,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 550,000

090414 1060 Компенсація особам, які згідно із статтями 43 та 48 Гірничого закону України мають право на безоплатне отримання вугілля на побутові потреби, але проживають у будинках, що мають центральне опалення 7,106 7,106 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 7,106

091101 1040 Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді 273,000 273,000 271,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 273,000

091103 1040 Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді 3,000 3,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,000

у т.ч.:

091103 1040 Програма «Сім'я і молодь Котовщини» на 2014- 2018 рік 1,000 1,000 1,000

091103 1040 Програма подолання дитячої безпритульності і бездоглядності на період до 2016 року 1,000 1,000 1,000

091103 1040 Районна програма здійснення профілактики алкоголізму, тютюнопаління, наркоманії та інших негативних проявів у дитячому середовищі на 2012-2015 роки 1,000 1,000 1,000

091204 1020 Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 1996,700 1996,700 1866,400 127,300 0,000 255,000 255,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2251,700

091205 1010 Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 170,000 170,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 170,000

091209 1030 Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів 69,000 69,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 69,000

у т.ч.:

091209 1030 Програма фінансової підтримки ветеранів війни Котовського району на 2015 рік 69,000 69,000 69,000

091300 1010 Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам 3500,000 3500,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3500,000

170102 1070 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян 25,000 25,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 25,000

170302 1070 Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті 305,000 305,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 305,000

24 Орган з питань культури 5409,600 5409,600 5100,900 278,200 0,000 6,200 6,200 0,000 0,000 0,000 0,000 5415,800

110104 0829 Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури і мистецтва 10,000 10,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 10,000

у т.ч.:

110104 0829 Програма розвитку культури у Котовському районі на 2012-2016 року 10,000 10,000 10,000

110201 0824 Бібліотеки 2428,400 2428,400 2351,700 66,500 0,000 2,200 2,200 0,000 0,000 0,000 0,000 2430,600

110204 0828 Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу 2764,600 2764,600 2546,700 211,700 0,000 4,000 4,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2768,600

110502 0829 Інші культурно-освітні заклади та заходи 206,600 206,600 202,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 206,600

48 Орган з питань містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства (Головне управління (управління) містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства обласної (Київської міської) державної адміністрації, управління містобу 10,000 10,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 10,000

250914 1060 Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням державних пільгових кредитів, наданих індивідуальним сільським забудовникам 10,000 10,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 10,000

у т.ч.:

250914 1060 Програма надання державно пільгового кредиту населенню Котовського району „Власний дім" 10,000 10,000 10,000

76 Фінансовий орган (в частині міжбюджетних трансфертів, резервного фонду) 299,300 299,300 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 299,300

250404 0133 Інші видатки 299,300 299,300 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 299,300

Видатки на проведення земельних т оргів у формі аукціонів з продажу прав оренди земельних ділянок 168,700 168,700 168,700

видатки пов'язані з розвитком району 130,600 130,600 130,600

Всього 91515,220 91495,220 43524,600 5459,600 0,000 1231,200 1231,200 0,000 0,000 0,000 0,000 92746,420

Заступник голови Котовської районної ради                                            О.В. Карауш

Додаток №3,1

до рішення Котовської районної ради

від 23.01.2015 №402- VI

РОЗПОДІЛ

видатків районного бюджету на 2015 рік за головними розпорядниками коштів у розрізі бюджетних програм

(тис.грн.)

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету1 Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Найменування згідно з типовою відомчою/типовою програмною2/тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету Загальний фонд Спеціальний фонд РАЗОМ

Всього видатки споживання з них видатки розвитку Всього видатки споживання з них видатки розвитку з них

оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

01 Районна Рада 1060,300 1060,300 802,200 5,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1060,300

0110170 010116 Органи місцевого самоврядування 920,000 920,000 761,900 5,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 920,000

у т.ч.

0197212 120201 Програма стимулювання та розвитку газети районної ради „Котовські вісті" на 2010-2015 роки 110,000 110,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 110,000

0117500 180410 Програма охорони об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ Котовського району на 2014-2015 роки 40,300 40,300 40,300 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 40,300

03 Державна адміністрація (Управління справами Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласні державні адміністрації, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації, виконавчі органи місцевих рад) 145,000 125,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 145,000

у т.ч.:

0315011 130102 Программа розвитку фізичної культури та спорту в Котовському районі на 2012-2017 роки 25,000 25,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 25,000

0317500 180410 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю 100,000 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,000

0317500 180410 Видатки на підвищення цін на енергоносії (бюджетні установи району) 100,000 100,000 100,000

0318010 250102 Резервний фонд 20,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 20,000

10 Орган з питань освіти і науки, молоді та спорту 42118,800 42118,800 35484,100 5049,100 0,000 970,000 970,000 0,000 0,000 0,000 0,000 43088,800

в т.ч.

Видатки по установам освіти, що фінансуються за рахунок освітньої субвенції 33079,800 33079,800 28157,100 4468,800 33079,800

з них:

Видатки на виплату одноразової грошової допомоги в розмірі 6-ти прожиткових мінімумів дитям сиротам, дітям позбавлених батьківського піклування, при працевлаштуванні їх після закінчення навчального закладу 23,900 23,900 23,900

продукти харчування 650,000 650,000 720,000 720,000 1370,000

1011010 070101 Дошкільні заклади освіти 3726,800 3726,800 3117,200 379,600 0,000 120,000 120,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3846,800

1011020 070201 Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми 34237,900 34237,900 29157,100 4586,900 0,000 850,000 850,000 0,000 0,000 0,000 0,000 35087,900

1011030 070202 Вечірні (змінні) школи 346,900 346,900 346,900 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 346,900

1011090 070401 Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 999,000 999,000 983,400 13,600 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 999,000

1011150 070702 Інші заклади і заходи післядипломної освіти 40,000 40,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 40,000

у т.ч.:

1011150 070702 Програма курсові заходи післядипломної освіти на 2015 рік 40,000 40,000 40,000

1011170 070802 Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти 448,400 448,400 406,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 448,400

1011190 070804 Централізовані бухгалтерії районного відділу освіти 765,900 765,900 690,200 53,700 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 765,900

1011200 070805 Групи централізованого господарського обслуговування 331,700 331,700 314,200 3,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 331,700

1011220 070807 Інші освітні програми 712,000 712,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 712,000

у т.ч.:

070807 Програма „Шкільний автобус» на 2011-2015 рр. 600,000 600,000 600,000

070807 Програма щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на 2011-2016рр» 1,000 1,000 1,000

070807 Програма „Робота з обдарованими дітьми" 2011-2015 1,000 1,000 1,000

070807 Відпочинок та оздоровлення дітей Котовського району на період 2013-2015 роки 110,000 110,000 110,000

1011230 070808 Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років 27,200 27,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 27,200

1015022 130107 Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл 483,000 483,000 468,700 11,800 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 483,000

15 Орган з питань соціального захисту населення 42462,220 42462,220 2137,400 127,300 0,000 255,000 255,000 0,000 0,000 0,000 0,000 42717,220

1511060 070303 Дитячі будинки (в т. ч. сімейного типу, прийомні сім'ї) 623,041 623,041 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 623,041

1513011 090201 Пільги ветеранам війни,на ЖКП особам, на яких поширюється чинність Закону України 'Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту', особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які маю 885,750 885,750 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 885,750

1513021 090202 Пільги ветеранам війни, на тверде паливо особам, на яких поширюється чинність Закону України 'Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту', особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які маю 621,100 621,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 621,100

1513031 090203 Інші пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України 'Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту', особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, як 247,920 247,920 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 247,920

1513012 090204 Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби 118,700 118,700 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 118,700

1513022 090205 Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби 29,700 29,700 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 29,700

1513013 090207 Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги 25,950 25,950 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 25,950

1513023 090208 Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на придбання твердого палива 17,800 17,800 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 17,800

1513014 090210 Пільги пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин, передбачені частиною четвертою статті 20 Закону України 'Про захист рослин', громадянам, передбачені пунктом 'ї' частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоров'я, частиною п'ятою 156,000 156,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 156,000

1513024 090211 Пільги пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин, передбачені частиною четвертою статті 20 Закону України 'Про захист рослин', громадянам, передбачені пунктом 'ї' частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоров'я, частиною п'ятою 179,398 179,398 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 179,398

1513034 090214 Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв'язку 83,000 83,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 83,000

1513015 090215 Пільги багатодітним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім'ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім'ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи ти 274,600 274,600 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 274,600

1513025 090216 Пільги багатодітним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім'ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім'ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи ти 188,000 188,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 188,000

1513041 090302 Допомога у зв'язку з вагітністю і пологами 525,000 525,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 525,000

1513042 090303 Допомога до досягнення дитиною трирічного віку 180,000 180,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 180,000

1513043 090304 Допомога при народженні дитини 16577,455 16577,455 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 16577,455

1513044 090305 Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування 2150,000 2150,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2150,000

1513045 090306 Допомога на дітей одиноким матерям 4900,000 4900,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4900,000

1513046 090307 Тимчасова державна допомога дітям 800,000 800,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 800,000

1513047 090308 Допомога при усиновленні дитини 30,000 30,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 30,000

1513048 090401 Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям 6000,000 6000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6000,000

1513016 090405 Субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 191,000 191,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 191,000

1513026 090406 Субсидії населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 710,000 710,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 710,000

1513400 090412 Інші видатки на соціальний захист населення 49,000 49,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 49,000

у т.ч.

090412 Допомога на поховання 12,000 12,000 12,000

090412 Програма надання цільової адресної допомоги малозабезпеченним верставам населення 35,000 35,000 35,000

090412 Програма соціальної підтримки осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 1,000 1,000 1,000

090412 Програма соціальної підтримки інвалідів по зору на 2015 рік 1,000 1,000 1,000

1513080 090413 Допомога на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу 550,000 550,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 550,000

1513290 090414 Компенсація особам, які згідно із статтями 43 та 48 Гірничого закону України мають право на безоплатне отримання вугілля на побутові потреби, але проживають у будинках, що мають центральне опалення 7,106 7,106 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 7,106

1533131 091101 Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді 273,000 273,000 271,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 273,000

1513140 091103 Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді 3,000 3,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,000

у т.ч.:

091103 Програма «Сім'я і молодь Котовщини» на 2014- 2018 рік 1,000 1,000 1,000

091103 Програма подолання дитячої безпритульності і бездоглядності на період до 2016 року 1,000 1,000 1,000

091103 Районна програма здійснення профілактики алкоголізму, тютюнопаління, наркоманії та інших негативних проявів у дитячому середовищі на 2012-2015 роки 1,000 1,000 1,000

1533104 091204 Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 1996,700 1996,700 1866,400 127,300 0,000 255,000 255,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2251,700

1513181 091205 Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 170,000 170,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 170,000

1593202 091209 Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів 69,000 69,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 69,000

у т.ч.:

091209 Програма фінансової підтримки ветеранів війни Котовського району на 2015 рік 69,000 69,000 69,000

1513049 091300 Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам 3500,000 3500,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3500,000

1513035 170102 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян 25,000 25,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 25,000

1513037 170302 Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті 305,000 305,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 305,000

24 Орган з питань культури 5409,600 5409,600 5100,900 278,200 0,000 6,200 6,200 0,000 0,000 0,000 0,000 5415,800

2414040 110104 Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури і мистецтва 10,000 10,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 10,000

у т.ч.:

110104 Програма розвитку культури у Котовському районі на 2012-2016 року 10,000 10,000 10,000

2414060 110201 Бібліотеки 2428,400 2428,400 2351,700 66,500 0,000 2,200 2,200 0,000 0,000 0,000 0,000 2430,600

2414090 110204 Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу 2764,600 2764,600 2546,700 211,700 0,000 4,000 4,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2768,600

2414200 110502 Інші культурно-освітні заклади та заходи 206,600 206,600 202,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 206,600

48 Орган з питань містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства (Головне управління (управління) містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства обласної (Київської міської) державної адміністрації, управління містобу 10,000 10,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 10,000

4818109 250914 Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням державних пільгових кредитів, наданих індивідуальним сільським забудовникам 10,000 10,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 10,000

у т.ч.:

250914 Програма надання державно пільгового кредиту населенню Котовського району „Власний дім" 10,000 10,000 10,000

76 Фінансовий орган (в частині міжбюджетних трансфертів, резервного фонду) 229,300 229,300 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 229,300

7618600 250404 Інші видатки 299,300 299,300 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 299,300

Видатки на проведення земельних т оргів у формі аукціонів з продажу прав оренди земельних ділянок 168,700 168,700 168,700

Видатки пов'язані з розвитком району 130,600 130,600 130,600

Всього 91515,220 91495,220 43524,600 5459,600 0,000 1231,200 1231,200 0,000 0,000 0,000 0,000 92746,420

Заступник голови Котовської районної ради                                                       О.В. Карауш

"Додаток №4

до рішення Котовської районної ради

від 23.01.2015р. № 402 -VI " 

"Перелік місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів

районного бюджету у 2015 році по Котовському району

" (тис. грн.) Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету2 Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету "Найменування

згідно з типовою відомчою/типовою програмною/тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету" Найменування місцевої (регіональної) програми Загальний фонд Спеціальний фонд Разом загальний та спеціальний фонди 1 2 3 4 5 6 7 8 Районна рада 150,3 150,3 120201 0830 Програма стимулювання та розвитку газети районної ради „Котовські вісті" на 2010-2015 роки 110,0 110,0 180410 0411 Програма охорони об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ Котовського району на 2014-2015 роки 40,3 40,3 Районна державна адміністрація 25,0 25,0 130102 0810 Програма розвитку фізичної культури та спорту в Котовському районі на 2012-2017 роки 25,0 25,0 Районний відділ освіти 752,0 752,0 070702 0950 Курсові заходи післядипломної освіти на 2015 рік 40,0 40,0 070807 0990 „Шкільний автобус» на 2011-2015 рр. 600,0 600,0 070807 0990 Програма щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на 2011-2016рр» 1,0 1,0 070807 0990 Програма „Робота з обдарованими дітьми" 2011-2015 1,0 1,0 070807 0990 Відпочинок та оздоровлення дітей Котовського району на період 2013-2015 роки 110,0 110,0 Управління праці та соціального захисту населення 109,0 109,0 090412 1090 Програма надання цільової адресної допомоги малозабезпеченим верствам населення Котовського району на 2015 рік 35,0 35,0 090412 1090 Програма соціальної підтримки осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 1,0 1,0 090412 1090 Програма соціальної підтримки інвалідів по зору на 2015 рік 1,0 1,0 091103 1040 Програма «Сім'я і молодь Котовщини» на 2014- 2018 рік 1,0 1,0 091103 1040 Програма подолання дитячої безпритульності і бездоглядності на період до 2016 року 1,0 1,0 091103 1040 Районна програма здійснення профілактики алкоголізму, тютюнопаління, наркоманії та інших негативних проявів у дитячому середовищі на 2012-2015 роки 1,0 1,0 091209 1030 Програма фінансової підтримки ветеранів війни Котовського району на 2015 рік 69,0 69,0 Відділ культури та туризму 10,0 10,0 110104 08029 Програма розвитку культури у Котовському районі на 2012-2016 року 10,0 10,0 Відділ з питань містобудування, архітектури та ЖКП державної адміністрації 10,0 10,0 250914 1060 Програма надання державно пільгового кредиту населенню Котовського району „Власний дім" 10,0 10,0 Всього 1 056,3 0,0 1 056,3

Заступник голови Котовської райради                                                              О.В.Карауш

 

Календар новин

<< < Квітень 2021 > >>
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30