Про затвердження структури, штатного розпису та кошторису видатків на утримання районної ради та її виконавчого апарату на 2018 рік

УКРАЇНА

Одеська область

ПОДІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

Про затвердження структури, штатного розпису та кошторису видатків

на утримання районної ради та її виконавчого апарату на 2018 рік

Відповідно до ст.140-144 Конституції України, ст.43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Постанов Кабінету Міністрів України № 268 від 09.03.2006 р. "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (зі змінами), розглянувши пропозицію голови районної ради щодо структури, штатного розпису та витрат на утримання виконавчого апарату районної ради , Подільська районна рада Одеської області, -

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити структуру та штатний розпис виконавчого апарату районної ради на 2018 рік (додаток 1, 2).

2. Затвердити кошторис видатків на утримання районної ради на 2018 рік (додаток 3).

3. Встановити голові районної ради надбавку за виконання особливо важливої роботи в розмірі до 50 % посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадових осіб органів місцевого самоврядування та вислугу років. Виплата даної надбавки працівникам виконавчого апарату ради встановлюється розпорядженням голови районної ради. Виплата надбавки здійснюється в межах фонду заробітної плати.

4. Голові районної ради проводити виплату допомоги для оздоровлення в розмірі середньомісячної заробітної плати, здійснювати щомісячне преміювання в розмірі до 50 % посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадових осіб органів місцевого самоврядування та вислугу років, в межах затвердженого фонду преміювання та економії фонду заробітної плати згідно розпоряджень виданих відповідно до Положення про матеріальне стимулювання працівників виконавчого апарату районної ради. Виплату допомоги для оздоровлення та премії працівникам виконавчого апарату районної ради проводити в межах кошторисних призначень за розпорядженням голови районної ради.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на голову районної ради.

Голова районної ради                                                                      Л.М.Білоус

________________ 2018 року

№ _____-VII

Про затвердження Програми забезпечення режимно-секретної діяльності Подільської районної державної адміністрації на 2018 рік

УКРАЇНА

Одеська область

ПОДІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження Програми забезпечення

режимно-секретної діяльності Подільської

районної державної адміністрації на 2018 рік

Керуючись ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до вимог Законів України «Про інформацію», «Про державну таємницю», «Про захист персональних даних», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», «Про оборону України», на підставі ст.ст. 13,14,16,29 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», ст.85 Бюджетного кодексу України, Порядку організації та забезпечення режиму секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.12.2013 року № 939 та за погодженням з постійними комісіями районної ради, З метою здійснення своїх повноважень щодо належного забезпечення режимно-секретної діяльності районної державної адміністрації, районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму забезпечення режимно-секретної діяльності Подільської районної державної адміністрації на 2018 рік (додається).

2. Фінансовому управлінню райдержадміністрації виділити кошти з районного бюджету для фінансування заходів Програми після забезпечення всіх захищених статей в районному бюджеті у межах наявних фінансових ресурсів.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти постійну комісію районної ради з питань бюджету та фінансово-економічної політики (Вдовиченко А. Ю.).

Голова Подільської

районної ради                                                                                     Л.М. Білоус

05 лютого 2018 року

№ - VIІ

ПРОГРАМА

забезпечення режимно-секретної діяльності Подільської районної державної адміністрації на 2018 рік

Паспорт

Програми забезпечення режимно-секретної діяльності Подільської районної державної адміністрації на 2018 рік

1. Ініціатор розроблення програми Подільська районна державна адміністрація Одеської області

2. Розробник програми Головний спеціаліст з питань надзвичайних ситуацій Подільської районної державної адміністрації Одеської області – відповідальний за забезпечення режиму секретності

3. Співрозробники програми (у разі наявності) -

4. Відповідальний виконавець програми Уповноважений РСО Подільської районної державної адміністрації Одеської області

5. Учасники програми Посадові особи Подільської районної державної адміністрації Одеської області, які працюють з документами обмеженого доступу та яким надано доступ до таких документів

6. Термін реалізації програми 2018 рік

6.1. Етапи виконання програми (для довгострокових програм) 2018 рік – 10 000, 00 грн.

7. Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми районний

8. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, 10,0 тис.грн.

у тому числі:

8.1. коштів місцевого бюджету 10,0 тис.грн

8.2 коштів інших джерел -

Загальні положення

Програма розроблена на підставі статей 7 та 21 Закону України «Про державну таємницю», Порядку організації та забезпечення режиму секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.12.2013 року № 939, на виконання вимог Акту перевірки стану охорони державної таємниці у Подільській районній державній адміністрації від 25.01.2017 р. № 65/11 - 379 дск, Акту спеціальної експертизи наявності умов, необхідних для провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею у Подільській районній державній адміністрації Одеської області комісією УСБУ в Одеській області від 22.11.2017 № 65/11-7513дск, Довідки щодо стану перевірки документів з питань забезпечення охорони державної таємниці Подільської райдержадміністрації сектором режимно-секретної роботи апарату Одеської облдержадміністрації (лист облдержадміністрації від 26.12.2017 № 10/487дск).

Нормативно-правовою основою для розробки «Програми забезпечення режимно-секретної діяльності Подільської райдержадміністрації на 2015-2017 роки» є Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закони України:

"Про державну службу", "Про місцеве самоврядування в Україні", «Про державну таємницю», «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах».

Постанова Кабінету Міністрів України від 18.12.2013 №939 «Про затвердження Порядку організації та забезпечення режиму секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях», постанова Кабінету Міністрів України від 16.02.1998 N 180 "Про затвердження Положення про забезпечення режиму секретності під час обробки інформації, що становить державну таємницю, в автоматизованих системах".

ДБН В.2.2-14-2004 «Будинки і споруди. «Приміщення для зберігання секретних документів та роботи з ними».

Програма спрямована на реалізацію державної політики, пов'язаної із створенням належних умов для провадження режимно-секретної діяльності та забезпечення охорони державної таємниці в районної державної адміністрації.

1. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма

Стан матеріально-технічної забезпеченості діяльності пов'язаної з охороною державної таємниці в Подільської райдержадміністрації

Районна державна адміністрація є суб'єктом діяльності у сфері державної таємниці. В межах, визначених Конституцією і законами України, здійснює контроль за додержанням законодавства про державну таємницю та інформацію. Провадить діяльність, пов'язану з державною таємницею, відповідно до повноважень.

Для проведення секретних робот і здійснення заходів, пов'язаних з використанням секретної інформації необхідно дотримуватися передбачених законодавством та відповідно до Порядку організації та забезпечення режиму секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.12.2013 року № 939 вимог щодо забезпечення режиму секретності, а також здійснення технічного захисту секретної інформації.

Забезпечення охорони державної таємниці відповідно до вимог законодавства, фінансування витрат на здійснення діяльності, пов'язаної з державною таємницею, в бюджетних установах і організаціях здійснюється за рахунок в т.ч. місцевих бюджетів.

Із основних завдань районної державної адміністрації у сфері державної таємниці є: забезпечення запровадження заходів режиму секретності під час виконання всіх видів робіт, пов'язаних з державною таємницею, організація та ведення секретного діловодства.

На даний час зміцнення матеріально-технічної бази райдержадміністрації, діяльність якої пов'язана з державною таємницею та необхідністю обробки і аналізу великого обсягу інформації з грифами обмеженого доступу особливо актуальна.

Багато років не проводилося фінансування питань пов'язаних з матеріально-технічним забезпеченням режиму секретності райдержадміністрації, проведення капітальних вкладень для придбання технічного обладнання і предметів довгострокового користування.

Матеріально-технічна база, комп'ютерне обладнання, оргтехніка, канцелярські прилади для здійснення режимно-секретної роботи райдержадміністрації потребує придбання та встановлення або удосконалення.

У 2017 році з районного бюджету на придбання обладнаних вхідних дверей режимного приміщення, які б мали сертифікат відповідності (п.п. 3.5, 3.6 Державних будівельних норм України (ДБН) В.2.2-14-2004 «Будинки і споруди. Приміщення для зберігання секретних документів та роботи з ними») виділено 5200 грн; паперознищувача – необхідної складової в механізмі знищення матеріальних носіїв секретної інформації (МНСІ), в умовах відсутності належним чином обладнаного приміщення (місця) для знищення секретних документів – 2100 грн.; печатей та штампів для належного ведення секретного діловодства – 2240 грн.

Основними проблемами є:

- відсутність для належного ведення секретного діловодства та організації питань з охорони державної таємниці металевих печаток, яких взагалі не було;

- відсутність обладнання режимного приміщення автоматичною пожежною сигналізацією яка б відповідала вимогам п.п. 4.4 ДБН В.2.2-14-2004 «Будинки і споруди. Приміщення для зберігання секретних документів та роботи з ними», а саме ДБН В.2.5-56-2014 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Системи протипожежного захисту»;

- фінансове забезпечення послуг поштового зв'язку спеціального призначення для пересилання секретної кореспонденції (перевезення та доставки відправлень спеціального зв'язку) підрозділом Державного підприємства спеціального зв'язку відповідно до законодавчих та нормативно-правових вимог;

- для відпрацювання документів з грифом обмеженого доступу відсутня комплексна система технічного захисту інформації з підтвердженою відповідністю в інформаційно-телекомунікаційних системах, у якій обробляється або передбачається оброблення таємної або службової (ДСК) та конфіденційної (персональні дані) інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законом.

Проведення режимно-секретної роботи і здійснення заходів, пов'язаних з використанням секретної інформації, ії технічного захисту та зберігання в недостатньо належних умовах підвищує ризики недодержання окремих законодавчих та нормативно-правових вимог, порушень та прорахунків у питаннях зберігання матеріальних носіїв секретної інформації (МНСІ) та організації охорони державної таємниці в райдержадміністрації.

2. Визначення мети Програми

Основною метою Програми є зміцнення матеріально-технічної бази щодо забезпечення належних умов для режимно-секретної діяльності Подільської районної державної адміністрації відповідно до вимог законодавчих та нормативно-правових документів.

3. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки виконання Програми

Для досягнення зазначеної мети потрібно рішення наступних завдань:

1. Своєчасне, належне матеріально-технічне забезпечення для проведення режимно-секретної діяльності Подільської районної державної адміністрації.

Виконання Програми передбачається досягти шляхом:

- Виготовлення металевих печаток.

- Проектування системи пожежної сигналізації та обладнання автоматичною пожежною сигналізацією режимного приміщення райдержадміністрації.

- Здійснення оплати послуг поштового зв'язку спеціального призначення (сплати коштів на послуги спецзв'язку) підрозділу спеціального зв'язку Державного підприємства спеціального зв'язку.

- Встановлення (розробка та впровадження) комплексної системи технічного захисту інформації в режимному приміщенні райдержадміністрації де циркулює інформація з обмеженим доступом, для оброблення таємної або службової (для службового користування (ДСК) інформації.

Фінансування Програми

Програма фінансується відповідно до чинного законодавства за рахунок коштів районного бюджету в межах наявного фінансового ресурсу, згідно зі статтею 85 Бюджетного кодексу України, в умовах відсутності заборгованості місцевого бюджету за захищеними статтями видатків, за рахунок вільного залишку коштів районного бюджету станом на 01.01.2018 року.

Орієнтовні обсяги та джерела фінансування викладені у додатку № 1 (Ресурсне забезпечення Програми).

Виконання Програми здійснюється в 1 етап протягом 2018 року.

Прогнозований обсяг коштів на виконання Програми в 2018 році – 10 000,00грн.

Розпорядником коштів є районна державна адміністрація.

Контроль за витрачанням бюджетних коштів здійснюється в порядку, встановленому законодавством.

4. Напрями діяльності та заходи Програми

Перелік основних заходів

Напрями діяльності та заходи Програми забезпечення режимно-секретної діяльності Подільської райдержадміністрації на 2018 рік наведені (містяться) у додатку 2.

При необхідності Програма може коригуватися.

5. Очікувані результати та ефективність Програми

Основні результати виконання Програми:

Виконання заходів Програми щодо зміцнення матеріально-технічної бази режимно-секретної діяльності райдержадміністрації дозволить забезпечити виконання Закону України «Про державну таємницю» та Порядку організації та забезпечення режиму секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.12.2013 року № 939.

Очікувані результати від реалізації Програми наведені у додатку № 2

6. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Реалізація Програми забезпечується районною державною адміністрацією.

Безпосередній контроль за виконанням напрямів і заходів Програми здійснюється відповідальним за забезпечення режиму секретності районної державної адміністрації (уповноваженим РСО).

Уповноважений РСО районної державної адміністрації до 15 липня та 15 січня 2018 року надає інформацію про виконання заходів Програми Подільській районній раді.

Після закінчення встановленого строку виконання Програми, не пізніше ніж у двомісячний строк, відповідальний виконавець складає підсумковий звіт про результати її виконання та подає його районній раді.

Контроль за виконанням Програми покладено на постійну комісію районної ради з питань бюджету та фінансово-економічної політики.

Додаток № 1

до рішення районної ради

05 лютого 2018 року

№ - VIІ

Ресурсне забезпечення

Програми забезпечення режимно-секретної діяльності Подільської районної державної адміністрації на 2018 рік

Джерела фінансування Орієнтовний обсяг коштів, які пропонується залучити для виконання Програми (тис.грн)

Етап виконання Програми – 2018 рік Всього витрат на виконання Програми

Обсяг ресурсів усього, у тому числі: 10,0 10,0

кошти районного бюджету 10,0 10,0

Разом 10,0 10,0

Додаток № 2

до рішення районної ради

05 лютого 2018 року

№ - VIІ

Напрями діяльності та заходи

Програми забезпечення режимно-секретної діяльності Подільської районної державної адміністрації на 2018 рік

з/п Назва напряму діяльності

(пріоритетні завдання) Перелік заходів програми Строк виконання заходу* Виконавці Джерела

фінансування Орієнтовні обсяги фінансування (тис.грн.) Очікуваний результат

Всього 2018

1 Матеріально-технічне забезпечення проведення режимно-секретної діяльності 1. Виготовлення металевих печаток для належної організації питань з охорони державної таємниці та ведення секретного діловодства:

- металеві печатки (2 шт.) 2018 рік Уповноважений РСО в райдержадміністрації Районний бюджет 1,0 1,0 Приведення режимно-секретної діяльності та виконання заходів, робіт пов'язаних з використанням секретної інформації, у відповідність до вимог законодавчих та нормативно-правових актів у сфері забезпечення охорони державної таємниці

2. Проектування системи пожежної сигналізації та обладнання автоматичною пожежною сигналізацією режимного приміщення райдержадміністрації. 2018 рік Уповноважений РСО в райдержадміністрації Районний бюджет 7,6 7,6 Створенням належних умов для провадження режимно-секретної діяльності та належного зберігання матеріальних носіїв секретної інформації (МНСІ) в районної державної адміністрації

3. Здійснення оплати послуг поштового зв'язку спеціального призначення (сплати коштів на послуги спеціального зв'язку). 2018 рік Уповноважений РСО в райдержадміністрації Районний бюджет 1,4 1,4 Забезпечення послуг поштового зв'язку спеціального призначення для пересилання секретної кореспонденції (перевезення та доставки відправлень спеціального зв'язку) підрозділом Державного підприємства спеціального зв'язку відповідно до законодавчих та нормативно-правових вимог

Разом за напрямом Райдержадміністрація Районний бюджет 10,0 10,0

ВСЬОГО ЗА ПРОГРАМОЮ: З районного бюджету 10,0 10,0

* Терміни виконання можуть змінюватися в залежності від прийнятих законодавчих та інших нормативно-правових актів, пріоритетів, фінансування та ін.

Про затвердження Програми соціального захисту населення Подільського району на 2018 рік

УКРАЇНА

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН

ПОДІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження Програми соціального захисту населення

Подільського району на 2018 рік

Відповідно до п.16 частини першої ст.43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні", з метою подолання бідності серед малозабезпечених верств населення району, районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму соціального захисту населення Подільського району на 2018рік /додається/.

2. Подільській районній раді при формуванні бюджету на 2018рік передбачити кошти на фінансування Програми соціального захисту населення Подільського району.

3. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету та фінансово-економічної політики (Вдовиченко А. Ю.).

Голова Подільської

районної ради                                                                             Л.М. Білоус

05.02.2018р.

№ -VII

П Р О Г Р А М А

СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ

НА 2018 РІК

ПАСПОРТ

Програми соціального захисту населення Подільського району на 2018 рік

1. Ініціатор розроблення Програми Управління соціального захисту населення Подільської районної державної адміністрації

2. Розробник Програми Управління соціального захисту населення Подільської районної державної адміністрації

3. Співрозробники Програми (у разі наявності) -

4. Відповідальний виконавець Програми Управління соціального захисту населення Подільської районної державної адміністрації

5. Учасники Програми УСЗН

6. Термін реалізації Програми 2018 рік

6.1. Етапи виконання Програми (для довгострокових Програм) 2018 рік

7. Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми Бюджет

Подільської районної ради

8. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього: 50,0 тис.грн.

у тому числі:

8.1. коштів бюджету 50 тис.грн.

8.2. коштів інших джерел -

Загальні положення Програми.

Головним пріоритетом соціальної політики нашої держави є постійне підвищення життєвого рівня та добробуту громадян країни.

У державі поступово зростає рівень заробітної плати, але кількість населення з доходами нижче прожиткового мінімуму і низьким рівнем пенсійного забезпечення ще залишається значною. Зростання потреб громадян країни, у тому числі і мешканців нашого району, в отриманні соціальної та матеріальної допомоги зумовлено збереженням кризових явищ в економічній галузі (низький рівень доходів більшості населення), підвищенні вартості послуг в соціальних сферах (житловій, комунальній, освіти, охорони здоров'я і т.п.).

Програма надає можливість малозабезпеченим верствам населення Подільського району отримати одноразову матеріальну допомогу у зв'язку із скрутним матеріальним становищем для вирішення власних соціальних потреб.

Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма:

Проблеми, на розв'язання яких спрямована Програма упродовж останніх років, одним з першочергових завдань держави та місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування є розвиток системи соціального захисту та соціального обслуговування громадян, які гостро потребують матеріальної допомоги. У першу чергу негативні наслідки економічних проблем відчувають незахищені верстви населення. Першочергово, невідкладної підтримки потребують:

- громадяни, які страждають від онкологічного захворювання;

- важко хворі, які потребують тривалого лікування або/ та хірургічного втручання;

- учасники АТО та члени загиблих в зоні АТО, проживання / перебування яких зареєстровано у Подільському районі;

- громадяни, які постраждали від пожежі чи іншого стихійного лиха (в разі втрати здоров'я);

- інваліди та інші категорії громадян району.

Сучасна демографічна ситуація, яка склалася в Україні набуває критичного характеру в наслідок суспільно-політичного стану та рівня матеріального забезпечення населення. Тривожною тенденцією в даний час є активне зростання чисельності бездомних громадян та безпритульних дітей, що потребує сьогодні особливої уваги з боку держави для вирішення їх питань.

Проблема захисту зазначеної категорії осіб є актуальною на міжнародному та національному рівнях. Бездомні особи і безпритульні діти – це особи, які знаходяться у чи не найбільш скрутному становищі та потребують особливого соціального захисту спрямованого на підвищення якості надання соціальних послуг, в тому числі реалізація гарантованого державою належного поховання бездомних громадян.

Під патронатом управління соціального захисту населення перебуває понад 6054пенсіонерів та пільговиків, 204 учасників бойових дій в т.ч. в зоні АТО, 388 малозабезпечених сім'ї. У понад 3389,0 малозабезпечених сімей середньомісячний сукупний прибуток з поважних і незалежних від них причин нижче прожиткового мінімуму. Гарантовані державою прибутки цих категорій громадян здебільш нижчі прожиткового мінімуму. Актуальною та неблагополучною залишається висока захворюваність населення району, це епідситуація з туберкульозу, онкозахворювання, ВІЛ-інфікованих, зростає чисельність хворих на органи кровообігу, сахарний діабет, та інші, що приводить до матеріальних ускладнень громадян.

Мета Програми:

Мета Програми сприяння вирішенню матеріально-побутових, медичних проблем та соціального захисту соціальнонезахищених верств населення району, в т.ч. підвищення рівня соціального захисту постраждалих учасників антитерористичної операції та членів сімей загиблих в зоні АТО. Поліпшення соціального захисту бездомних громадян, забезпечення реалізації конституційних прав та свобод. Створення умов для ефективної підтримки матеріального стану малозабезпечених категорій громадян шляхом надання цільової адресної грошової допомоги.

Основна мета Програми полягає у підвищенні соціального захисту постраждалих учасників антитерористичної операції та членів сімей загиблих в зоні АТО та покращенні матеріального стану малозабезпечених громадян/сімей шляхом надання їм одноразової адресної допомоги: багатодітним сім'ям, сім'ям, у складі яких є діти-інваліди, одиноким пенсіонерам, які не мають сторонньої опіки, одиноким матерям, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, бездомним громадянам та іншим.

Обгрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів та джерел фінансування:

Сприяти забезпеченню соціально незахищеним і вразливим верствам населення району гідного рівня життя шляхом впровадження додаткових соціальних гарантій, у тому числі за рахунок коштів місцевого бюджету. Для цього необхідно запроваджувати такі основні принципи регіональної соціальної політики:

- посилити адресність надання допомоги лише малозабезпеченим громадянам і сім'ям;

- створити необхідні умови для забезпечення відкритості та безперешкодного доступу громадян до інформації стосовно державних та місцевих соціальних програм, існуючих державних, регіональних і районних соціальних гарантій та стандартів.

Основним засобом забезпечення адресності є диференціація рівня допомоги для різних категорій населення, визначення рівня допомоги для соціально - вразливих верств населення, передусім:

- сім'ям з малолітніми дітьми, які опинилися в складних життєвих обставинах ( тяжка хвороба члена сім'ї) ;

- вирішення соціально-побутових питань багатодітним сім'ям в проведенні поточного ремонту житла та сім'ям учасників АТО;

- громадянам помешкання яких постраждали від стихійного лиха (пожежі, підтоплення та ін.. руйнування домогосподарств) за висновками комісії по наданих збиткам домогосподарствам;

- придбання шкільного одягу та приладдя - багатодітним сім'ям в яких виховується четверо і більше дітей шкільного та дошкільного віку; неповних родин де на виховані одного з батьків знаходиться двоє і більше дітей шкільного та дошкільного віку; сім'ям інвалідів, де виховується двоє і більше дітей.

Допомога у вирішені зазначених проблем, забезпечення потреб соціально незахищених громадян на рівні прожиткового мінімуму є стратегічним завданням при реалізації будь-яких цільових програм соціальної допомоги.

Разова соціальна підтримка працездатних та непрацездатних громадян, які гостро її потребують та звернулись з цього приводу до органів державної виконавчої влади чи структурних підрозділів, надається, як правило, у вигляді грошової допомоги.

Розмір разової грошової допомоги у кожному конкретному випадку залежить від обставин особи, яка звернулась за допомогою, визначається районною координаційною радою з питань соціального захисту малозабезпечених верств населення відповідно до Положення про систему цільової адресної допомоги малозабезпеченим верствам населення та порядку її надання, затверджених головою районної державної адміністрації, та з урахуванням встановленого розміру прожиткового мінімуму на поточний рік. Допомога не може бути меншою 50 відсотків прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць встановленого чинним законодавством на дату проведення засідання Ради. Максимальний розмір допомоги не може перевищувати двадцяти п'яти прожиткових мінімумів на одну особу в розрахунку на місяць.

Джерелом фінансування заходів Програми є кошти бюджету Подільської районної ради, затверджені сесією Подільської районної ради на 2018 рік. Фінансування заходів Програми в межах затверджених випадків здійснюється головними розпорядниками коштів: - управління соціального захисту населення Подільської районної державної адміністрації відповідно до помісячного розпису асигнувань бюджету Подільської районної ради.

Розмір коштів для фінансування Програми складає 50 тис.грн..

Строк реалізації Програми 2018рік.

Виконання Програми здійснюється впродовж 2018 року.

Напрями діяльності та заходи Програми:

1. Сприяння забезпечення потреб жителів району у послугах на рівні прожиткового мінімуму, встановленому для непрацездатних осіб.

2. Надання грошової допомоги громадянам, які опинились у складних життєвих обставинах чи попали у критичну ситуацію внаслідок несприятливих факторів.

3. Надання грошової допомоги громадянам, які потребують медичної допомоги на придбання медикаментів та лікування.

4. Надання грошової допомоги постраждалим учасникам антитерористичної операції та членам сім'ї загиблого в зоні проведення АТО.

5. Відшкодування витрат, пов'язаних із похованням бездомних осіб, які мешкають на території Подільського району.

Очікувані результати Програми:

1. Посилення соціального захисту і матеріальної підтримки постраждалих учасників АТО та членів сімей загиблих під час здійснення АТО – мешканців Подільського району.

2. Формування позитивного ставлення до військовослужбовців, громадян потребуючих всебічної допомоги.

Координація та контроль за ходом виконання Програми:

Координацію дій між виконавцями Програми здійснює заступник голови Подільської районної державної адміністрації та управління соціального захисту населення Подільської районної державної адміністрації. Відповідальність за виконання Програми покладається на заступника голови Подільської районної державної адміністрації, до обов'язків якого належать питання соціального захисту населення, управління соціального захисту населення Подільської районної державної адміністрації та координаційна рада з питань соціального захисту населення Подільського району. Контроль за станом реалізації Програми здійснює постійна комісія з гуманітарних питань та постійна комісія з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва Подільської районної ради. Управління соціального захисту населення Подільської районної державної адміністрації щорічно до 25 січня подає голові Подільської районної ради узагальнену інформацію про стан виконання Програми.

Додаток №1 до рішення

Подільської районної ради

від 05.02.2018 року № -VII

Ресурсне забезпечення

Програми соціального захисту населення

Подільського району на 2018 рік

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми Етапи виконання програми Усього витрат на виконання програми (тис.грн.)

І

2018 рік

Усього

державний бюджет 0 0

бюджет Подільської районної ради. у т.ч. 50,0 50,0

- обласний бюджет 0 0

- бюджет Подільської районної ради

- бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування 0 0

- кошти не бюджетних джерел 0 0

Додаток №2 до рішення

Подільської районної ради

від 05.02.2018 року № -VII

Напрями діяльності та заходи

Програми соціального захисту населення Подільського району на 2018рік

№з/п Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) Перелік заходів програми Строк виконання заходу Виконавці Джерела фінансування Орієнтовні обсяги фінансуванні (вартість), тис.грн.. Очікуваний результат

1. Надання грошової допомоги громадянам, які її потребують Надання грошової допомоги учасникам АТО та членам сімей загиблих у зоні АТО, громадянам, які опинились у складних життєвих обставинах чи попали у критичну ситуацію внаслідок несприятливих факторів, які потребують медичної допомоги на придбання ліків та лікування 2018 рік управління соціального захисту населення Подільської райдержадміністрації Бюджет Подільської районної ради 50,0 Підтримка громадян району, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують медичної допомоги на придбання ліків та лікування.

Про затвердження розпоряджень голови районної ради, прийнятих в міжсесійний період 05.02.18

УКРАЇНА

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

ПОДІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА

РІШЕННЯ

Про затвердження розпоряджень голови районної ради,

прийнятих в міжсесійний період

Згідно із частиною 7 статті 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та заслухавши інформацію голови районної ради Білоус Л.М., районна рада:

ВИРІШИЛА :

1. Затвердити розпорядження голови районної ради, прийнятих в міжсесійний період згідно з додатками №1 та №2 (додаються).

Голова Подільської

районної ради                                                         Л.М. Білоус

02 лютого 2018 року

№ - VIІ

Додаток №1 до рішення

Подільської районної ради

від 02.02.2018 року № -VIІ

ПЕРЕЛІК

розпоряджень голови районної ради з основної діяльності, які підлягають затвердженню на сесії районної ради

1 №70/17 від 15 грудня 2017 року Про внесення змін та доповнень до паспарту бюджетної Програми стимулювання та розвитку газети Подільської районної ради «Котовські вісті» на 2016-2018 роки

2 №71/17 від 15 грудня 2017 року Про списання основних засобів та інших необоротних матеріальних активів

3 № 72/17 від 18 грудня 2017 року Про надання права підпису

4 № 73/17 від 18 грудня 2017 року Про позачергове пленарне засідання дев'ятнадцятої сесії Подільської районної ради VII скликання

5 № 74/17 від 19 грудня 2017 року Про розподіл субвенції з Державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

6 № 01/18 від 02 січня 2018 року Про затвердження Правил внутрішнього трудового розпорядку для працівників виконавчого апарату Подільської районної ради

7 № 02/18 від 03 січня 2018 року Про затвердження графіка особистого прийому громадян в Подільській районній раді

8 № 03/18 від 17 січня 2018 року Про перенесення робочих днів у 2018 році

Додаток №2 до рішення

Подільської районної ради

від 02.02.2018 року № -VIІ

ПЕРЕЛІК

розпоряджень голови районної ради з кадрових питань, які підлягають затвердженню на сесії районної ради

1 71/17-к від 07 грудня 2017 року Про приміювання працівників районної ради

2 72/17-к від 15 грудня 2017 року Про звільнення Данильчука Ю.Г.

3 73/17-к від 15 грудня 2017 року Про вступ на посаду голови Подільської районної ради Одеської області

4 74/17-к від 22 грудня 2017 року Про звільнення Золотар Л.О.

5 75/17-к від 22 грудня 2017 року Про звільнення Панасюка В.М.

6 76/17-к від 22 грудня 2017 року Про звільнення Скуділо О.О.

7 77/17-к від 22 грудня 2017 року Про звільнення Сакари А.Г.

8 78/17-к від 22 грудня 2017 року Про звільнення Авксентьєва О.В.

9 79/17-к від 22 грудня 2017 року Про звільнення Бугаєнка П.В.

10 80/17-к від 22 грудня 2017 року Про звільнення Вітвіцької С.М.

11 81/17-к від 26 грудня 2017 року Про звільнення Полудьоної Л.П.

12 82/17-к від 27 грудня 2017 року Про звільнення Погорєлової І.В.

13 83/17-к від 27 грудня 2017 року Про звільнення Бузовської Т.М.

14 84/17-к від 27 грудня 2017 року Про звільнення Бабій І.В.

15 85/17-к від 27 грудня 2017 року Про встановлення надбавки та преміювання працівників районної ради

16 86/17-к від 27 грудня 2017 року Про преміювання працівників районної ради

17 87/17-к від 29 грудня 2017 року Про звільнення Андрущенка О.М.

18 88/17-к від 29 грудня 2017 року Про звільнення Воробйова М.Г.

19 01/18-к від 12 січня 2018 року Про оголошення догани Ткачу В.А.

20 02/18-к від 22 січня 2018 року Про призначення відповідального за ведення військового обліку та бронювання в Подільській районній раді

Про план роботи Подільської районної ради на 2018 рік

УКРАЇНА

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

ПОДІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА

РІШЕННЯ

Про план роботи Подільської районної ради на 2018 рік

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійних комісій, районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити план роботи Подільської районної ради VII скликання на 2018 рік згідно з додатком.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії районної ради.

Голова Подільської

районної ради                                                                                  Л. М. Білоус

5 лютого 2018 року

№ - VIІ

Додаток до рішення районної ради

від 5 лютого 2018 року № - VIІ

ПЛАН

роботи Подільської районної ради на 2018 рік

І. Питання. які розглядатимуться на сесіях районної ради :

І квартал

1. Про план роботи Подільської районної ради на 2018 рік.

2. Про районний бюджет на 2018 рік.

3. Про звіт щодо виконання районного бюджету за 2017 рік.

4. Про звіт щодо виконання програми соціально-економічного розвитку Подільського району за 2017 рік.

5. Про внесення змін до рішення районної ради «Про районний бюджет на 2018 рік».

6. Про стан законності на території Подільського району та результати діяльності Котовської місцевої прокуратури за 2016 рік.

7. Про затвердження Технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Подільського району.

ІІ квартал

1. Про внесення змін до рішення районної ради «Про районний бюджет на 2018 рік».

2. Про звіти депутатів Подільської районної ради VIІ скликання за 2017 рік.

3. Про забезпечення соціальної підтримки інвалідів та ветеранів району та заходи щодо покращення соціального захисту ветеранів та малозабезпечених верств населення району.

4. Про затвердження Технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Подільського району.

ІІІ квартал

1. Про внесення змін до рішення районної ради «Про районний бюджет на 2018 рік».

2. Про стан використання земельних ресурсів на території Подільського району та підвищення його ефективності.

3. Про роботу Подільського відділу поліції щодо боротьби зі злочинністю. забезпечення громадської безпеки та підвищення рівня правопорядку а території району.

4. Про затвердження Технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Подільського району.

ІV квартал

1. Про внесення змін до рішення районної ради «Про районний бюджет на 2018 рік».

2. Про районний бюджет на 2019 рік.

3. Про план роботи Подільської районної ради на 2019 рік.

4. Про затвердження Технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Подільського району.

За пропозицією депутатів районної ради, постійних комісій, голови районної ради на сесіях районної ради в межах повноважень, за умови дотримання вимог Регламенту роботи Подільської районної ради VIІ скликання, протягом року можуть розглядатися і інші питання.

Про затвердження Програми фінансової підтримки громадської організації «Подільська районна організація ветеранів України» на 2018 рік

УКРАЇНА

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

ПОДІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження Програми фінансової підтримки громадської організації «Подільська районна організація ветеранів України»

на 2018 рік

Відповідно до п. 16 частини першої ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з фінансової підтримки громадської організації «Подільська районна організація ветеранів України», районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити програму фінансової підтримки громадської організації «Подільська районна організація ветеранів України» на 2018 рік (додається).

2. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації (Погоріла І.А.) забезпечити фінансування Програми фінансової підтримки громадської організації «Подільська районна організація ветеранів України» на 2018 рік.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету та фінансово-економічної політики (Вдовиченко А. Ю.).

Голова Подільської

районної ради                                                          Л. М. Білоус

05 лютого 2018 року

№ - VIІ

Додаток до рішення районної

ради від 02 лютого 2018 року

№ - VIІ

П Р О Г Р А М А

НАДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ ГРОМАДСЬКІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ «ПОДІЛЬСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ ВЕТЕРАНІВ УКРАЇНИ»

НА 2018 РІК

ПАСПОРТ

Програми надання фінансової підтримки громадській організації «Подільська районна організація ветеранів України»

на 2018 рік

(назва програми)

1. Ініціатор розроблення програми Районна рада ветеранів

2. Розробник програми Районна рада ветеранів

3. Співрозробники програми (у разі наявності) Управління соціального захисту населення РДА

4. Відповідальний виконавець програми Районна рада ветеранів

5. Учасники програми Районна рада ветеранів

6. Термін реалізації програми 2018 рік

6.1. Етапи виконання програми (для довгострокових програм) 2018 рік

7. Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми Районний

8. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, 60.000 грн.

у тому числі:

8.1. коштів місцевого бюджету 60.000 грн

8.2 коштів інших джерел -

І. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма:

Програма спрямована на фінансову підтримку громадських організацій , які об'єднують ветеранів війни і праці, учасників, дітей війни, інвалідів, людей похилого віку, пенсіонерів, воїнів - інтернаціоналістів, ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС, в'язнів жертв нацизму.

Актуальність цієї Програми обумовлена зростанням ролі громадських організацій в державі, вдосконаленням системи забезпечення та механізму їх діяльності, підвищенні їх ролі та авторитету щодо участі у громадському житті району.

Програма розрахована на шляхи розв'язання проблем у напрямку всебічного захисту законних прав , соціальних , економічних , вікових інтересів ветеранів війни, учасників та дітей війни, ветеранів військової служби, інших силових структур, пенсіонерів, громадян похилого віку, воїнів - інтернаціоналістів, в'язнів - жертв нацизму, на матеріальну підтримку населення, що опинилося в скрутних ситуаціях.

ІІ. Мета Програми:

Програма спрямована на фінансову підтримку громадської організації «Подільська районна організація ветеранів України», створеної для захисту ветеранів війни, праці та інших категорій, виконання цільових програм належного соціального і правового захисту, та зміцнення матеріально-технічної бази організації.

ІІІ. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання

проблеми, обсягів та джерел фінансування:

На обліку в районі перебуває 422 ветеранів війни, в тому числі:

- Інваліди війни – 48 чол.;

- Учасники бойових дій –55 чол.;

- Члени сімей загиблих та померлих – 110 чол.;

- Учасники війни – 319 чол.

- Ветерани праці – 2533 чол.

Фінансова підтримка районної організації ветеранів надасть змогу вирішувати проблемні питання потреб незахищених ветеранів війни, праці та інших категорій.

Вшанування подвигу народу в боротьбі за свободу і незалежність Батьківщини та увінчання Перемоги у другій світовій війні.

Строк реалізації Програми 2018 рік:

Розмір коштів на фінансування:

- оплата праці 44700 грн.;

- нарахування на зарплату, в т.ч.

на внески до соціальних фондів 9900 грн.;

- видатки на канцтовари _____2400_____ грн.;

- видатки на послуги зв'язку 3000 грн.

видатки на ремонт оргтехніки ________________ грн..

Разом по видаткам: _______60000_____ грн.

Фінансування витрат, повязаних з веденням в дію цієї програми здійснюється за рахунок районного бюджету.

ІУ. Напрями діяльності та заходи Програми:

Рада районної організації ветеранів України у 2018 році планує проводити наступні заходи з відповідними фінансовими витратами:

1. Заробітна плата з нарахування на заробітну плату голови та відповідального секретаря ради районної організації ветеранів України 54600 грн. з урахуванням змін на протязі року;

2. До Дня Захисника Вітчизни для проведення вогників — зустрічей учасників бойових дій у Другій Світовій війні 1941-1945 років з учнівською молоддю.

4. Привітання учасників бойових дій у Великій Вітчизняній війні з Днем Перемоги :

5. Проведення конкурсів на :

а) на кращу ветеранську організацію по героїко — патріотичному вихованню молоді - грн.

б) на кращий учнівський колектив і самих активних учнів шкіл по вивченню і пропагуванню славних традицій старшого покоління - грн.

6. відвідання вдома інвалідів Великої Вітчизняної війни - грн.

7. До Дня скорботи (22 червня): ,

- покладання квітів до меморіалу Слави - грн.

8.Преміювання голів первинних ветеранських організацій

9.До Дня ветерана (1 жовтня):

- відвідання вдома інвалідів війни - грн.

8.На оплату послуг зв'язку - 3000 грн.

Для виконання заходів Програми необхідно коштів в сумі - 60000 грн. на рік.

Фінансування зазначених заходів проводиться через управління соціального захисту населення райдержадміністрації за рахунок коштів районного бюджету, передбачених на виконання програм місцевого значення.

У. Очікувані результати та ефективність Програми:

- забезпечення фінансової підтримки статутної діяльності громадських організацій;

- підвищення рівня та якості життя членів, зазначених у Програмі громадських організацій;

- тісна взаємодія у вирішенні важливих проблемних питань життєдіяльності з іншими громадськими організаціями та об'єднаннями;

- відпрацювання чіткого механізму надання допомоги тим, хто її дійсно потребує.

У результаті виконання Програми передбачається забезпечити :

- поліпшення життєдіяльності громадських організацій;

- посилення турботи про членів громадських організацій;

- задоволення їх життєвих потреб і повсякденних запитів, з метою соціальної підтримки та надання допомоги цим та іншим соціально-незахищеним верствам населення.

УІ. Координація та контроль за ходом виконання Програми :

Громадські організації, які отримують фінансову підтримку, погоджують використання бюджетних коштів з фінансовим управлінням райдержадміністрації та звітують перед контролюючими органами щодо цільового використання бюджетних коштів щорічно до 5 січня наступного року.

Контроль за виконанням та аналіз виконання Програми здійснюється щоквартально та щорічно. Річний звіт про виконання Програми подається фінансовому управлінню районної державної адміністрації та відділу економічного розвитку, інфраструктури і торгівлі райдержадміністрації.

Додаток до програми №1

Ресурсне забезпечення

Програми надання фінансової підтримки громадській організації «Подільська районна організація ветеранів України» 2018 рік

(назва програми)

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми Етапи виконання програми Усього витрат на

виконання програми

(тис. грн)

I

2018рік

Усього 60,0 60,0

державний бюджет 0 0

місцевий бюджет, у тому числі: 60,0 60,0

- обласний бюджет 0

0

- районні, міські (міст обласного підпорядкування) бюджети 60,0

60,0

- бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування -

-

кошти небюджетних джерел -

-

Додаток до програми № 2

Напрями діяльності та заходи

Програми надання фінансової підтримки громадській організації «Подільська районна організація ветеранів України» на 2018 рік

(назва програми)

з/п Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) Перелік заходів програми Строк виконання заходу Виконавці Джерела фінансування Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн., у т.ч.: Очікуваний результат

1. Фінансова підтримка районної організації ветеранів Соціальний і правовий захист ветеранів району 2018рік Районна рада ветеранів, управління соціального захисту населення райдержадміністрації Районний бюджет 60тис.грн. Виконання статутної діяльності організації ветеранів району

Про затвердження Технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної власності площею 23,4392 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Олексіївської сільської

УКРАЇНА

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

ПОДІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА

РІШЕННЯ

Про затвердження Технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної власності площею 23,4392 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Олексіївської сільської ради Подільського району Одеської області (за межами населеного пункту) кадастровий номер земельної ділянки 5122980400:01:001:0096

Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Законів України «Про оренду землі», «Про оцінку земель», Земельного кодексу України, Податкового кодексу України, з метою визначення стартового розміру річної орендної плати земельної ділянки, право оренди на яку підлягає продажу на земельних торгах у формі аукціону розглянувши технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної власності для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Олексіївської сільської ради Подільського району Одеської області за межами населеного пункту) кадастровий номер земельної ділянки 5122980400:01:001:0096, Подільська районна рада

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити Технічну документацію про нормативну грошову оцінку земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної власності площею 23,4392 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Олексіївської сільської ради Подільського району Одеської області за межами населеного пункту кадастровий номер земельної ділянки 5122980400:01:001:0096.

2.Відділу у Подільському районі Головного управління Держгеокадастру в Одеській області забезпечити застосування нормативно грошової оцінки при складанні витягу про визначення нормативної грошової оцінки земельної ділянки для проведення земельних торгів.

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань земельних відносин,агропромислового комплексу,адміністративно-територіального устрою,екології та природокористування.

Голова Подільської районної ради                                                           Л.М. Білоус

05.02.2018 р.

№ -VII

Про затвердження Технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної власності площею 51,0661 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Олексіївської сільської

УКРАЇНА

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

ПОДІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА

РІШЕННЯ

Про затвердження Технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної власності площею 51,0661 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Олексіївської сільської ради Подільського району Одеської області (за межами населеного пункту) кадастровий номер земельної ділянки 5122980400:01:001:0097

Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Законів України «Про оренду землі», «Про оцінку земель», Земельного кодексу України, Податкового кодексу України, з метою визначення стартового розміру річної орендної плати земельної ділянки, право оренди на яку підлягає продажу на земельних торгах у формі аукціону розглянувши технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної власності для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Олексіївської сільської ради Подільського району Одеської області за межами населеного пункту) кадастровий номер земельної ділянки 5122980400:01:001:0097, Подільська районна рада

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити Технічну документацію про нормативну грошову оцінку земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної власності площею 51,0661 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Олексіївської сільської ради Подільського району Одеської області за межами населеного пункту кадастровий номер земельної ділянки 5122980400:01:001:0097.

2.Відділу у Подільському районі Головного управління Держгеокадастру в Одеській області забезпечити застосування нормативно грошової оцінки при складанні витягу про визначення нормативної грошової оцінки земельної ділянки для проведення земельних торгів.

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань земельних відносин,агропромислового комплексу,адміністративно-територіального устрою,екології та природокористування.

Голова Подільської районної ради                                             Л.М. Білоус

05.02.2018 р.

№ -VII

Про затвердження Технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної власності площею 8,1059 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Олексіївської сільської

УКРАЇНА

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

ПОДІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА

РІШЕННЯ

Про затвердження Технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної власності площею 8,1059 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Олексіївської сільської ради Подільського району Одеської області (за межами населеного пункту) кадастровий номер земельної ділянки 5122980400:01:001:0099

Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Законів України «Про оренду землі», «Про оцінку земель», Земельного кодексу України, Податкового кодексу України, з метою визначення стартового розміру річної орендної плати земельної ділянки, право оренди на яку підлягає продажу на земельних торгах у формі аукціону розглянувши технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної власності для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Олексіївської сільської ради Подільського району Одеської області за межами населеного пункту) кадастровий номер земельної ділянки 5122980400:01:001:0099, Подільська районна рада

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити Технічну документацію про нормативну грошову оцінку земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної власності площею 8,1059 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Олексіївської сільської ради Подільського району Одеської області за межами населеного пункту кадастровий номер земельної ділянки 5122980400:01:001:0099.

2.Відділу у Подільському районі Головного управління Держгеокадастру в Одеській області забезпечити застосування нормативно грошової оцінки при складанні витягу про визначення нормативної грошової оцінки земельної ділянки для проведення земельних торгів.

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань земельних відносин,агропромислового комплексу,адміністративно-територіального устрою,екології та природокористування.

Голова Подільської районної ради                                              Л.М. Білоус

05.02.2018 р.

№ -VII

Про затвердження Технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки сільськогосподарського призначення приватної власності для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Нестоїтської сільської ради Подільського

УКРАЇНА

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

ПОДІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА

РІШЕННЯ

Про затвердження Технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки сільськогосподарського призначення приватної власності для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Нестоїтської сільської ради Подільського району Одеської області (за межами населеного пункту) кадастровий номер земельної ділянки 5122985100:01:003:0316

Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Законів України «Про оренду землі», «Про оцінку земель», Земельного кодексу України, Податкового кодексу України, з метою визначення стартового розміру річної орендної плати земельної ділянки, право оренди на яку підлягає продажу на земельних торгах у формі аукціону розглянувши технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки сільськогосподарського призначення приватної власності для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Нестоїтської сільської ради Подільського району Одеської області (за межами населеного пункту) кадастровий номер земельної ділянки 5122985100:01:003:0316, Подільська районна рада

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити Технічну документацію про нормативну грошову оцінку земельної ділянки гр. Арафтеній Кирила Григоровича (нині померлий) площею 1,9519 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Нестоїтської сільської ради Подільського району Одеської області (за межами населеного пункту) кадастровий номер земельної ділянки 5122985100:01:003:0316.

2.Відділу у Подільському районі Головного управління Держгеокадастру в Одеській області забезпечити застосування нормативно грошової оцінки при складанні витягу про визначення нормативної грошової оцінки земельної ділянки для проведення земельних торгів.

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань земельних відносин,агропромислового комплексу,адміністративно-територіального устрою,екології та природокористування.

Голова Подільської районної ради                                                    Л.М. Білоус

05.02.2018 р.

№ -VII

Про затвердження Технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки сільськогосподарського призначення приватної власності для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Нестоїтської сільської ради Подільського

УКРАЇНА

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

ПОДІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА

РІШЕННЯ

Про затвердження Технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки сільськогосподарського призначення приватної власності для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Нестоїтської сільської ради Подільського району Одеської області (за межами населеного пункту) кадастровий номер земельної ділянки 5122985100:01:003:0315

Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Законів України «Про оренду землі», «Про оцінку земель», Земельного кодексу України, Податкового кодексу України, з метою визначення стартового розміру річної орендної плати земельної ділянки, право оренди на яку підлягає продажу на земельних торгах у формі аукціону розглянувши технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки сільськогосподарського призначення приватної власності для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Нестоїтської сільської ради Подільського району Одеської області (за межами населеного пункту) кадастровий номер земельної ділянки 5122985100:01:003:0315, Подільська районна рада

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити Технічну документацію про нормативну грошову оцінку земельної ділянки гр. Штан Марії Євгеніївні (нині померла) площею 1,9519 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Нестоїтської сільської ради Подільського району Одеської області (за межами населеного пункту) кадастровий номер земельної ділянки 5122985100:01:003:0315.

2.Відділу у Подільському районі Головного управління Держгеокадастру в Одеській області забезпечити застосування нормативно грошової оцінки при складанні витягу про визначення нормативної грошової оцінки земельної ділянки для проведення земельних торгів.

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань земельних відносин,агропромислового комплексу,адміністративно-територіального устрою,екології та природокористування.

Голова Подільської районної ради                                                             Л.М. Білоус

05.02.2018 р.

№ -VII

До уваги платників податків! 26 січня 2018 року о 10.00 годині відбудеться безкоштовний семінар для платників податків Одеської області на тему: «Податкові зміни - 2018».

До уваги платників податків!

26 січня 2018 року о 10.00 годині відбудеться безкоштовний семінар для платників податків Одеської області на тему: «Податкові зміни - 2018».

На семінарі будуть розглянуті питання щодо:

- декларування громадянами доходів, отриманих у 2017 році;

- змін в оподаткуванні фізичних осіб-підприємців. Річна звітність за 2017 рік;

- змін зі сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування;

- застосування РРО;

- змін з акцизного податку;

- змін до Податкового кодексу України з місцевих податків. Річна звітність;

- змін з податку на прибуток підприємств. Річна звітність за 2017 рік;

- змін з податку на додану вартість. Річна звітність за 2017 рік;

- зупинення реєстрації податкових накладних/ розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Лектори: фахівці Головного управління ДФС в Одеській області.

Семінар відбудеться за адресою: м.Одеса, вул. Семінарська, 5 (актова зала ГУ ДФС в Одеській області).

Кожен учасник семінару може вказати своє запитання в електронній формі під час он-лайн реєстрації.

Реєстрація для участі у заході є обов'язковою. Щоб зареєструватися, слід відкрити посилання у розділі «Анонси» на субсайті територіальних органів ДФС в Одеській області:

https://docs.google.com/forms/d/1438llFPMHbAK8myGf0TfX7sDSjbZL-rXb5crs2g4zB0/edit

Реєстрація триватиме до 15 год. 25.01.2018 року.

Підтвердження про свою участь учасники отримають 25.01.2018 року на електронні адреси, вказані при реєстрації.

З організаційних питань щодо участі у семінарі звертатися за телефоном: (0482) 377-576.

Пропуск учасників семінару здійснюватиметься згідно попередньої реєстрації при пред'явленні документів, що посвідчують особу.

Про внесення змін до рішення районної ради від 9 листопада 2017 року № 251-VІІ

УКРАЇНА

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

ПОДІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА

РІШЕННЯ

Про внесення змін до рішення районної ради

від 9 листопада 2017 року № 251-VІІ

Керуючись п. 4 ч.1 ст. 43, п. 3 ч. 6 ст. 55, ч. 3 ст. 58 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», у зв'язку з ліквідацією відділів виконавчого апарату районної ради та відсутністю затвердженого кошторису видатків на утримання виконавчого апарату районної ради, районна рада

вирішила:

1. Внести зміни до п. 3.1 рішення районної ради від 9 листопада 2017 року № 251-VІІ «Про внесення змін до рішення районної ради від 23 грудня 2016 року №179-VІІ «Про затвердження структури, штатного розпису та кошторису видатків на утримання районної ради та її виконавчого апарату на 2017 рік», виклавши його в новій редакції :

- 3.1.Забезпечити здійснення відповідно до чинного законодавства необхідних заходів щодо проведення скорочення, введення, виведення посад та вивільнення працівників районної ради та подовжити термін попередження працівникам виконавчого апарату районної ради до 15 лютого 2018 року.

2. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

Голова Подільської

районної ради                                                                   Л. М. Білоус

22 грудня 2017 року

№ 320-VІІ

Протокол поіменного голосування №8-1 Голосування за прийняття 23 проектів рішень «Про затвердження Технічної документації про нормативну грошову оцінку земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності для ведення товарного сільсько

Протокол поіменного голосування №8-1

Голосування за прийняття 23 проектів рішень «Про затвердження Технічної документації про нормативну грошову оцінку земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території сільських рад Подільського району Одеської області (за межами населених пунктів)» в цілому.

Дата: 22.12.2017 Час: 14.00

Режим голосування

½ спискового складу

Всього зареєстровано

20

За

20

Проти

0

Утрималось

0

Не голосували

0

Рішення

Прийнято

Список депутатів

№ п/п

ПІБ депутата

Результат голосування

1

Андоній Олександр Васильович

За

2

Битка Таїса Олександрівна

За

3

Білоус Людмила Миколаївна

За

4

Бондар Андрій Богданович

Відсутній

5

Бугаєнко Павло Вікторович

За

6

Бурлак Віталій Миколайович

За

7

Буряк Олександр Вікторович

За

8

Вдовиченко Анатолій Юхимович

За

9

Вороніна Наталія Володимирівна

За

10

Герасименко Віктор Іванович

За

11

Гладкий Анатолій Іванович

Відсутній

12

Глонті Наталія Володимирівна

Відсутня

13

Дашкова Раїса Анатоліївна

За

14

Деордіца Олександр Семенович

Відсутній

15

Іванюк Василь Павлович

За

16

Іващук Римма Василівна

Відсутня

17

Монастирський Ігор Костянтинович

Відсутній

18

Нємова Наталія Тимофіївна

За

19

Овсяницький Станіслав Володимирович

За

20

Панасюк Віталій Михайлович

За

21

Понепалюк Тетяна Степанівна

Відсутня

22

Сапожинський Віктор Григорович

За

23

Синько Володимир Павлович

Відсутній

24

Стеля Олександр Сергійович

За

25

Ткач Володимир Анатолійович

За

26

Тоток Юрій Петрович

Відсутній

27

Унтілов Петро Афанасійович

Відсутній

28

Царан Василь Семенович

Відсутній

29

Царан Тимофій Семенович

За

30

Чуприна Ольга Іванівна

Відсутня

31

Шевчук Володимир Миколайович

Відсутній

32

Шенкаренко Віталій Мойсейович

За

33

Щербатий Віталій Миколайович

Відсутній

34

Якубенко Микола Васильович

За

Протокол поіменного голосування №8 Голосування за прийняття 23 проектів рішень «Про затвердження Технічної документації про нормативну грошову оцінку земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності для ведення товарного сільського

Протокол поіменного голосування №8

Голосування за прийняття 23 проектів рішень «Про затвердження Технічної документації про нормативну грошову оцінку земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території сільських рад Подільського району Одеської області (за межами населених пунктів)» за основу.

Дата: 22.12.2017 Час: 13.58

Режим голосування

½ спискового складу

Всього зареєстровано

20

За

20

Проти

0

Утрималось

0

Не голосували

0

Рішення

Прийнято

Список депутатів

№ п/п

ПІБ депутата

Результат голосування

1

Андоній Олександр Васильович

За

2

Битка Таїса Олександрівна

За

3

Білоус Людмила Миколаївна

За

4

Бондар Андрій Богданович

Відсутній

5

Бугаєнко Павло Вікторович

За

6

Бурлак Віталій Миколайович

За

7

Буряк Олександр Вікторович

За

8

Вдовиченко Анатолій Юхимович

За

9

Вороніна Наталія Володимирівна

За

10

Герасименко Віктор Іванович

За

11

Гладкий Анатолій Іванович

Відсутній

12

Глонті Наталія Володимирівна

Відсутня

13

Дашкова Раїса Анатоліївна

За

14

Деордіца Олександр Семенович

Відсутній

15

Іванюк Василь Павлович

За

16

Іващук Римма Василівна

Відсутня

17

Монастирський Ігор Костянтинович

Відсутній

18

Нємова Наталія Тимофіївна

За

19

Овсяницький Станіслав Володимирович

За

20

Панасюк Віталій Михайлович

За

21

Понепалюк Тетяна Степанівна

Відсутня

22

Сапожинський Віктор Григорович

За

23

Синько Володимир Павлович

Відсутній

24

Стеля Олександр Сергійович

За

25

Ткач Володимир Анатолійович

За

26

Тоток Юрій Петрович

Відсутній

27

Унтілов Петро Афанасійович

Відсутній

28

Царан Василь Семенович

Відсутній

29

Царан Тимофій Семенович

За

30

Чуприна Ольга Іванівна

Відсутня

31

Шевчук Володимир Миколайович

Відсутній

32

Шенкаренко Віталій Мойсейович

За

33

Щербатий Віталій Миколайович

Відсутній

34

Якубенко Микола Васильович

За

Календар новин

<< < Грудень 2021 > >>
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31