Статті

РАЙОННА ПРОГРАМА Розвитку малого і середнього підприємництва в Подільському районі на 2017 – 2019 роки

Вступ

Процес інтеграції України в європейське співтовариство потребує нових підходів до використання економічного, людського та природно-ресурсного потенціалу регіонів, що забезпечить досягнення якісно нового рівня ефективності і конкурентоспроможності економіки та життя населення.

Малі і середні підприємства відіграють одну з провідних ролей у розвитку приватного сектору та поступово стають важливим чинником сталого економічного зростання, створення нових робочих місць, структурної перебудови економіки, зміцнення економіки регіонів.

Як невід'ємний сектор ринкової економіки, малий і середній бізнес має явну регіональну орієнтацію, оскільки суб'єкти малого і середнього підприємництва планують свою діяльність, виходячи перш за все, з потреб місцевих ринків, обсягів та структури локального попиту, а місцева влада в межах своїх повноважень формує підприємницький клімат.

Одним з перспективних напрямів створення конкурентного ринкового середовища є розвиток та підтримка малого та середнього підприємництва, оскільки воно є невід'ємним сектором ринкової економіки та важливим чинником сталого економічного зростання, створення нових робочих місць, структурної перебудови та зміцнення відповідної соціально – економічної складової. Процеси формування і реалізації державної економічної політики, зростання національної конкурентоспроможності України значною мірою мають орієнтуватися на створення оптимальної системи підтримки розвитку малого та середнього підприємництва. Важливим фактором розбудови системи підтримки розвитку підприємницької діяльності є формування в країні сприятливого інституційного середовища.

Розвиток підприємництва вкрай необхідний, тому потребує підтримки, як на державному, так і на місцевому рівні.

Інструментом реалізації на районному рівні державної політики розвитку малого та середнього підприємництва є Програма розвитку малого та середнього підприємництва в Подільському районі на 2017 – 2019 роки (далі – Програма). Програма являє собою комплекс заходів, спрямованих на створення нормативно-правових, фінансових, ресурсних, інформаційних та інших умов розвитку малого та середнього підприємництва в районі.

Програма розроблена з урахуванням основних положень законів України «Про розвиток та державну підтримку малого підприємництва в Україні», «Про Національну програму сприяння розвитку малого і середнього підприємництва в Україні», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» та інших законодавчих програмних та нормативно-правових документів щодо регулювання та розвитку підприємництва. Програма є логічним продовженням Програми підтримки малого підприємництва в Котовському районі на 2013-2015 роки.

І. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована програма

При формуванні Програми враховується функціональна специфіка району (сільськогосподарський) та специфічні соціально – економічні проблеми району. З метою підтримки малого підприємництва в районі реалізовувалась Програма підтримки малого підприємництва в Котовському районі на 2013-2015роки. Програмою передбачені заходи, які б створювали умови для підвищення рівня зайнятості сільського населення, наповнення місцевих бюджетів, ліквідації адміністративних бар'єрів , які мішають становленню та розвитку малого підприємництва та сприяли б збільшенню кількості суб'єктів підприємницької діяльності.

Але, нажаль, протягом останніх років за сприянням реалізації заходів попередньої Програми:

- кількість суб'єктів підприємницької діяльності зменшилась на 2,8 % і становить 875 од.

- кількість фізичних осіб – підприємців зменшилась на 2,6 % і становить 623 од.

- кількість юридичних осіб зменшилась на 3,1 % і становить 252 од.

Динаміка фізичних осіб - підприємців, які взяті на облік та зняті з обліку

Кількість малих підприємств по району остається незмінним та складає 63 одиниці. Щодо галузевої спеціалізації малого бізнесу в районі, то впродовж останніх років вона залишається незмінною.

Протягом останніх років досягнуто певних позитивних зрушень, впорядковано процедури розробки та прийняття регуляторних актів, спрощуються дозвільні процедури започаткування підприємницької діяльності.

При районній державній адміністрації діє районна координаційна комісія з питань розвитку підприємництва до складу якої входять 2 суб'єкти малого підприємництва. Протягом 2013-2015 років проведено 12 засідань комісії, на яких розглядалися проблемні питання та впровадження регуляторної політики в районі.

Мале та середнє підприємництво є домінуючою силою на ринку праці. Ринок праці Подільського району залишається складною ланкою в соціально – економічній системі району. Інфраструктура села не має достатньої змоги працевлаштувати незайняте сільське населення через :

- сезонність робіт (переважна кількість малих підприємств району працюють в сфері сільського господарства);

- обмежену кількість робочих місць за іншими видами економічної діяльності на селі.

З метою залучення безробітних громадян до самостійної зайнятості, всі бажаючі безробітні активно залучаються до започаткування власної справи за рахунок одноразової виплати всієї належної їм допомоги по безробіттю. В 2015 році допомогу отримали - 8 безробітних, а в 2016 році допомога не надавалась .

Дієвим чинником сприяння зайнятості та соціального захисту населення є проведення професійного навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації на місцевій навчальній базі центру зайнятості за професіями, які дозволяють займатися підприємницькою діяльністю: швачка, перукар, слюсар та ін. За 2016 рік професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації пройшли 295 чол.

Проведено 102 семінари для роботодавців, прийняло участь 570 керівників підприємств, установ, організацій та представників кадрових служб. Надано 55 індивідуальних та групових консультацій з питань організації та провадження підприємницької діяльності.

Протягом 2016 року компенсація витрат єдиного внеску, яка надається роботодавцям у разі працевлаштування осіб на нові робочі місця, надана 1 роботодавцю

Кількість безробітних , які отримали одноразову допомогу по безробіттю,( чол.)

Для підприємців проводяться семінари за участю спеціалістів Подільської ОДПІ ГУ ДФС в Одеській області, управління Держпродспоживслужби в Котовському районі, Подільського об'єднаного управління Пенсійного фонду України в Одеській області, Подільського міськрайонного центру зайнятості , на яких розглядаються актуальні питання щодо розвитку та підтримки малого підприємництва, про зміни і доповненнями в діючому законодавстві.

Актуальні питання розвитку малого підприємництва висвітлюються на сторінках місцевих газет „Эхо недели", „Котовські вісті", в рубриці „ Інформує райдержадміністрація". Також інформація направляється до сектору комунікацій з громадськістю райдержадміністрації для висвітлення на веб – сторінці Подільської районної державної адміністрації.

Рішенням Любомирської сільської ради №61-VII від 14.04.2016 року «Про внесення змін до структури та штатного розпису виконавчого апарату сільської ради», створений Центр надання адміністративних послуг. Наданням послуг займаються 3 адміністратори. На протязі 2016 року Центром надано 3494 адміністративних послуг та видано 30 дозвільних документів.

Розпорядженням голови районної державної адміністрації від 28.07.2016 року №324/16 «Про затвердження структури Подільської районної державної адміністрації Одеської області», при районній державній адміністрації, питаннями реєстрації бізнесу та нерухомого майна займаються 3 державних реєстратори: 1 – питаннями реєстрації бізнесу, 2 – питаннями реєстрації нерухомого майна.

На сайті Подільської районної державної адміністрації відкрито розділ «Адміністративні послуги», де можна ознайомитись з режимом роботи Центру надання адміністративних послуг та переліком адміністративних послуг.

Центр надання адміністративних послуг при Любомирській сільській раді та реєстратори районної державної адміністрації знаходяться за однією адресою: м.Подільськ, вул. Соборна, буд.105. Розташування в одній будівлі є досить зручним для одержання послуг населенням району.

Державна реєстрація юридичних та фізичних осіб – підприємців здійснюється державним реєстратором шляхом обміну електронною інформацією з органами податкової служби, статистики, пенсійного фонду та фондами соціального страхування.

Фінансова – кредитна підтримка суб'єктам малого підприємництва для реалізації бізнес – планів у 2013 - 2015 роках не надавалась у зв'язку з відсутністю коштів у місцевому бюджеті. Також не створений районний фонд підтримки підприємництва з того ж приводу. Основними проблемами, що заважають прозоро, стабільно вести підприємницьку діяльність, є :

- нестабільність та суперечливість у законах і нормативних документах, що регламентують підприємницьку діяльність;

- труднощі з отриманням фінансово-кредитної допомоги, висока вартість позичкових коштів, нерозвиненість фінансового ринку;

- незначні обсяги державної фінансової підтримки малого підприємництва;

- недостатня розвиненість інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва, особливо у сільській місцевості;

- недостатній рівень економічних, юридичних та управлінських знань суб'єктів підприємницької діяльності.

ІІ. Мета програми

Головна мета Програми – формування і збереження сприятливого середовища для розвитку малого підприємництва, вільного доступу суб'єктів господарювання до всіх сегментів ринку за єдиними правилами, досягнення балансу інтересів суб'єктів господарювання та влади, шляхом об'єднання і спрямування дій місцевих органів державної виконавчої влади, суб'єктів малого підприємництва, об'єднань і спілок підприємців, установ ринкової інфраструктури.

ІІІ. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання програми

Подальший розвиток малого та середнього підприємництва як стратегічного напрямку соціально-економічного розвитку району можливий при реалізації комплексу заходів з удосконалення правового регулювання підприємницької діяльності, фінансово-кредитної та інвестиційної підтримки, ресурсного та інформаційного забезпечення, формування інфраструктури підтримки підприємництва.

Районна Програма складена на період 2017-2019 роки.

ІV. Завдання та результативні показники Програми

Програма розвитку малого та середнього підприємництва в Подільському районі на 2017– 2019 роки спрямована на виконання завдань щодо розвитку малого підприємництва та розширення можливостей жителів сільської місцевості займатися підприємницькою діяльністю.

Головні завдання Програми спрямовані на усунення зайвих адміністративних бар'єрів на шляху розвитку підприємництва, подальше ресурсне, інформаційне забезпечення підприємницької діяльності та створення таких правових, організаційно – економічних умов для розвитку малого бізнесу і формування механізму регулювання та координації, які б сприяли :

- максимальному поєднанню інтересів суб'єктів підприємницької діяльності з пріоритетними напрямами розвитку району;

- використанню регіональних особливостей і вигідного географічного положення, природно – ресурсного потенціалу району;

- стимулюванню підприємницької ініціативи за рахунок власних фінансових, майнових, трудових, інтелектуальних ресурсів регіону;

- забезпеченню продуктивної зайнятості сільського населення шляхом створення нових робочих місць, сприяння самостійній зайнятості;

- нарощування обсягів реалізації продукції;

- наповненню державного і місцевих бюджетів;

- підвищенню рівня підприємницької активності сільського населення;

- насиченню ринку споживчих товарів та послуг, вирішенню соціально – побутових проблем;

- підвищенню підприємницької культури населення.

Очікуваним результатом виконання Програми є прискорення розвитку малого і середнього підприємництва і, як наслідок, нарощування обсягів реалізації продукції та збільшення внеску малих підприємств і приватних підприємців у валовий внутрішній продукт регіону, підвищення продуктивної зайнятості населення, вирішення соціальних проблем регіону.

Реалізація Програми дасть змогу:

- створити умови для активізації малого і середнього бізнесу та повноцінного використання його потенційних можливостей, внаслідок чого збільшиться кількість малих підприємств до 65 од., приватних підприємців - до 630 осіб на кінець 2019 року;

- збільшити кількість підприємців, що пройшли підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації;

- удосконалити інфраструктуру підтримки малого бізнесу, розширити можливості отримання кредитів та інвестицій для провадження підприємницької діяльності;

- запровадити ефективні механізми співробітництва громадських об'єднань підприємців та органів державної влади для розв'язання соціально – економічних проблем розвитку малого і середнього бізнесу шляхом проведення засідань координаційних рад, нарад, семінарів, публічних обговорень тощо.

Ресурсне забезпечення Програми

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми Етапи виконання Програми Усього витрат на виконання Програми

2017 рік 2018 рік

(прогноз) 2019 рік

(прогноз)

Обсяг ресурсів, усього, у тому числі:

- з обласного бюджету - - - -

- з районного бюджету 10,0 10,0 10,0 30,0

- інші джерела - - - -

V. Напрями діяльності та заходи програми

Заходи Програми розвитку малого та середнього підприємництва в Подільському районі на 2017-2019 роки наведені у додатку 2.

VІ. Координація та контроль за ходом виконання програми

Відповідальними виконавцями Програми є Подільська районна державна адміністрація в особі відділу економічного розвитку, інфраструктури і торгівлі районної державної адміністрації, який щорічно звітує перед Подільською районною радою про результати виконання Програми. Контроль за виконанням Програми розвитку малого та середнього підприємництва в Подільському районі на 2017-2019 роки здійснює Подільська районна рада. Поточний контроль за ходом реалізації Програми здійснює постійна комісія Подільської районної ради з питань економіки, підприємництва, будівництва, транспорту, житлово – комунального господарства, енергозбереження та інвестиційної діяльності.

Додаток № 1 до рішення

Подільської районної ради

від 9 листопада 2017 року

№ 249-VІІ

ХАРАКТЕРИСТИКА

Програми розвитку малого та середнього підприємництва

в Подільському районі на 2017-2019 роки

1. Загальна характеристика регіону

 площа території (тис. га) 102,6

 кількість населення (тис. чол.) 27,0

 специфіка Сільськогосподарський район

 відсоток безробітних до всього працездатного населення (%) 2,5

 перелік територій, на яких введено спеціальний режим інвестування -

2. Дата затвердження Програми

3. Головний розробник Програми Відділ економічного розвитку, інфраструктури і торгівлі

Подільської райдержадміністрації

4. Мета і перелік пріоритетних завдань Програми Розділ 2

5. Очікувані кінцеві результати від реалізації Програми в динаміці змін цільових показників: Вихідні дані на початок дії Програми Очікувані результати

1. Кількість діючих малих підприємств/

кількість МП на 10 тис.чол. населення (одиниць) 63 / 22 64 / 22

2. Чисельність працюючих на малих підприємствах (осіб)

3. Кількість підприємців – фізичних осіб 623 630

4. Кількість фермерських господарств (одиниць),

кількість фермерських угідь (га) 59

4664

61

4700

5. Надходження коштів до місцевого бюджету від осіб підприємницької діяльності (тис. грн.) 1415,3 1443,6

6. Кількість об'єктів інфраструктури підтримки малого підприємництва (одиниць):

 фонди підтримки підприємництва - -

7. Розміщення держзамовлень серед суб'єктів підприємницької діяльності, кількість/ об'єми (тис. грн.) -

8. Кількість підприємців, що пройдуть підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації (осіб) 250

6. Терміни і етапи реалізації Програми 2017-2019 роки

7. Перелік проектів і підпрограм

-

8. Обсяги коштів, необхідних на фінансування заходів, всього

9. Основні джерела фінансування: з районного бюджету

інші джерела

Напрями діяльності та заходи

Програми розвитку малого і середнього підприємництва в Подільському районі на 2017-2019 роки

№ Пріоритетні завдання

Заходи Строк виконання заходу

Виконавці Джерела фінансу-вання Орієнтовні обсяги фінансування, тис.грн

2017р. 2018 р.

(прогноз) 2019р.

(прогноз)

1. Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка

1.1 Надання фінансової підтримки суб'єктам малого і середнього підприємництва Надання фінансової підтримки суб'єктам малого і середнього підприємництва для реалізації бізнес - планів 2017-2019 роки Відділ економічного розвитку, інфраструктури і торгівлі Подільської РДА

Районний бюджет 10,0 10,0 10,0

1.2 Проведення конкурсу на кращий бізнес – план серед молоді району 2017-2019 роки Відділ економічного розвитку, інфраструктури і торгівлі Подільської РДА

Головний спеціаліст у справах сім'ї , молоді та спорту Подільської РДА

- - - -

2. Ресурсне та інформаційне забезпечення підприємницької діяльності

2.1

Інформаційне забезпечення підприємницької діяльності Проведення семінарів для підприємців і з питань організації та ведення підприємницької діяльності 2017-2019

роки Відділ економічного розвитку, інфраструктури і торгівлі Подільської РДА - - - -

2.2 Запровадження постійних рубрик з питань розвитку і підтримки підприємництва у ЗМІ 2017-2019 роки Відділ економічного розвитку, інфраструктури і торгівлі Подільської РДА - - - - -

2.3 Визначення кандидатур для нагородження Почесними грамотами облдержадміністрації та райдержадміністрації з нагоди Дня підприємця 2017-2019 роки Відділ економічного розвитку, інфраструктури і торгівлі Подільської РДА

Відділ

агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів Подільської РДА - - - -

2.5 Сприяння залучення населення до підприємницької діяльності

Забезпечення безробітних громадян до самостійної зайнятості шляхом одержання одноразової допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності 2017-2019 роки Центр зайнятості

УПСЗН

Відділ економічного розвитку, інфраструктури і торгівлі Подільської РДА - - - -

2.6

Забезпечення організації професійної підготовки , перепідготовки та підвищення кваліфікації безробітних за професіями, які дозволяють займатися трудовою діяльністю 2017-2019 роки Центр зайнятості

УПСЗН

Відділ економічного розвитку, інфраструктури і торгівлі Подільської РДА - - - -

3. Впровадження нормативного регулювання підприємницької діяльності

3.1 Підвищення ефективності діяльності Центрів надання адміністративних послуг Забезпечити ефективну роботу Центру надання адміністративних послуг та його співпрацю з суб'єктами надання адміністративних послуг 2017-2019 роки Відділ економічного розвитку, інфраструктури і торгівлі Подільської РДА

Центр надання адміністративних послуг Любомирської сільської раді - - - -

3.2 Постійне оновлення електронної бази 2017-2019 роки Відділ економічного розвитку, інфраструктури і торгівлі Подільської РДА

Центр надання адміністративних послуг Любомирської сільської ради - - - -

3.3 Інформування суб'єктів підприємницької діяльності з питань реформування надання адміністративних послуг, роз'яснення порядку видачі документів дозвільного характеру за принципом організаційної єдності через ЗМІ 2017-2019 роки Відділ економічного розвитку, інфраструктури і торгівлі Подільської РДА

Центр надання адміністративних послуг Любомирської сільської ради - - - -

ВСЬОГО, у т.ч.

10,0 10,0 10,0

- районний бюджет 10,0 10,0 10,0

- інші джерела - - -

Порядок

використання коштів районного бюджету для надання фінансової підтримки суб'єктам малого і середнього підприємництва на реалізацію бізнес - планів Подільського району

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає умови та механізм використання коштів районного бюджету на надання фінансової підтримки суб'єктам малого і середнього підприємництва, що надаються суб'єктам малого та середнього підприємництва на реалізацію бізнес - планів/проектів, в рамках Програми розвитку малого і середнього підприємництва в Подільському районі на 2017 – 2019 роки (далі - Програма).

1.2. Головним розпорядником коштів районного бюджету на надання фінансової підтримки суб'єктам малого і середнього підприємництва, в рамках Програми є відділ економічного розвитку, інфраструктури і торгівлі районної державної адміністрації (далі – Головний розпорядник).

1.3. Надання коштів районного бюджету на надання фінансової підтримки суб'єктам малого і середнього підприємництва в рамках Програми здійснюється на конкурсних засадах.

2. Основні засади та порядок проведення конкурсного відбору

2.1. Для проведення конкурсного відбору субʼєктів малого та середнього підприємництва, яким за рахунок районного бюджету буде надана фінансова підтримка суб'єктам малого і середнього підприємництва відповідно до Програми, створюється конкурсна комісія, склад якої затверджується розпорядженням голови Подільської районної державної адміністрації.

2.2. Організаційне забезпечення конкурсного відбору здійснюється відділом економічного розвитку, інфраструктури і торгівлі районної державної адміністрації.

2.3. Право на одержання фінансової підтримки суб'єктам малого і середнього підприємництва мають суб'єкти малого та середнього підприємництва, які: зареєстровані та здійснюють діяльність на території Подільського району; не мають простроченої заборгованості з виплати заробітної плати, а також заборгованості перед бюджетом та державними цільовими фондами; не перебувають у стадії банкрутства, ліквідації; працюють у межах тих видів діяльності згідно з КВЕД 2010, що підпадають у секції «С», «D» (проекти, які передбачають впровадження енергозберігаючих технологій), «H», «N» (діяльність туристичних агентств, туристичних операторів, надання інших послуг бронювання та пов'язана з цим діяльність).

2.4. Оголошення про проведення конкурсу готується Головним розпорядником у друкованих засобах масової інформації та оприлюднюється на офіційному веб - сайті Подільської районної державної адміністрації. Оголошення повинно містити інформацію про:

повне найменування та місцезнаходження райдержадміністрації;

назву заходу;

умови проведення конкурсного відбору;

форму заяви про участь у конкурсному відборі;

перелік документів, що додаються до заяви;

дату, час та місце проведення конкурсного відбору;

граничні строки подання заяв із відповідними документами;

адресу, за якою приймаються заяви з відповідними документами;

номер телефону для отримання довідкової інформації.

2.5. Суб'єкти малого і середнього підприємництва, які бажають взяти участь у конкурсі подають до конкурсної комісії наступні документи:

1) заяву на участь у конкурсному відборі за формою, визначеною у Додатку 1 до цього Порядку, у двох примірниках;

2) бізнес-план, підписаний керівником або уповноваженою особою суб'єкта господарювання;

3) завірену суб'єктом малого і середнього підприємництва підприємства копію статуту (для юридичних осіб);

4) довідку податкового органу щодо відсутності заборгованості з виплати заробітної плати, а також заборгованості перед бюджетом та державними цільовими фондами.

Суб'єкт малого і середнього підприємництва несе відповідальність за повноту та достовірність наданої інформації.

Заяви на участь у конкурсі з відповідними документами приймаються впродовж не менше 30-ти календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.

2.6. Документи подаються Головному розпоряднику суб'єктами малого та середнього підприємництва або уповноваженою особою. Головним розпорядником забезпечується перевірка поданих документів на відповідність вимогам пункту 2.5. цього Порядку та реєстрацію заяв у журналі реєстрації заяв учасників конкурсного відбору у день їх подання.

Журнал реєстрації заяв учасників конкурсного відбору прошнуровується, пронумеровується і скріплюється печаткою Головного розпорядника.

Документи, подані з порушенням вимог цього Порядку, не реєструються і не пізніше наступного робочого дня повертаються заявниками із супровідним листом, в якому зазначаються причини повернення.

У разі реєстрації заяви на вимогу заявника йому повертається один примірник заяви із реєстраційним номером.

Якщо подається неповний комплект документів або з порушенням вимог цього Порядку, такі документи не реєструються і повертаються претенденту із повідомленням про причини повернення не пізніше наступного робочого дня за днем їх подання. У разі прийняття поданих документів один примірник заявки з реєстраційним номером повертається суб'єкту господарювання-заявнику.

Суб'єкт малого і середнього підприємництва, який подав заяву на участь у конкурсі і заява якого була зареєстрована, в будь-який момент має право відмовитись від участі. Подані таким суб'єктом документи повертаються за його письмовою заявою.

2.7. Головний розробник здійснює попередній розгляд поданих документів і встановлює відповідність суб'єктів малого та середнього підприємництва критеріям, зазначеним в пункті 2.3. цього Порядку. Суб'єкти малого та середнього підприємництва, що не відповідають зазначеним критеріям, до участі в конкурсі не допускають, про що вони повідомляються не менш ніж за два дні до дати проведення конкурсу.

Рішення щодо визначення суб'єктів малого і середнього підприємництва, яким за рахунок коштів районного бюджету буде надано фінансова підтримка суб'єктам малого і середнього підприємництва, приймається конкурсною комісією в день проведення конкурсного відбору.

2.8. Засідання конкурсної комісії веде голова конкурсної комісії, а у разі його відсутності - заступник голови конкурсної комісії.

Презентацію суб'єктів малого і середнього підприємництва, їхніх бізнес - планів та інших поданих документів здійснює представник Головного розпорядника.

Кожен член комісії оцінює подані документи за критеріями за наступною формою:

Реєстраційний номер заяви

Критерії Сума балів (максимум 3 бали по кожному критерію, крок оцінювання 0,5 бала)

Іноваційність проекту. Впровадження енергоефективних або ресурсозберігаючих технологій, у тому числі у сфері енергозбереження

Вплив результатів реалізації проекту на збільшення обсягів виробництва продукції (робіб, послуг)

Кількість додаткових робочих місць, які створено або планується створити

Середня заробітна плата працівників за результатами реалізації проекту

Освоєння нових ринків збуту продукції (робіт, послуг)

Спрямованість на вирішення екологічних проблем

Загальна кількість балів

Прізвище, ім'я , по батькові експерта

Підпис експерта

2.9. Оцінка кожного критерію здійснюється по кожному суб'єкту малого та середнього підприємництва членами конкурсної комісії особисто за чотирьохбальною системою (0 – повна невідповідність, 1 – значна невідповідність, 2 – часткова відповідність, 3 – повна відповідність).

Представник Головного розпорядника підсумовує отримані бали і оголошує результати оцінювання по кожному суб'єкту малого та середнього підприємництва.

2.10. Переможцями конкурсного відбору визнаються суб'єкти, які отримали найбільшу кількість балів. Переможців конкурсного відбору може бути декілька, їх кількість визначається в межах коштів районного бюджету.

2.11. Рішення конкурсної комісії приймаються на її засіданнях за участі не менше половини від загального складу комісії відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів конкурсної комісії. У разі рівного розподілу голосів голос головуючого на засіданні конкурсної комісії є вирішальним.

2.12. Рішення щодо визначення переможців оформлюється протоколом конкурсної комісії в день проведення конкурсного відбору, який підписується всіма присутніми на засіданні членами конкурсної комісії та затверджується головою конкурсної комісії.

Відповідальність за ведення протоколу покладається на Головного розпорядника.

Витяг із протоколу надається (надсилається) кожному учаснику конкурсного відбору протягом 5 робочих днів із дня, наступного після дня прийняття рішення.

2.13. Після отримання витягу із протоколу суб'єкти господарювання укладають угоди про надання грошової допомоги суб'єктам підприємницької діяльності.

2.14. Контроль за цільовим використанням коштів районного бюджету здійснює Головний розпорядник.

3. Порядок одержання коштів районного бюджету

3.1. Надання фінансової підтримки суб'єктам малого і середнього підприємництва для реалізації бізнес – планів в рамках Програми здійснюється шляхом перерахування Головним розпорядником коштів на розрахунковий рахунок суб'єкта підприємницької діяльності .

3.2. Між Головним розпорядником та суб'єктом підприємницької діяльності укладається угода про надання грошової допомоги суб'єктам підприємницької діяльності.

3.3. Суб'єкт підприємницької діяльності зобов'язаний Головному розпоряднику надати повну інформацію щодо використання коштів з підтверджуючими документами (копії чеків , накладних, платіжних доручень, тощо)

Календар новин

<< < Травень 2021 > >>
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31