РАЙОННА ПРОГРАМА Розвитку малого і середнього підприємництва в Подільському районі на 2017 – 2019 роки

Вступ

Процес інтеграції України в європейське співтовариство потребує нових підходів до використання економічного, людського та природно-ресурсного потенціалу регіонів, що забезпечить досягнення якісно нового рівня ефективності і конкурентоспроможності економіки та життя населення.

Малі і середні підприємства відіграють одну з провідних ролей у розвитку приватного сектору та поступово стають важливим чинником сталого економічного зростання, створення нових робочих місць, структурної перебудови економіки, зміцнення економіки регіонів.

Як невід'ємний сектор ринкової економіки, малий і середній бізнес має явну регіональну орієнтацію, оскільки суб'єкти малого і середнього підприємництва планують свою діяльність, виходячи перш за все, з потреб місцевих ринків, обсягів та структури локального попиту, а місцева влада в межах своїх повноважень формує підприємницький клімат.

Одним з перспективних напрямів створення конкурентного ринкового середовища є розвиток та підтримка малого та середнього підприємництва, оскільки воно є невід'ємним сектором ринкової економіки та важливим чинником сталого економічного зростання, створення нових робочих місць, структурної перебудови та зміцнення відповідної соціально – економічної складової. Процеси формування і реалізації державної економічної політики, зростання національної конкурентоспроможності України значною мірою мають орієнтуватися на створення оптимальної системи підтримки розвитку малого та середнього підприємництва. Важливим фактором розбудови системи підтримки розвитку підприємницької діяльності є формування в країні сприятливого інституційного середовища.

Розвиток підприємництва вкрай необхідний, тому потребує підтримки, як на державному, так і на місцевому рівні.

Інструментом реалізації на районному рівні державної політики розвитку малого та середнього підприємництва є Програма розвитку малого та середнього підприємництва в Подільському районі на 2017 – 2019 роки (далі – Програма). Програма являє собою комплекс заходів, спрямованих на створення нормативно-правових, фінансових, ресурсних, інформаційних та інших умов розвитку малого та середнього підприємництва в районі.

Програма розроблена з урахуванням основних положень законів України «Про розвиток та державну підтримку малого підприємництва в Україні», «Про Національну програму сприяння розвитку малого і середнього підприємництва в Україні», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» та інших законодавчих програмних та нормативно-правових документів щодо регулювання та розвитку підприємництва. Програма є логічним продовженням Програми підтримки малого підприємництва в Котовському районі на 2013-2015 роки.

І. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована програма

При формуванні Програми враховується функціональна специфіка району (сільськогосподарський) та специфічні соціально – економічні проблеми району. З метою підтримки малого підприємництва в районі реалізовувалась Програма підтримки малого підприємництва в Котовському районі на 2013-2015роки. Програмою передбачені заходи, які б створювали умови для підвищення рівня зайнятості сільського населення, наповнення місцевих бюджетів, ліквідації адміністративних бар'єрів , які мішають становленню та розвитку малого підприємництва та сприяли б збільшенню кількості суб'єктів підприємницької діяльності.

Але, нажаль, протягом останніх років за сприянням реалізації заходів попередньої Програми:

- кількість суб'єктів підприємницької діяльності зменшилась на 2,8 % і становить 875 од.

- кількість фізичних осіб – підприємців зменшилась на 2,6 % і становить 623 од.

- кількість юридичних осіб зменшилась на 3,1 % і становить 252 од.

Динаміка фізичних осіб - підприємців, які взяті на облік та зняті з обліку

Кількість малих підприємств по району остається незмінним та складає 63 одиниці. Щодо галузевої спеціалізації малого бізнесу в районі, то впродовж останніх років вона залишається незмінною.

Протягом останніх років досягнуто певних позитивних зрушень, впорядковано процедури розробки та прийняття регуляторних актів, спрощуються дозвільні процедури започаткування підприємницької діяльності.

При районній державній адміністрації діє районна координаційна комісія з питань розвитку підприємництва до складу якої входять 2 суб'єкти малого підприємництва. Протягом 2013-2015 років проведено 12 засідань комісії, на яких розглядалися проблемні питання та впровадження регуляторної політики в районі.

Мале та середнє підприємництво є домінуючою силою на ринку праці. Ринок праці Подільського району залишається складною ланкою в соціально – економічній системі району. Інфраструктура села не має достатньої змоги працевлаштувати незайняте сільське населення через :

- сезонність робіт (переважна кількість малих підприємств району працюють в сфері сільського господарства);

- обмежену кількість робочих місць за іншими видами економічної діяльності на селі.

З метою залучення безробітних громадян до самостійної зайнятості, всі бажаючі безробітні активно залучаються до започаткування власної справи за рахунок одноразової виплати всієї належної їм допомоги по безробіттю. В 2015 році допомогу отримали - 8 безробітних, а в 2016 році допомога не надавалась .

Дієвим чинником сприяння зайнятості та соціального захисту населення є проведення професійного навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації на місцевій навчальній базі центру зайнятості за професіями, які дозволяють займатися підприємницькою діяльністю: швачка, перукар, слюсар та ін. За 2016 рік професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації пройшли 295 чол.

Проведено 102 семінари для роботодавців, прийняло участь 570 керівників підприємств, установ, організацій та представників кадрових служб. Надано 55 індивідуальних та групових консультацій з питань організації та провадження підприємницької діяльності.

Протягом 2016 року компенсація витрат єдиного внеску, яка надається роботодавцям у разі працевлаштування осіб на нові робочі місця, надана 1 роботодавцю

Кількість безробітних , які отримали одноразову допомогу по безробіттю,( чол.)

Для підприємців проводяться семінари за участю спеціалістів Подільської ОДПІ ГУ ДФС в Одеській області, управління Держпродспоживслужби в Котовському районі, Подільського об'єднаного управління Пенсійного фонду України в Одеській області, Подільського міськрайонного центру зайнятості , на яких розглядаються актуальні питання щодо розвитку та підтримки малого підприємництва, про зміни і доповненнями в діючому законодавстві.

Актуальні питання розвитку малого підприємництва висвітлюються на сторінках місцевих газет „Эхо недели", „Котовські вісті", в рубриці „ Інформує райдержадміністрація". Також інформація направляється до сектору комунікацій з громадськістю райдержадміністрації для висвітлення на веб – сторінці Подільської районної державної адміністрації.

Рішенням Любомирської сільської ради №61-VII від 14.04.2016 року «Про внесення змін до структури та штатного розпису виконавчого апарату сільської ради», створений Центр надання адміністративних послуг. Наданням послуг займаються 3 адміністратори. На протязі 2016 року Центром надано 3494 адміністративних послуг та видано 30 дозвільних документів.

Розпорядженням голови районної державної адміністрації від 28.07.2016 року №324/16 «Про затвердження структури Подільської районної державної адміністрації Одеської області», при районній державній адміністрації, питаннями реєстрації бізнесу та нерухомого майна займаються 3 державних реєстратори: 1 – питаннями реєстрації бізнесу, 2 – питаннями реєстрації нерухомого майна.

На сайті Подільської районної державної адміністрації відкрито розділ «Адміністративні послуги», де можна ознайомитись з режимом роботи Центру надання адміністративних послуг та переліком адміністративних послуг.

Центр надання адміністративних послуг при Любомирській сільській раді та реєстратори районної державної адміністрації знаходяться за однією адресою: м.Подільськ, вул. Соборна, буд.105. Розташування в одній будівлі є досить зручним для одержання послуг населенням району.

Державна реєстрація юридичних та фізичних осіб – підприємців здійснюється державним реєстратором шляхом обміну електронною інформацією з органами податкової служби, статистики, пенсійного фонду та фондами соціального страхування.

Фінансова – кредитна підтримка суб'єктам малого підприємництва для реалізації бізнес – планів у 2013 - 2015 роках не надавалась у зв'язку з відсутністю коштів у місцевому бюджеті. Також не створений районний фонд підтримки підприємництва з того ж приводу. Основними проблемами, що заважають прозоро, стабільно вести підприємницьку діяльність, є :

- нестабільність та суперечливість у законах і нормативних документах, що регламентують підприємницьку діяльність;

- труднощі з отриманням фінансово-кредитної допомоги, висока вартість позичкових коштів, нерозвиненість фінансового ринку;

- незначні обсяги державної фінансової підтримки малого підприємництва;

- недостатня розвиненість інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва, особливо у сільській місцевості;

- недостатній рівень економічних, юридичних та управлінських знань суб'єктів підприємницької діяльності.

ІІ. Мета програми

Головна мета Програми – формування і збереження сприятливого середовища для розвитку малого підприємництва, вільного доступу суб'єктів господарювання до всіх сегментів ринку за єдиними правилами, досягнення балансу інтересів суб'єктів господарювання та влади, шляхом об'єднання і спрямування дій місцевих органів державної виконавчої влади, суб'єктів малого підприємництва, об'єднань і спілок підприємців, установ ринкової інфраструктури.

ІІІ. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання програми

Подальший розвиток малого та середнього підприємництва як стратегічного напрямку соціально-економічного розвитку району можливий при реалізації комплексу заходів з удосконалення правового регулювання підприємницької діяльності, фінансово-кредитної та інвестиційної підтримки, ресурсного та інформаційного забезпечення, формування інфраструктури підтримки підприємництва.

Районна Програма складена на період 2017-2019 роки.

ІV. Завдання та результативні показники Програми

Програма розвитку малого та середнього підприємництва в Подільському районі на 2017– 2019 роки спрямована на виконання завдань щодо розвитку малого підприємництва та розширення можливостей жителів сільської місцевості займатися підприємницькою діяльністю.

Головні завдання Програми спрямовані на усунення зайвих адміністративних бар'єрів на шляху розвитку підприємництва, подальше ресурсне, інформаційне забезпечення підприємницької діяльності та створення таких правових, організаційно – економічних умов для розвитку малого бізнесу і формування механізму регулювання та координації, які б сприяли :

- максимальному поєднанню інтересів суб'єктів підприємницької діяльності з пріоритетними напрямами розвитку району;

- використанню регіональних особливостей і вигідного географічного положення, природно – ресурсного потенціалу району;

- стимулюванню підприємницької ініціативи за рахунок власних фінансових, майнових, трудових, інтелектуальних ресурсів регіону;

- забезпеченню продуктивної зайнятості сільського населення шляхом створення нових робочих місць, сприяння самостійній зайнятості;

- нарощування обсягів реалізації продукції;

- наповненню державного і місцевих бюджетів;

- підвищенню рівня підприємницької активності сільського населення;

- насиченню ринку споживчих товарів та послуг, вирішенню соціально – побутових проблем;

- підвищенню підприємницької культури населення.

Очікуваним результатом виконання Програми є прискорення розвитку малого і середнього підприємництва і, як наслідок, нарощування обсягів реалізації продукції та збільшення внеску малих підприємств і приватних підприємців у валовий внутрішній продукт регіону, підвищення продуктивної зайнятості населення, вирішення соціальних проблем регіону.

Реалізація Програми дасть змогу:

- створити умови для активізації малого і середнього бізнесу та повноцінного використання його потенційних можливостей, внаслідок чого збільшиться кількість малих підприємств до 65 од., приватних підприємців - до 630 осіб на кінець 2019 року;

- збільшити кількість підприємців, що пройшли підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації;

- удосконалити інфраструктуру підтримки малого бізнесу, розширити можливості отримання кредитів та інвестицій для провадження підприємницької діяльності;

- запровадити ефективні механізми співробітництва громадських об'єднань підприємців та органів державної влади для розв'язання соціально – економічних проблем розвитку малого і середнього бізнесу шляхом проведення засідань координаційних рад, нарад, семінарів, публічних обговорень тощо.

Ресурсне забезпечення Програми

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми Етапи виконання Програми Усього витрат на виконання Програми

2017 рік 2018 рік

(прогноз) 2019 рік

(прогноз)

Обсяг ресурсів, усього, у тому числі:

- з обласного бюджету - - - -

- з районного бюджету 10,0 10,0 10,0 30,0

- інші джерела - - - -

V. Напрями діяльності та заходи програми

Заходи Програми розвитку малого та середнього підприємництва в Подільському районі на 2017-2019 роки наведені у додатку 2.

VІ. Координація та контроль за ходом виконання програми

Відповідальними виконавцями Програми є Подільська районна державна адміністрація в особі відділу економічного розвитку, інфраструктури і торгівлі районної державної адміністрації, який щорічно звітує перед Подільською районною радою про результати виконання Програми. Контроль за виконанням Програми розвитку малого та середнього підприємництва в Подільському районі на 2017-2019 роки здійснює Подільська районна рада. Поточний контроль за ходом реалізації Програми здійснює постійна комісія Подільської районної ради з питань економіки, підприємництва, будівництва, транспорту, житлово – комунального господарства, енергозбереження та інвестиційної діяльності.

Додаток № 1 до рішення

Подільської районної ради

від 9 листопада 2017 року

№ 249-VІІ

ХАРАКТЕРИСТИКА

Програми розвитку малого та середнього підприємництва

в Подільському районі на 2017-2019 роки

1. Загальна характеристика регіону

 площа території (тис. га) 102,6

 кількість населення (тис. чол.) 27,0

 специфіка Сільськогосподарський район

 відсоток безробітних до всього працездатного населення (%) 2,5

 перелік територій, на яких введено спеціальний режим інвестування -

2. Дата затвердження Програми

3. Головний розробник Програми Відділ економічного розвитку, інфраструктури і торгівлі

Подільської райдержадміністрації

4. Мета і перелік пріоритетних завдань Програми Розділ 2

5. Очікувані кінцеві результати від реалізації Програми в динаміці змін цільових показників: Вихідні дані на початок дії Програми Очікувані результати

1. Кількість діючих малих підприємств/

кількість МП на 10 тис.чол. населення (одиниць) 63 / 22 64 / 22

2. Чисельність працюючих на малих підприємствах (осіб)

3. Кількість підприємців – фізичних осіб 623 630

4. Кількість фермерських господарств (одиниць),

кількість фермерських угідь (га) 59

4664

61

4700

5. Надходження коштів до місцевого бюджету від осіб підприємницької діяльності (тис. грн.) 1415,3 1443,6

6. Кількість об'єктів інфраструктури підтримки малого підприємництва (одиниць):

 фонди підтримки підприємництва - -

7. Розміщення держзамовлень серед суб'єктів підприємницької діяльності, кількість/ об'єми (тис. грн.) -

8. Кількість підприємців, що пройдуть підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації (осіб) 250

6. Терміни і етапи реалізації Програми 2017-2019 роки

7. Перелік проектів і підпрограм

-

8. Обсяги коштів, необхідних на фінансування заходів, всього

9. Основні джерела фінансування: з районного бюджету

інші джерела

Напрями діяльності та заходи

Програми розвитку малого і середнього підприємництва в Подільському районі на 2017-2019 роки

№ Пріоритетні завдання

Заходи Строк виконання заходу

Виконавці Джерела фінансу-вання Орієнтовні обсяги фінансування, тис.грн

2017р. 2018 р.

(прогноз) 2019р.

(прогноз)

1. Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка

1.1 Надання фінансової підтримки суб'єктам малого і середнього підприємництва Надання фінансової підтримки суб'єктам малого і середнього підприємництва для реалізації бізнес - планів 2017-2019 роки Відділ економічного розвитку, інфраструктури і торгівлі Подільської РДА

Районний бюджет 10,0 10,0 10,0

1.2 Проведення конкурсу на кращий бізнес – план серед молоді району 2017-2019 роки Відділ економічного розвитку, інфраструктури і торгівлі Подільської РДА

Головний спеціаліст у справах сім'ї , молоді та спорту Подільської РДА

- - - -

2. Ресурсне та інформаційне забезпечення підприємницької діяльності

2.1

Інформаційне забезпечення підприємницької діяльності Проведення семінарів для підприємців і з питань організації та ведення підприємницької діяльності 2017-2019

роки Відділ економічного розвитку, інфраструктури і торгівлі Подільської РДА - - - -

2.2 Запровадження постійних рубрик з питань розвитку і підтримки підприємництва у ЗМІ 2017-2019 роки Відділ економічного розвитку, інфраструктури і торгівлі Подільської РДА - - - - -

2.3 Визначення кандидатур для нагородження Почесними грамотами облдержадміністрації та райдержадміністрації з нагоди Дня підприємця 2017-2019 роки Відділ економічного розвитку, інфраструктури і торгівлі Подільської РДА

Відділ

агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів Подільської РДА - - - -

2.5 Сприяння залучення населення до підприємницької діяльності

Забезпечення безробітних громадян до самостійної зайнятості шляхом одержання одноразової допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності 2017-2019 роки Центр зайнятості

УПСЗН

Відділ економічного розвитку, інфраструктури і торгівлі Подільської РДА - - - -

2.6

Забезпечення організації професійної підготовки , перепідготовки та підвищення кваліфікації безробітних за професіями, які дозволяють займатися трудовою діяльністю 2017-2019 роки Центр зайнятості

УПСЗН

Відділ економічного розвитку, інфраструктури і торгівлі Подільської РДА - - - -

3. Впровадження нормативного регулювання підприємницької діяльності

3.1 Підвищення ефективності діяльності Центрів надання адміністративних послуг Забезпечити ефективну роботу Центру надання адміністративних послуг та його співпрацю з суб'єктами надання адміністративних послуг 2017-2019 роки Відділ економічного розвитку, інфраструктури і торгівлі Подільської РДА

Центр надання адміністративних послуг Любомирської сільської раді - - - -

3.2 Постійне оновлення електронної бази 2017-2019 роки Відділ економічного розвитку, інфраструктури і торгівлі Подільської РДА

Центр надання адміністративних послуг Любомирської сільської ради - - - -

3.3 Інформування суб'єктів підприємницької діяльності з питань реформування надання адміністративних послуг, роз'яснення порядку видачі документів дозвільного характеру за принципом організаційної єдності через ЗМІ 2017-2019 роки Відділ економічного розвитку, інфраструктури і торгівлі Подільської РДА

Центр надання адміністративних послуг Любомирської сільської ради - - - -

ВСЬОГО, у т.ч.

10,0 10,0 10,0

- районний бюджет 10,0 10,0 10,0

- інші джерела - - -

Порядок

використання коштів районного бюджету для надання фінансової підтримки суб'єктам малого і середнього підприємництва на реалізацію бізнес - планів Подільського району

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає умови та механізм використання коштів районного бюджету на надання фінансової підтримки суб'єктам малого і середнього підприємництва, що надаються суб'єктам малого та середнього підприємництва на реалізацію бізнес - планів/проектів, в рамках Програми розвитку малого і середнього підприємництва в Подільському районі на 2017 – 2019 роки (далі - Програма).

1.2. Головним розпорядником коштів районного бюджету на надання фінансової підтримки суб'єктам малого і середнього підприємництва, в рамках Програми є відділ економічного розвитку, інфраструктури і торгівлі районної державної адміністрації (далі – Головний розпорядник).

1.3. Надання коштів районного бюджету на надання фінансової підтримки суб'єктам малого і середнього підприємництва в рамках Програми здійснюється на конкурсних засадах.

2. Основні засади та порядок проведення конкурсного відбору

2.1. Для проведення конкурсного відбору субʼєктів малого та середнього підприємництва, яким за рахунок районного бюджету буде надана фінансова підтримка суб'єктам малого і середнього підприємництва відповідно до Програми, створюється конкурсна комісія, склад якої затверджується розпорядженням голови Подільської районної державної адміністрації.

2.2. Організаційне забезпечення конкурсного відбору здійснюється відділом економічного розвитку, інфраструктури і торгівлі районної державної адміністрації.

2.3. Право на одержання фінансової підтримки суб'єктам малого і середнього підприємництва мають суб'єкти малого та середнього підприємництва, які: зареєстровані та здійснюють діяльність на території Подільського району; не мають простроченої заборгованості з виплати заробітної плати, а також заборгованості перед бюджетом та державними цільовими фондами; не перебувають у стадії банкрутства, ліквідації; працюють у межах тих видів діяльності згідно з КВЕД 2010, що підпадають у секції «С», «D» (проекти, які передбачають впровадження енергозберігаючих технологій), «H», «N» (діяльність туристичних агентств, туристичних операторів, надання інших послуг бронювання та пов'язана з цим діяльність).

2.4. Оголошення про проведення конкурсу готується Головним розпорядником у друкованих засобах масової інформації та оприлюднюється на офіційному веб - сайті Подільської районної державної адміністрації. Оголошення повинно містити інформацію про:

повне найменування та місцезнаходження райдержадміністрації;

назву заходу;

умови проведення конкурсного відбору;

форму заяви про участь у конкурсному відборі;

перелік документів, що додаються до заяви;

дату, час та місце проведення конкурсного відбору;

граничні строки подання заяв із відповідними документами;

адресу, за якою приймаються заяви з відповідними документами;

номер телефону для отримання довідкової інформації.

2.5. Суб'єкти малого і середнього підприємництва, які бажають взяти участь у конкурсі подають до конкурсної комісії наступні документи:

1) заяву на участь у конкурсному відборі за формою, визначеною у Додатку 1 до цього Порядку, у двох примірниках;

2) бізнес-план, підписаний керівником або уповноваженою особою суб'єкта господарювання;

3) завірену суб'єктом малого і середнього підприємництва підприємства копію статуту (для юридичних осіб);

4) довідку податкового органу щодо відсутності заборгованості з виплати заробітної плати, а також заборгованості перед бюджетом та державними цільовими фондами.

Суб'єкт малого і середнього підприємництва несе відповідальність за повноту та достовірність наданої інформації.

Заяви на участь у конкурсі з відповідними документами приймаються впродовж не менше 30-ти календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.

2.6. Документи подаються Головному розпоряднику суб'єктами малого та середнього підприємництва або уповноваженою особою. Головним розпорядником забезпечується перевірка поданих документів на відповідність вимогам пункту 2.5. цього Порядку та реєстрацію заяв у журналі реєстрації заяв учасників конкурсного відбору у день їх подання.

Журнал реєстрації заяв учасників конкурсного відбору прошнуровується, пронумеровується і скріплюється печаткою Головного розпорядника.

Документи, подані з порушенням вимог цього Порядку, не реєструються і не пізніше наступного робочого дня повертаються заявниками із супровідним листом, в якому зазначаються причини повернення.

У разі реєстрації заяви на вимогу заявника йому повертається один примірник заяви із реєстраційним номером.

Якщо подається неповний комплект документів або з порушенням вимог цього Порядку, такі документи не реєструються і повертаються претенденту із повідомленням про причини повернення не пізніше наступного робочого дня за днем їх подання. У разі прийняття поданих документів один примірник заявки з реєстраційним номером повертається суб'єкту господарювання-заявнику.

Суб'єкт малого і середнього підприємництва, який подав заяву на участь у конкурсі і заява якого була зареєстрована, в будь-який момент має право відмовитись від участі. Подані таким суб'єктом документи повертаються за його письмовою заявою.

2.7. Головний розробник здійснює попередній розгляд поданих документів і встановлює відповідність суб'єктів малого та середнього підприємництва критеріям, зазначеним в пункті 2.3. цього Порядку. Суб'єкти малого та середнього підприємництва, що не відповідають зазначеним критеріям, до участі в конкурсі не допускають, про що вони повідомляються не менш ніж за два дні до дати проведення конкурсу.

Рішення щодо визначення суб'єктів малого і середнього підприємництва, яким за рахунок коштів районного бюджету буде надано фінансова підтримка суб'єктам малого і середнього підприємництва, приймається конкурсною комісією в день проведення конкурсного відбору.

2.8. Засідання конкурсної комісії веде голова конкурсної комісії, а у разі його відсутності - заступник голови конкурсної комісії.

Презентацію суб'єктів малого і середнього підприємництва, їхніх бізнес - планів та інших поданих документів здійснює представник Головного розпорядника.

Кожен член комісії оцінює подані документи за критеріями за наступною формою:

Реєстраційний номер заяви

Критерії Сума балів (максимум 3 бали по кожному критерію, крок оцінювання 0,5 бала)

Іноваційність проекту. Впровадження енергоефективних або ресурсозберігаючих технологій, у тому числі у сфері енергозбереження

Вплив результатів реалізації проекту на збільшення обсягів виробництва продукції (робіб, послуг)

Кількість додаткових робочих місць, які створено або планується створити

Середня заробітна плата працівників за результатами реалізації проекту

Освоєння нових ринків збуту продукції (робіт, послуг)

Спрямованість на вирішення екологічних проблем

Загальна кількість балів

Прізвище, ім'я , по батькові експерта

Підпис експерта

2.9. Оцінка кожного критерію здійснюється по кожному суб'єкту малого та середнього підприємництва членами конкурсної комісії особисто за чотирьохбальною системою (0 – повна невідповідність, 1 – значна невідповідність, 2 – часткова відповідність, 3 – повна відповідність).

Представник Головного розпорядника підсумовує отримані бали і оголошує результати оцінювання по кожному суб'єкту малого та середнього підприємництва.

2.10. Переможцями конкурсного відбору визнаються суб'єкти, які отримали найбільшу кількість балів. Переможців конкурсного відбору може бути декілька, їх кількість визначається в межах коштів районного бюджету.

2.11. Рішення конкурсної комісії приймаються на її засіданнях за участі не менше половини від загального складу комісії відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів конкурсної комісії. У разі рівного розподілу голосів голос головуючого на засіданні конкурсної комісії є вирішальним.

2.12. Рішення щодо визначення переможців оформлюється протоколом конкурсної комісії в день проведення конкурсного відбору, який підписується всіма присутніми на засіданні членами конкурсної комісії та затверджується головою конкурсної комісії.

Відповідальність за ведення протоколу покладається на Головного розпорядника.

Витяг із протоколу надається (надсилається) кожному учаснику конкурсного відбору протягом 5 робочих днів із дня, наступного після дня прийняття рішення.

2.13. Після отримання витягу із протоколу суб'єкти господарювання укладають угоди про надання грошової допомоги суб'єктам підприємницької діяльності.

2.14. Контроль за цільовим використанням коштів районного бюджету здійснює Головний розпорядник.

3. Порядок одержання коштів районного бюджету

3.1. Надання фінансової підтримки суб'єктам малого і середнього підприємництва для реалізації бізнес – планів в рамках Програми здійснюється шляхом перерахування Головним розпорядником коштів на розрахунковий рахунок суб'єкта підприємницької діяльності .

3.2. Між Головним розпорядником та суб'єктом підприємницької діяльності укладається угода про надання грошової допомоги суб'єктам підприємницької діяльності.

3.3. Суб'єкт підприємницької діяльності зобов'язаний Головному розпоряднику надати повну інформацію щодо використання коштів з підтверджуючими документами (копії чеків , накладних, платіжних доручень, тощо)

ПАСПОРТ КОТОВСЬКОГО РАЙОНУ

(ресурсний потенціал району)

            Адміністративно-територіальний устрій  Котовський район розташований на півночі Одеської області і займає територію площею 102,6 тис.га.

            Район межує на північно-заході з Кодимським районом, на північному сході – з Балтським, на сході – з Ананьївським, на півдні – з Красноокнянським районами Одеської області, на заході – з Республікою Молдова. Лінія Українсько-Молдовського  кордону на придністровській ділянці має протяжність 30,4 км. Охорону безпеки України тут несе особовий склад Прикордонної та Митної служби.

            Адміністративним і культурним центром району є місто обласного значення – Котовськ, який знаходиться на відстані188 кмвід обласного центру по залізниці,208 км– шосейними шляхами.

Населення району проживає в 61 населеному пункті, які входять до складу 18 сільських рад.

Населення, демографічна ситуація Демографічна ситуація  в районі характеризується  поступовим зменшенням чисельності населення через його природне скорочення.

Упродовж 2013р. внаслідок природного скорочення населення  кількість жителів Котовського району зменшилась на 222 особи. Протягом 2013 р. у порівнянні з 2012 р.  зменшилась  кількість народжених на 62 особи і становила 349 осіб. Кількість померлих зменшилась на 41 ос. і становила 571 ос..

У результаті загального скорочення кількість наявного населення району зменшилась на 235 осіб і за оцінкою на 1 січня 2014р. становила 27559 осіб.

Рівень зареєстрованого безробіття складає 2,0% (з містом).

Від загальної кількості зайнятого населення майже 60%   зайнято  в сільськогосподарському виробництві, тут зосереджено більше половини виробничих фондів.                                     Агропромисловий комплекс Провідною галуззю економіки району являється сільськогосподарське виробництво.

            Станом   на 1 січня 2014 року налічується 80 агроформувань з них 58 фермерських господарств. Функціонує 2 підприємства, які займаються зберіганням зерна.

            Загальний напрямок сільськогосподарського виробництва - зерновий в рослинництві та м”ясо - молочний в тваринництві. Згідно програми «Зерно Котовського району 2011-2015 року» у 2013 році планувалося зібрати 75 тис. тонн зерна. Валовий збір зерна разом з кукурудзою склав 147 тис. тонн, що перевищує запланований рівень на 72 тис.тонн і складає 196 %.

Тваринництво. На території району працюють 5 молочно-товарних ферм, 5 свиноферм та 2 овцеферми. Всього тваринництвом займається     6 сільгосппідприємств району та ліцей.

Станом на 1 січня 2014р. по усіх категоріях господарств з населенням нараховується:

-  поголів’я великої рогатої худоби  - 8996 гол.;

- в т.ч. корів  4671 гол.;

- свиней  - 9504 гол.;

- овець та кіз -  3639 грн..

По всіх категоріях господарств спостерігається зростання чисельності по всіх видах тварин,  це відбулося за рахунок населення.  

Промисловість Промисловість району представлена 2 підприємствами: ВАТ «Південтехгаз» - хімічної та переробної промисловості та ТОВ «Півдеремверстат» - підприємство машино - будування та  металопереробки.

За 2013 рік по району реалізовано промислової  продукції на суму 6,6 млн. грн..

            В районі протягом 2012-2014 року реалізується інвестиційний проект спрямований на будівництво сонячної електростанції на території Борщівської сільської ради.

Транспортний комплекс та комунікації

            По території району проходить автотраса Кишинів – Полтава. Територію Котовського району з півночі на південь перетинає залізнична колія Одеса – Вапнярка, на якій розташовані 4 залізничні станції: Борщі, Побережжя, Чубівка, Мардарівка. Місто Котовськ – залізничний вузол. Загальна протяжність залізничних колій –87 км, станційних –70 км.

            Котовський район має розвинуту мережу автомобільних доріг, які зв’язують м. Котовськ з населеними пунктами району та іншими районними центрами Одеської області. Загальна тривалість доріг – 341,6 км, в т.ч. з твердим покриттям – 312,4 км.

Мережа приміських автобусних маршрутів загального користування, що не виходять за межі району складається з  27 маршрутів. Надають  послуги  з перевезення  пасажирів 10 перевізників – фізичні особи.

            В районі функціонує КП „Борщанський водоканал” (створено у 2010 році у зв’язку з ліквідацією ВУЖКГ сел..Борщі) та КП „Струмок” (с.Новоселівка), які надають послуги водопостачання населенню району.

В районі газифіковано  19 населених пунктів.

На території району телекомунікаційні послуги надає Цех телекомунікаційних послуг №15 Одеської філії ПАТ „Укртелеком”.

Торгівля, громадське харчування, побутове обслуговування населення Станом на 01.01.2014 року на території Котовського району налічується 109 об’єктів торгівлі, що на 3,8 % (+ 4 магазинів) більше в порівнянні з минулим роком, 11 об’єктів ресторанного господарства (+1 об’єкта) та 1 об’єкт побутового обслуговування. 

            Роздрібний товарооборот за січень – вересень 2013 р склав 13738,1 тис.грн, що на  1945,7 тис.грн. або 16,5 % більше, ніж у відповідному періоді минулого року.

            Мережа центру поштового зв’язку  №7 у Котовському районі складається з 19 відділень в т.ч. 16 стаціонарних ВПЗ та 3 пересувних ВПЗ.

Підприємництво

Станом на 1 січня  2014 року на обліку знаходиться 913 суб’єктів підприємницької діяльності, з них:

- 262  юридичних осіб;

- 651 суб’єктів підприємницької діяльності – фізичних осіб.

Кількість малих підприємств становить 81 одиниця.

Освіта, культура та охорона здоров»я

На даний час створено оптимальну мережу освітніх навчальних закладів, яка приведена у відповідність до запитів населення. Мережа освітніх закладів Котовського району складається з 33 загальноосвітніх шкіл, на даний час функціонує 30 шкіл, з них: 4 – І  ступеня, 14 – І-ІІ ступенів, 12 – І-ІІІ ступенів, в т.ч. 1 – школа-інтернат. У школах району навчається 2218 учнів.          Серед вказаної кількості закладів налічується 11 навчально-виховних комплексів типу «загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад» різних ступенів.

Крім того, отриманню дітьми шкільного віку повної загальної середньої освіти сприяє Котовська районна заочна школа з очною формою навчання ІІ-ІІІ ступенів.

Дошкільна освіта надається у 9-ти дитячих закладах.

Вихованням учнівської молоді займається  2 позашкільні навчально-виховні заклади.           

            Станом на 01.01.2014 року на території району первинна медична допомога дорослим та дітям надається Центром, до складу якого входять: Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини (АЗП-СМ) м.Котовськ, 11 сільських АЗП-СМ с.Мардарівка, с.Нестоїта, с.Новоселівка, с.Липецьке, с.Липецьке-1, с.Станіславка, с.Коси, с.Ст.Кульна, с.М.Фонтан, с.Любомирка, сел..Борщі та 7 ФАПів і 29 ФП.

Мережа закладів культури в селах району складається з 84 закладів з них 42 будинків культури та клуби,  42 бібліотек. Відділу культури та туризму  було передано будівля колишнього будинку офіцерів  загальною площею  -4204 кв. м. на суму – 2930,3 грн.

Підсумки соціально-економічного розвитку Котовського району за 2013 рік

Підсумки соціально-економічного розвитку

Котовського району за 2013 рік

         Робота районної державної адміністрації у звітному періоді спрямовувалась на забезпечення збалансованого соціально-економічного розвитку району та мобілізації доходів бюджетів усіх рівнів, вирішення актуальних проблем життєдіяльності району.

Промисловість

            Промисловість району представлена двома підприємствами:             ПАТ «Південтехгаз» та ТОВ «Південремверстат».

До основного кола звітуємих входить ПАТ «Південтехгаз». Обсяги промислового виробництва за 2013 р. по району становлять 6632,6 тис. грн.    (- на 42,8%). У результаті скорочення споживання промислового газу промисловими підприємствами в Україні, зокрема відмови від газу металургами,  підприємство  втрачає ринок збуту. Все виробниче обладнання підприємства знаходиться в робочому стані і при зростанні попиту технічних газів металургійними, будівельними підприємствами, підприємство спроможне збільшити обсяги виробництва продукції  і працювати на повну потужність.

Сільське господарство

         Надзвичайно велика та відповідальна робота була проведена            протягом 2013 року в галузі сільського господарства району.Станом                         на 1 січня 2014 року налічується 80 агроформувань з них 58 фермерських господарств. Функціонує 2 підприємства, які займаються зберіганням зерна.

         Рослинництво 2013 рік видався для аграріїв вдалішим за рік минулий. Господарствами району намолочено 147 тис. тонн зернових разом з кукурудзою, при середній врожайності 42,1 ц/га – це найвищий валовий збір зернових за всю історію Котовського району. Це зумовлено збільшенням посівних площ та збільшенням урожайності, внаслідок сприятливих погодних умов. Лідируючу позицію зросту врожайності займає кукурудза, середня врожайність якої збільшилася на 47,5 ц/га порівняно з 2012 роком і складає 68,5 ц/га. Як результат, валовий збір кукурудзи складає                        70тис.314 тонн, що на 52 тис.186 тонн більше ніж в  2012 році.

Також значний ріст врожайності спостерігається по соняшнику: зібрано соняшника 24991тонну, що перевищує показник минулого року на                       12131 тонну  за рахунок  збільшення урожайності  на 12,19 ц/га.

         Кращі результати отримали такі господарства:

- СВК „Дружба народів” –  урожайність кукурудзи 168,4 ц/га; урожайність озимого ячменю - 44,9 ц/га

- ТОВ „Косівське”

- ТОВ „Куяльник”

-  ТОВ „Світоч” – урожайність озимої пшениці 50,5 ц/га; урожайність гороху – 23,9 ц/га;

-  ФГ „Юпітер” – урожайність озимого ріпаку – 38,3 ц/га;

-  ФГ „Радуга” - урожайність соняшнику 42,9 ц/га;

- ПП „Світлана” – урожайність ярого ячміню – 41,0 ц/га.

         Під врожай 2014 року в районі посіяно озимих культур на площі                        21 198 га  або  111 % від  запланованої площі посіву озимих, в т. ч. 12500 га озимої пшениці. Аналізуючи стан перезимівлі озимих зернових культур, слід відмітити, що з посіяних з осені культур на даний час в доброму стані знаходиться  – 83%, у задовільному – 12%, у слабкому стані – 5%.

         За період весняно-польових робіт у 2014 році планується провести посів ярих культур по всіх категоріях господарств району на площі 30859 га, що на 4356 га більше минулорічного показника.

         ТваринництвоНа території району працюють 5 молочно-товарних ферм, 5 свиноферм та 2 овцеферми. Всього тваринництвом займається                     6 сільгосппідприємств району та ліцей.

         Станом на 1 січня 2014 року в сільськогосподарських підприємствах району утримувалось1079 голів великої рогатої худоби, в тому числі –                      387 корів. Поголів’я за рік зменшилось  на 61 голову,  корів стало менше на 99 голів. Зменшення відбулося в 3-х господарствах. ТОВ „Едем” припинило займатися тваринництвом. Свиней стало менше в 2-х господарствах та ліцеї на 34 голови і нараховується 1424 голови. Чисельність овець та кіз зросло на 31 і становить 788 голів. Збільшення відбулося у ТОВ „Старокульнянське” на 55 голів, а в СВК „Дружба народів”, навпаки, зменшилось на 24 голови.

         Сільгоспвиробниками вироблено1171 тоннум’яса, що на 86 тонн менше ніж у 2012 р.

         Молока вироблено – 671 тонну, що на 354 тонни менше ніж у 2012 р.

Середній надій молока на одну корову порівняно з 2012р. зменшився на 194 кг і становив 2330 кг.

З господарств які займаються тваринницькою продукцією тільки по СТОВ „Куяльник”  збільшено виробництво всіх видів продукції.

            За даними статистики середня ціна продажу тваринницької продукції у порівнянні з січнем–листопадом 2012р. збільшилася  на молоко  –  на 21,4% (становила 2986 грн. за тонну), а на  худобу  та  птицю  (в    живій    вазі)  навпаки, зменшилась на 18,2%   і становила 10417 грн. за тонну.

         Розрахунки за паї В районі укладено з 38  сільгосппідприємствами 9971 договір оренди земельних ділянок (паїв). У 2013 році нараховано                    17 мільйонів гривень орендної плати. Станом на 20.02.2014 виплачено 15 мільйонів гривень орендної плати. Розрахунки з власниками земельних часток (паїв) проведено на 88,5 відсотків.

Інвестиції

Що стосується обсягу вкладення інвестицій в економіку району                     за 9 місяців  2013 року за рахунок усіх джерел фінансування вкладено               10,9 млн. грн. капітальних інвестицій, що на 2,9 млн.грн. менше ніж у відповідному періоді 2012 року. Питома вага інвестицій вкладена в сільське господарство.

         Для створення власної матеріально - технічної бази, оновлення машинно-тракторного парку в 2013 році сільгосптоваровиробниками району закуплено 57 одиниць сільгосптехніки.

В районі спостерігається позитивна тенденція щодо вкладення іноземними інвесторами коштів в економіку району. Для залучення коштів міжнародної технічної допомоги чотири громадські організації району  прийняли участь у ІІ етапі проекту ПРООН "Місцевий розвиток, орієнтований на громаду. Фаза-ІІ». В рамках проекту  замінені  дерев’яні вікна на металопластикові в Бочманівській, Новоселівській, Станіславській школах. Освоєно 300 тис. грн., з яких 60 тис. грн. - кошти Євросоюзу,                     75 тис. грн. - кошти з районного бюджету, решта - позабюджетні кошти.  

Будівництво

У 2013 році  за рахунок коштів обласного бюджету:

-  завершено реконструкцію школи І-ІІ ст. з прибудовою дитячого садка на 30 місць в с.М.Фонтан;

- частково профінансовано  реконструкцію частини шкільних майстерень під дитячий садок на 20 місць в с.Станіславка.

За рахунок районного бюджету:

- зроблений капітальний ремонт котельні НВК в с.Петрівка                         (44,7 тис. грн.) та топкових, тепломережі і системи опалення НВК с.Мардарівка (386,906 тис.грн.).

- капітально відремонтовано 1,4 км водопровідної мережі в с.Олексіївка (155 тис.грн.) та 1,8 км водопровідної мережі в с.М.Фонтан                              (153,126 тис.грн.).

- ведуться роботи по заміні дерев’яних вікон на склопакети в НВК                с-ще Борщі (115,0 тис.грн.).

В районі газифіковано  19 населених пунктів, що складає 31,1 % від загальної чисельності населених пунктів району.

У 2013 році без належного фінансування побудовано газопровід до с.Качурівка протяжністю 5,306 км на загальну вартість 2710,1 тис. грн. (1300т.грн. – кредиторська заборгованість).

Підведено газопровід та підключена до котельні школа в с.Новоселівка.

Підприємництво

У 2013 році відбулися позитивні зміни у розвитку підприємництва в районі: так спостерігається збільшення бажаючих займатися власною справою та майже у 2 рази зменшилась кількість бажаючих припинити підприємницьку діяльність.

         За 2013 рік зареєстровано суб’єктів господарювання  77 од., що на 1,1% більше ніж торік. Припинили свою діяльність 65 суб’єктів господарювання, що на 52 од. або на 44,4 % менше ніж у 2012 році.

         Станом на 1 січня  2014 року на обліку знаходиться 913 суб’єктів підприємницької діяльності.

Як і в попередні роки, характерною особливістю розвитку малого бізнесу є його зосередження здебільшого у сфері торгівлі.

Торгівля

         Станом на 1 січня 2014 року в районі функціонує 109 магазинів та                 11 об’єктів громадського харчування. Відновили роботу 4 магазини та                    1 кафе. Крім того, товарами першої необхідності мешканців малочисельних сіл забезпечують виїзна торгівлі та пересувні поштові відділення.                    В 7-ми магазинах та 3 - кафе проведені ремонти водогонів, замінені вікна, двері, закуплено обладнання - кондиціонери, бойлер.

            Роздрібний товарооборот за січень – вересень 2013 р. склав                   13738,1 тис.грн, що на  1945,7 тис.грн. або 16,5 % більше, ніж у відповідному періоді минулого року.

            Експорт Обсяг експорту продукції  (товари, послуги) підприємствами району  за 11 місяців2013 р.  значно збільшився і становив - 1222,9 тис. дол. США проти 195,3 тис. дол. США у минулому році. Поставок імпорту в район не було.

Ринок праці та доходи населення

         З метою підтримки підприємницької ініціативи  центром зайнятості надано одноразову допомогу на започаткування бізнесу 8 безробітним.

         Станом на 1 січня 2014 року на обліку перебувало 385 безробітних. Рівень зареєстрованого безробіття  становить 2,0%.

         Здійснено 62 перевірки  у  сфері  легалізації заробітної  плати та  зайнятості  населення, легалізовано 22 робочих місця. Загальна сума  легалізованої зарплати з  початку  року  складає 96,8 тис.грн.

       Середньомісячна заробітна плата одного середньооблікового штатного працівника у Котовському районі загрудень 2013 р. становила 2319 грн. Темпростудогрудня 2012 рокускладає 107,5%.

Охорона здоров’я

            Первинна медична допомога дорослим та дітям надається Центром, до складу якого входять: Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини м.Котовськ, 11 сільських амбулаторій, 7 ФАПів та 29 Фельдшерських пунктів.

         У 2013 році перевірено здоров’я 4206 дітей Котовського району. Загалом відбулося 34 виїзда медичних бригад. За результатами медичних обстежень направлено до Котовської міської лікарні - 856 дітей; до Одеської обласної дитячої клінічної лікарні - 46 дітей.

         На даний час демографічна ситуація в районі залишається незадовільною, смертність перевищує народжуваність. У результаті загального скорочення кількість наявного населення району за оцінкою                  на 1 листопада 2013р. становила 27595 осіб.

 

 

 

Заклади освіти

  В районі  функціонує 30 шкіл, з них 11 навчально-виховних комплексів типу «школа-садок» різних ступенів. Дошкільна освіта надається у 9-ти дитячих садках. У 2013 році   реорганізовано Малоолександрівську та Чубівську школи-садки  у дитячі садки. Школу в             с. Дібровка реорганізовано  у НВК І ст.,  створено дошкільну групу на                 15 місць.Відкрито 2 дошкільні  групи на 40 місць на базі Малофонтанського НВК. В школах району навчається 2218 учнів, що на 16 учнів менше ніж минулий навчальний рік. Відвідують дитячі садки 200 дошкільнят, що                   на 41 дитину більше ніж у 2012 році.

За 2013 рік оздоровлено в шкільних таборах та пришкільних майданчиках  1330 дітей (46,8%), за межами району, в інших таборах відпочинку було оздоровлено ще 217 дітей.

На  1 січня 2014 року в районі мешкало 118 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з яких 90 - перебувало під опікою громадян, 12 - виховувалось у прийомних  сім'ях, 16 дітей перебувало в дитячих державних закладах.

Протягом  2013 року встановлено опіку та піклування над 11 дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування. Поповнено                   2 прийомні сім’ї, в які влаштовано на спільне проживання та виховання                    4 дітей. Одна дитина забезпечена житлом в селищі Борщі.

                                       Культура

  Районному відділу культури підпорядковано 85 закладів культури: районний центр культури і дозвілля – 1, клубних закладів на селі – 41, бібліотек ЦБС – 42 (центральна районна бібліотека, районна дитяча бібліотека, бібліотек – філій на селі – 40), централізована бухгалтерія – 1. В районі діє 4 Інтернет-центри. Мережа закладів культури збережена в повному обсязі.

         Здійснено капітальний ремонт бібліотеки та клубу с. Вишневе. Поточні ремонти пройшли в: клубі с. Климентево, Кос-Слобідка (заміна вікон), М.Олександрівка, бібліотеці с. Петрівка( ремонт приміщення, ремонт пічного опалення), Качурівка (заміна вікон), Борщі ( ремонт приміщення), М.Фонтан (ремонт  покрівлі, приміщення), будинку культури с.Мардарівка, Новоселівка (заміна вікон), Липецьке (ремонт покрівлі), Станіславка, Олександрівка.

Придбано: акустична система (клуб сел.Борщі, будинок культури с.Дібровка), комп’ютер (будинок культури с.Станіславка), шафа, килим, тюль, комплект колонок (клуб с. М.Фонтан).

Проведено більш 30 великих районних заходів та прийняли участь                  в 6 обласних конкурсах і фестивалях.

 

 

 

Про проект районного бюджету Котовского району на 2014 рік

          На Ваш розгляд для затвердження пропонується проект районного бюджету на 2014 рік.

       Запропонований проект районного бюджету на 2014 рік складений відповідно до Бюджетного Кодексу України, Податкового кодексу України, Закону України "Про Державний бюджет на 2014 рік". Згідно Бюджетного Кодексу Україні строго розмежовані джерела вступу в прибуткові частини бюджетів усіх рівнів. Так згідно з пунктом 2 статті 66 Бюджетного Кодексу України для забезпечення реалізації спільних соціально-економічних і культурних програм територіальних громад доходи районного бюджету, які враховуються при визначенні об'ємів міжбюджетних трансфертів, формуються за рахунок:

         1. 50 відсотків податку на доходи фізичних осіб, стягуваного на території сіл, селищ, міст районного значення і їх об'єднань.

         2. 100 відсотків плати за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності, що взымаемые районними державними адміністраціями.

        Також згідно ст.69 Бюджетного Кодексу України в доходи районного бюджету, поступає, але не зараховується при розрахунках об'єму міжбюджетних трансфертів (це так званий «другий кошик») і зараховується:

      -100 відсотків плати за оренду майнових комплексів, що знаходяться в комунальній власності.

      Крім того,  районному бюджету виділено дотацію вирівнювання з державного бюджету на 2014 рік в сумі 37514,8 тыс.грн. Також планується вступ субвенції з держбюджету на виконання державних соціальних програм районним бюджетом в сумі 47114,09 тыс.грн. по загальному фонду: на виплату допомоги сім'ям з дітьми, на виплату пільг і житлових субсидій населенню на оплату електроенергії газу і житлово-комунальних послуг, на оплату пільг за професійною ознакою, соціальною допомогою на дітей-сиріт.   

           Районний бюджет на 2014 рік передбачається по доходах і витратах в сумі 95058,503 тыс.грн. з них об'єм доходів загального фонду районного бюджету складає 93392,690 тыс.грн. і спеціальний фонд 1665,813 тыс.грн.

        Для порівняння хочу сказати, що прогнозні показники Мінфіну першого кошику по доходах  в 2013 році  складав 10619,5 тыс.грн. Фактично в 2013 році поступило 10113,9 тыс.грн, Ми недоотримали понад 500,0 тис.грн. Прогнозні показники Мінфіну на 2014 рік першого кошику складає 10637,7 тыс.грн. або темпи росту 100,2 відсотка.

       По другому кошику прибуткової частини звідного бюджету Котовского району проектна цифра Мінфіну на 2013 рік складала 5071,8 тыс.грн, фактично поступило 5378,7 тыс.грн. другий кошик ми перевиконали на 306,9 тыс.грн  або на 106,1 відсотка. Розрахунковий показник другого кошику Міністерства фінансів на 2014 рік 5419,2 тыс.грн або темп росту складає 100,7 відсотка.

        Як я вже говорила, згідно Бюджетного Кодексу України за бюджетом кожного рівня закріплені певні види податків і платежів. Так в 2014 році до районного бюджету планується вступ 50 відсотків податку на доходи фізичних осіб, стягуваного на території сіл, селищ і їх об'єднань, а це 7091,8 тыс.грн., Крім того, в 2014 році планується надходження від орендної плати за користування майном - 30,0 тис. грн.

        Всього планується вступ по власних доходах районного бюджету в сумі 7126,8 тис. грн. по загальному фонду.

Крім того, планується, як я вже говорила дотація вирівнювання з державного бюджету в сумі 37514,8 тыс.грн. і субвенція з держбюджету на виконання державних соціальних програм в загальній сумі 47114,09 тис. грн. по загальному фонду.

         По спеціальному фонду в цілому передбачається вступ в сумі  1665,813 тыс.грн. з них власні надходження бюджетних установ - 1094,0 тис. грн., субвенція на будівництво, реконструкцію вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах - 456,0 тис., також планується субвенція з інших бюджетів на виконання інвестиційних проектів в торбі 115,613 тыс.грн. У районному бюджеті 2014 року планується вступ з  державного фонду регіонального розвитку субвенції на фінансування заходів соціально-економічного розвитку окремих територій в торбі 2000,0 тыс.грн

 

                  Витратна частина районного бюджету .

 

        Витратна частина районного бюджету по загальному і спеціальному фондам на 2014 рік складає всього 95058,5 тыс.грн. Характерною рисою бюджету витратної частини бюджету є її соціальна спрямованість. На виплату допомоги сім'ям з дітьми, на витрати по соціальному захисту пов'язані з наданням пільг і житлових субсидій населенню, пільг ветеранам ВОВ передбачається направити з державного бюджету субвенцію в сумі  45690,4 тис. грн. по загальному фонду з них:

      - на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства і дітям- інвалідам планується направити 41668,1 тыс.грн.

      - на виплату пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ і субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло, водопостачання і водовідведення, квартплата, професійній ознаці планується направити 1170,1 тис. - по загальному фонду

        - на виплату ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ і субсидій населенню на придбання твердого рідкого пічного побутового палива і зрідженого газу, пільг за професійною ознакою планується направити - 1586,2 тыс.грн.

         - на виплату пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ для оплати послуг зв'язку планується направити - 662,2 тыс.грн

       - на виплату допомоги на зміст дітей-сиріт і дітей позбавлених батьківської опіки в дитячих будинках сімейного типу і приймальних сім'ях - 603,8 тыс.грн

      До відома депутатів і запрошених, що коли ми затверджували районний бюджет на 2013 рік загальна сума витрат по соціальних виплатах складала 34325,27 тыс.грн. або ріст соціальних виплат склав 133,1 відсотка.

      У районному бюджеті 2014 року передбачається фінансування програм соціального напрямі, які проходитимуть по різних структурних підрозділах адміністрації :

       -програма надання адресної допомоги малозабезпеченим верствам населення Котовского району на 2014 рік в сумі 35,0 тыс.грн

       -програма соціальної підтримки осіб, які постраждали надалі Чорнобильської катастрофи  в сумі 1,0 тыс.грн

       -програма соціальної підтримки інвалідів по зору на 2014 рік в сумі 1,0 тыс.грн

         -програма «Молодь Котовщины» в сумі 1,0 тыс.грн

        -програма подолання дитячої безпритульності і бездоглядності на період 2014 рік в сумі 1,0 тыс.грн,

         -районна програма здійснення профілактики алкоголізму, тютюнокуріння, наркоманії і інших негативних проявів в дитячому середовищі на 2012-2015 року в сумі 1,0 тыс.грн

         -програма соціальної підтримки ветеранів війни Котовского району на 2014 рік в сумі 52,5 тыс.грн

       У 2014 році передбачаються витрати на обслуговування осіб з обмеженими фізичним можливостями в сумі 168,6 тыс.грн. і виплати компенсацій фізичним особам по відходу за самотніми непрацездатними громадянами - 104,5 тыс.грн. які фінансуватимуться через управління праці і соціального захисту .

        Також на зміст територіального центру і відділення соціальної допомоги вдома передбачаються асигнування в загальній сумі 1698,7 тыс.грн. з них на заробітну плату з нарахуванням в соцфонды - 1604,9 тыс.грн, і на оплату енергоносіїв - 90,0 тыс.грн -

       На зміст центру соціальних служб для молоді планується передбачити 828,0 тыс.грн. у тому числі зарплата з нарахуваннями - 789,5 тыс.грн.

        Також в районному бюджеті на 2014 рік передбачається фінансування Ради ветеранів в сумі 52,5 тыс.грн

        На зміст установ освіти і виконання програм за освітою в 2014 році планується виділити по загальному фонду 35125,1 тыс.грн. з них на зарплату і нарахування 30441,1 тыс.грн. Також планується оплата твердого палива, електроенергії, газу. У загальній сумі ці витрати складають 2572,0 тыс.грн. На живлення учнів планується направити 350,0 тыс.грн. по загальному фонду і 480,0 тыс.грн по спеціальному фонду. Захищені статті в загальних витратах на освіту складають 97 відсотків.

     Також в районному бюджеті на 2014 рік передбачені витрати на виплату дітям сиротам і дітям позбавлених батьківської опіки, яким виповнюється 18 років - 12,7 тис. Цього року в розрахункових показниках Міністерства фінансів на установи освіти окремим рядком передбачено витрати на модернізацію спортивних майданчиків в загальноосвітніх учбових закладах в сумі 178,4 тыс.грн, і передбачені витрати на забезпечення установ освіти сучасними технічними засобами навчання в сумі 149,1 тыс.грн.

       Також з районного бюджету фінансуватимуться в 2014 році програми за освітою:

       -курсові заходи післядипломної освіти в сумі 40,0 тыс.грн

       -«Шкільний автобус« на 2011-2015 року - 500,0 тыс.грн

       -програма по реалізації Конвенції ООН про права дитини на 2011-2016 року в сумі 1,0 тыс.грн

       -програма «Робота з обдарованими дітьми» 2011-2015 року  в сумі 1,0 тыс.грн

      -відпочинок і оздоровлення дітей Котовского району на період 2013-2015 року в сумі 110,0 тыс.грн      

        Хотілося б відмітити, що при розрахунках кошторисів на зміст установ соціально - культурної сфери і на виконання Державного бюджету України на 2014 рік до фонду заробітної плати були враховані:

         - підвищення мінімальної заробітної плати з 1 січня 2014 року - 1218 грн., з  1 липня - 1250 грн., з 1 жовтня - 1301грн . і 1 розряду ЕТС з 1 січня - 852 грн., з 1 липня - 890 грн., з 1 жовтня  - 1011 грн. .

       Також при розрахунках фонду оплати праці працівників бюджетних установ враховані обов'язкові виплати працівникам освіти, працівникам культури . Згідно з розрахунками у нас є незабезпеченість по бюджетних установах району в сумі 1486,4 тыс.грн. Доводжу до відома депутатів і усіх присутніх, що в 2013 році на освіту було виділено в первинному бюджеті 31916,8 тыс.грн. протягом року були внесені зміни у витрати на зміст установ освіти і у кінці року ми виплатили в повному об'ємі заробітну плату, сплатили усі енергоносії і в новий 2014 рік увійшли без боргів по оплаті праці працівникам освіти і усім іншим бюджетним установам. Темп росту витрат на зміст установ освіти склав 10 відсотків.

         На зміст усіх установ культури і на виконання програм по культурі, які фінансуватимуться з районного бюджету планується передбачити 3716,3 тыс.грн. з них на зарплату і нарахування 3604,8 тыс.грн. також в 2014 році планується направити на плату за спожиті установами культури енергоносії, - 81,0 тыс.грн. Витрати по захищеній полі в кошторисі відділу культури на 2014 рік складають 99,2 відсотка від усіх витрат .

       На фінансування програми «Розвиток культури в Котовськом районі» передбачено 10,0 тыс.грн

       У 2014 роком з державного бюджету Котовскому району виділена субвенція на фінансування заходів соціально-економічного розвитку окремих територій, які будуть розподілені по об'єктах Котовского району, а саме:

 

Найменування об' єкту

Кошик (тис.грн.)

Капітальний ремонт  водопровідної мережі в с.Климентово Котовського району

499,403

Капітальний ремонт водопровідної мережі та споруд на них в с. Станіславка Котовського району

447,061

Капітальний ремонт сільського водогону в с.Гонората Котовського району

344,114

Підвідний газопровід до с.Любомирка Котовського району - будівництво

529,422

Розподільчий газопровід в с.Коси Котовського району - будівництво

180,0

ВСЬОГО

2000,0

 

            По спеціальному фонду в районному бюджеті передбачається по витратах 3669,8 тыс.грн., З них власні надходження бюджетних установ - 1094,0 тыс.грн. Також по спеціальному фонду передбачені витрати на капітальний розвиток району в сумі 2000,0 тыс.грн. Також по спеціальному фонду передбачається субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт і зміст вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах в сумі  456,2 тыс.грн

      Також в районному бюджеті передбачається фінансування за рахунок засобів обласного бюджету для остаточних розрахунків по об'єкту «Реконструкція школи 1-П ступеня з прибудовою дитячого саду на 30 місць с.М.Фонтан Котовского району» в сумі 115,6 тыс.грн

          У 2014 році планується профінансувати газету

 « Котовские звістки« в сумі 110,0 тыс.грн., Також в районному бюджеті передбачається фінансування програми

« Власний дім « в сумі 10,0 тыс.грн і программи »По створенню і веденню містобудівного кадастру Котовського району«. 

                На заходи фізкультури і спорту планується у витратній частині бюджету 2014г. - 456,5 тыс.грн. в т.ч. на зміст дитячої юнацької спортивної школи - 431,5 тыс.грн з них заробітна плата з нарахуванням - 419,9 тыс.грн і оплата енергоносіїв - 7,1 тыс.грн

          На зміст органів місцевого самоврядування - 795,0 тыс.грн.

           Крім того, для покриття витрат 15 сільським Радам передбачені дотації з районного бюджету в сумі 3124,9 тыс.грн, у тому числі:

Алексеевский сільрада  - 32,5 тыс.грн

Борщовский сільрада -  - 85,3 тыс.грн

Бочмановский сільрада  -  353,9 тыс.грн

Гоноратский сільрада  -  262,9 тыс.грн

Качуровский сільрада  -  27,5 тыс.грн

Климентевский сільрада  - 21,7 тыс.грн

Косовский сільрада  -  1,5 ​​тыс.грн

Куяльницкий сільрада  - 126,8 тыс.грн

Липецька сільрада  - 48,2 тыс.грн

Любомирский сільрада  - 181,4 тыс.грн

Нестоитский сільрада  - 500,1 тыс.грн

Новоселовский сільрада -  1240,2 тыс.грн

Ст.Кульнянский сільрада  -  6,8 тыс.грн

Чапаевский сільрада  - 32,0 тыс.грн

Мардаровский сільрада  - 204,1 тыс.грн

       Окремо хочу зупинитися на 5 сільських радах. По Бюджетному кодексу України будуть вилучені засоби в сумі 233,2 тис. грн. відповідно по:

 Борщевской - 26,9 тыс.грн, В. Фонтанской - 106,9 тыс.грн,  Петрівською, - 44,3 тыс.грн, Станиславской - 13,4 тыс.грн і Ст.Кульнянской - 41,7 тыс.грн

        Щорічно в районному бюджеті передбачалися засоби на фінансування і виконання різних районних програм . З введенням Бюджетного кодексу України і розмежуванням витрат між бюджетами профінансувати ці витрати тільки з районного бюджету немає можливості, але на підставі ст.91, 92 Бюджетні Кодекси України можливі на договірних началах профінансувати вищезгадані заходи. Для цього необхідно укласти угоди на 800,0 тыс.грн., А саме:

В. Фонтанский сільрада- 100,0 тыс.грн

Климентевский сільрада  - 100,0 тыс.грн

Липецька сільрада  - 100,0 тыс.грн

Мардаровский сільрада  - 100,0 тыс.грн

Нестоитский сільрада - 190,0 тыс.грн

Петрівська сільрада  - 10,0 тыс.грн

Станиславский сільрада  - 80,0 тыс.грн

Алексеевский сільрада - 90,0 тыс.грн

Чапаевский сільрада - 30,0 тыс.грн

           Розмір оборотної касової готівки в районному бюджеті на 2014 рік встановлюється в сумі 100,0 тыс.грн

         Також в районному бюджеті передбачено резервний фонд в сумі 20,0 тыс.грн

            Окремо хочу зупинитися на фінансуванні охорони здоров'я на селі, за рішенням сесії районної ради № 250 - У1 від 19 липня 2013 про передачу витрат на охорону здоров'я в 2013 році усі установи охорони здоров'я фінансуватимуться з міського бюджету. Для цього був підписаний договір між районною адміністрацією і Котовской міською порадою про забезпечення медичною допомогою населення Котовского району і передані 100 відсотків трансфертів міському бюджету і це складає  15575,7 тыс.грн

          Районний бюджет 2014 року не дає можливості повністю забезпечити фінансування програм соціального захисту, повною мірою профінансувати соціально -культурную сферу і інші соціальні виплати, але він сформований в умовах розгортання світового фінансово -экономического кризи, і його впливу на розвиток економіки країни, і як наслідок на фінансово-економічну ситуацію регіонів. Враховуючи обмеженість фінансового ресурсу і для виконання цілей і завдань бюджету 2014 року, підтримуючи цілеспрямовану діяльність Уряду по стабілізації фінансової ситуації в країні необхідно здійснювати заходи в усіх сферах економіки і діяльності по:

- забезпечення оптимізації витрат головних розпорядників засобів шляхом виключення непріоритетних витрат ;

- недопущення витрат, повноваження для проведення яких не визначені діючими нормативно - правовими актами ;

- забезпечення жорсткого режиму економного використання енергоносіїв, скорочення витрат на транспортні послуги, зв'язок, відрядження і так далі ;

- недопущення росту чисельності працівників бюджетних установ ;

- забезпечення жорсткої економії бюджетних коштів на здійснення матеріально - технічного забезпечення діяльності .

             Звертаюся з проханням до усіх присутніх керівників підприємств і організацій району усіх форм власності, хто має заборгованість із заробітної плати перед своїми робітниками і службовцями, погасите цю заборгованість із заробітної плати і перерахуєте платежі до бюджету, а також перерахувати податок з фізичних осіб за оренду земель поділу .

          Своєчасні розрахунки по платежах до бюджетів не лише районний, але і сільські бюджети дозволять внести зміни до місцевих бюджетів, збільшити прибуткову і витратні частини бюджетів і поліпшити фінансування соціально - культурної сфери, а також витрат, пов'язаних з соціальним захистом населення району і вирішити багато інших питань.

Про підсумки соціально-економічного розвитку Котовського району за І півріччя 2011 року

 

Підводячи підсумки соціально-економічного розвитку господарського комплексу району за І півріччя 2011 року слід зазначити, що в цілому галузі економіки району та соціально-гуманітарної сфери працювали стабільно і прогнозовано. Промисловість  району наростила обсяги реалізації продукції, сільгосппідприємства на сьогоднішній день завершили збирання ранніх зернових культур, підприємства житлово-комунального господарства проводять комплекс заходів по підготовці до роботи в осінньо-зимовий період 2011-2012 років. В усіх освітніх закладах району завершені поточні, а в окремих і капітальні ремонти,  відбувся огляд-конкурс із їх підготовки до нового навчального року. Продовжуємо працювати над виконанням пріоритетних напрямів роботи райдержадміністрації на 2011 рік.

Бюджет та фінанси Виконання планових показників місцевих бюджетів за доходами Котовського району та питання наповнення бюджету знаходиться на щоденному контролі робочої групи з мобілізації надходжень до Державного та  місцевих бюджетів. Проведено 4 засідання робочої групи, на яких розглядалися питання щодо своєчасної сплати податків, платежів та внесків до бюджетів усіх рівнів, до ПФУ. 

У І півріччі 2011 року спостерігається позитивна динаміка збільшення надходжень податків та платежів.  Обсяги надходжень податків і платежів до Зведеного бюджету до попереднього року  зросли на 15,3%. Темп зростання доходів місцевих бюджетів (без трансфертів) у порівнянні з відповідним періодом попереднього року становив 130,2 %.

З початку року укладено 113 договорів на тимчасове користування земельними ділянками, додаткові надходження склали 202,9 тис. грн.

Податковий борг З початку року сума  недоїмки підприємств  та  господарств   району  перед бюджетами  усіх  рівнів  зменшилася на 78,5%  і станом  на   1 липня 2011 року  становила 226,9 тис. грн.

Заборгованість перед ПФУ Особливої актуальності набуває питання по скороченню недоїмки до Пенсійного фонду України. З початку року вона зросла майже в 5 разів і станом на 1 липня 2011 р. склала 39,6 тис.грн. На обліку в управлінні перебуває 8237 пенсіонерів, з них отримують мінімальну пенсію 1048 пенсіонерів. Заборгованності по фінансуванню пенсій немає.

Фінансовий стан підприємств та організацій

З метою аналізу соціально-економічного розвитку району та поліпшення фінансового стану нерентабельних підприємств всіх форм власності при райдержадміністрації діє відповідна робоча група. Фінансовий результат суб’єктів господарювання від звичайної діяльності до оподаткування  за січень–травень 2011 р. по району  склав 122,0 тис. грн. прибутку (загальна сума прибутку – 122,0 тис.грн., сума збитку – 0 тис.грн.). 

За сферою „Бюджет та фінанси” район займає 6 місце серед 26 районів області.

Сільське господарство Провідною галуззю економіки району являється сільськогосподарське виробництво. В районі налічується 92 агроформування, в т.ч. 59 фермерських господарств.

Рослинництво Всі господарства району завершили збір ранніх зернових культур в оптимальні сроки. Валовий збір складає  71,7 тис. тонн. За оперативними даними урожайність на сьогодні складає 31,0 ц/га, в тому числі озимої пшениці – 32,8 ц/га (28,9 ц/га-2010), озимого ячменю – 29,5 ц/га (26,0 ц/га – 2010), що  більше, ніж у 2010 році.

Тваринництво В сільськогосподарській галузі важливим напрямком роботи є розвиток  тваринництва. На території району займаються тваринництвом 9 сільгосппідприємств.  

У порівнянні з початком року в сільгосппідприємствах району поголів’я великої рогатої худоби зменшилось на 8 %, в тому числі корів - на 4 %, поголів’я свиней - на 6%. Зменшення поголів’я худоби відбулося майже по всіх господарствах, а філія ТОВ „Нива” взагалі ліквідувало (-140 голів ВРХ).  Зберегли поголів’я ВРХ та свиней тільки „СВК „Дружба народів”, та ТОВ „Новоселівське”.

Виробництво м’яса за І півріччя 2011 року зросло на 27%, виробництво молока скоротилося на 45%.  Відбулося зменшення продуктивності худоби, зокрема, зменшився надій молока на середньорічну корову на 481 кг (28%) і за 1 півріччя склав 1253 кг. Середньодобовий приріст молодняку великої рогатої худоби зменшився проти рівня 2010 року на 10,3 %. У свинарській галузі відмічається ріст середньодобових приростів молодняку свиней на відгодівлі на 9,7 %.

З часу укладання договорів з Ананьївским, Вапнярським та Первомайським мол. заводами покращилась ситуація щодо розрахунків із товароздатчиками району. Але залишилась заборгованість Балтського мол. заводу, яка станом на 01.08.2011 склала майже пів мільйона.

В даний час в сільгосппідприємствах району ведеться робота по організованому проведенню літньо-табірного утримання худоби, заготівлі кормів та підготовки тваринницьких приміщень та обладнання до роботи в осінньо-зимовий період 2011-2012 років.

Сільгосппідприємствами району за 1 півріччя поточного року закуплено 11 високопродуктивних зернозбиральних комбайнів марки „Джон-Дір”, „Нью-Холанд”, „Акрос-580”.

Державна підтримка  Згідно  постанови КМУ № 587 від 15 липня 2005 року, управління агропромислового розвитку прийнятий від сільгоспвиробника пакет документів для одержання компенсації витрат на розвиток садівництва в сумі 196,8 тис. грн., який переданий до Головного управління агропромислового розвитку.

          Агроформуваннями району отримано довгострокових кредитів на суму 1054 тис. грн.. та  короткострокових на суму 39550  тис. грн.

Земельні паї  Сільгосппідприємствами укладено 9816 договорів  оренди за  земельні паї, нарахована орендна плата складає - 9650 тис. грн. На сьогоднішній день розпочата робота по розрахунках за паї, а саме складені відомості та передані до складів для видачі зерна. 

Орендна плата сплачується зерном, грошима, наданням послуг населенню  та іншим.

         За сферою „Сільське господарство” район займає 18 місце серед 26 районів області.

Промисловість Промисловість району представлена двома підприємствами: ПАТ «Південтехгаз» та ТОВ «Південремверстат». Темпи зростання обсягів виробництва промислової продукції у І півріччі 2011 року склали 141,9%. Реалізовано продукції на 5213,7 тис.грн. 

Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу за січень-червень 2011р. по району становив 185,5 грн., що на 42,7 % вище рівня відповідного періоду минулого року. За сферою „Промисловість” район займає 16 місце у зведеному рейтингу серед районів Одеської області.

Будівництво У січні – червні 2011 року підприємствами, що працювали за будівельними контрактами, виконано робіт на 63 тис. грн., тепм зростання обсягу робіт склав 160%. Введено в експлуатацію 73 кв.м житлової площі. За сферою „Будівництво” район посідає 17 місце.

З метою вирішення  найважливіших соціальних проблем району, які потребують значних капіталовкладень протягом поточного року частково профінансовано та до кінця 2011 року передбачено отримати у повному обсязі кошти з обласного бюджету в загальній сумі 2320,440 тис. грн.

Приоритетним в цьому напрямі є спрямування коштів на капітальний ремонт та реконструкцію об’єктів соціальної сфери.

За кошти обласного бюджету проведено:

Капітальний ремонт школи і тепломережі с. Вишневе Котовського району на суму 213,4 тис. грн.

-         Капітальний ремонт тепломережі школи № 1 в с. Борщі  Котовського району - 210,6 тис. грн.

-         Капітальний ремонт котельні школи №2 в с. Липецьке – 25,1 тис. грн.

-         Капітальний ремонт котельні школи  в с. Дібровка – 60,4 тис. грн.

-         Капітальний ремонт котельні школи  в с. Вишневе – 118,3 тис. грн.

-         Капітальний ремонт котельні школи  в с. Глибочок виділено 139,3 тис. грн..

      Капітальний ремонт тепломережі та системи опалення середньої школи  в с. Липецьке – 145,5 тис. грн.

-       на Капітальний ремонт котельні школи  в с. Бочманівка виділено 217,5 тис. грн., на сьогоднішній день профінансовано та освоєно 64,3 тис. грн.

-     на реконструкцію котельні школи  в с. Липецьке виділено 190,4 тис. грн. профінансовано та освоєно 126,4 тис. грн.

-       на капітальний ремонт водопровідних мереж селища Борщі виділено 1000 тис. грн., по даному об”єкту проведено тендерну процедуру, визначено переможця та вже розпочаті роботи.

Крім того, з обласного бюджету на 2011 рік виділено кошти в сумі 2047,0 тис. грн.(на ремонт доріг комунальної власності), на капітальний ремонт 8-ми вулиць в 7-ми селах району (Новоселівка, Соболівка, Коси, Нестоїта, Любомирка, Мурована, Куяльник), які повністю освоєні.

Серед найважливіших задач   району  є підвищення якості життя на селі.  Актуальності тут набуває газифікація населених пунктів.  На сьогоднішній день в районі газифіковано  17 населених пунктів. В поточному році підключено до природного газу 54 домоволодіння.

Інвестиційна діяльність За  січень - червень 2011р. у розвиток економіки району  суб’єктами господарювання за рахунок усіх джерел фінансування було вкладено 18096 тис. грн. капітальних інвестицій. Найвагомішу частку з них (91,4% загального обсягу) склали інвестиції в основний капітал (у капітальне будівництво 1,2%, у придбання машин і обладнання 94,6%, у придбання транспортних засобів 4,2%).

         За січень - червень 2011р. підприємствами та організаціями за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 16539 тис. грн. інвестицій в основний капітал, що складає 584,3% до січня – червня 2010р..

           Основним джерелом капітальних інвестицій, як і інвестицій в основний капітал, стали кредити  банків  та  власні кошти підприємств.

         За сферою „Інвестиції” район посідає 2 місце.

 Житлово – комунальне господарство Питання діяльності та розвитку житлово-комунального господарства залишається однією з найгостріших проблем району та знаходиться під постійним контролем районної державної адміністрації. В 2011 році розроблено та затверджено програми „Питна вода Котовського району на 2011-2013 роки та на період до 2020 року” та „Реформування і розвиток житлово-комунального господарства Котовського району на 2009-2014 роки”, які відкривають додаткові можливості в прискоренні робіт по підготовці та реалізації соціально-важливих об’єктів будівництва.

В районі функціонують три комунальних підприємства, які надають послуги населенню в Борщівській та  Новоселівській сільських радах. Працівниками комунальних підприємств постійно проводиться певна робота щодо зменшення втрат води у водопровідній мережі та проводиться разом з працівниками сільських рад роз’яснювальна робота з населенням щодо своєчасної сплати ними за використані послуги. Рівень оплати  за житлово-комунальні послуги складає 109,5%.

За сферою „Енергетика та житлово-комунальне господарство” район посів 6 місце.

Траспорт і зв’язок Станом на 1 серпня  2011 року на території району діє 22 приміських автобусних маршрути, на яких працює 27 транспортних засобів. Надають  послуги  з перевезення  пасажирів 18 перевізників – фізичні особи та 2  юридичні особи. За січень – липень 2011 р. послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями) скористалися 212,2 тис. пасажирів, що складає 74,7 %  до січня–червня 2010р.

Проведена оптимізація мережі поштового зв’язку. Станом на 01.08.2011 в районі працює 19  відділень зв’язку, з них 3-ри - пересувних. На початок року їх було 22. Чотири відділення в селах: Бочманівка, Великий Фонтан, Дібровка та Чапаєвка перейшли до зони обслуговування створеного у цьому році пересувного відділення поштового звязку №10.

В І півріччі поточного року встановлено 40 стаціонарних телефонних апаратів сільським жителям району, в тому числі 3 встановлено пільговим категоріям громадян.

Торгівля За січень-липень 2011 року розпочали роботу 9 магазинів і на сьогодні потреби споживачів задовольняють 112 об’єктів роздрібної торгівлі та 7 громадського харчування. Працює один об’єкт побутового обслуговування.    За І квартал 2011 року обсяг роздрібного товорообороту склав 2 290 тис.грн., що на 12,3% більше, ніж за аналогічний період минулого року. На сьогодні цінова ситуація в районі стабільна, населення забезпечене продовольчими товарами в достатній кількості та широкому асортименті. В райдержадміністрації на постійному контролі знаходиться  питання щодо недостатньої мережі торгівлі товарами першої необхідності в віддалених та мало чисельних сільських населених пунктах. Ця проблема вирішується шляхом виїзної торгівлі на село

Підприємництво В районі зареєстровано 966 субєктів господарювання, з них 696 фізичних осіб- підприємців. Станом на 01.07.2011 в районі зареєстровано 14 юридичних осіб та 52 фізичних особи-підприємців.  За І півріччя поточного року 10 осіб відкрили власну справу за рахунок надання одноразової допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності. Підприємництво району забезпечує в середньому  8-9% від загальних надходжень до місцевих бюджетів району. За сферою „Підприємництво” район посідає 4 місце.

Зайнятість населення Стан ринку праці у І півріччі 2011 року формувався під впливом економічної ситуації в районі. На зареєстрованому ринку праці рівень зареєстрованого безробіття становив 4,03%. З метою зниження соціальної напруги на ринку праці в районі діє Програма зайнятості населення Котовського району на 2010-2011 роки, яка передбачає комплекс заходів. Відповідно до Програми за сприянням служби зайнятості працевлаштовано  417 сільських жителів, направлено на оплачу вальні громадські роботи 252 жителя району. Пройшли навчання, перенавчання за направленням служби зайнятості 229 осіб. В районі триває активний процес щодо створення нових робочих місць. В усіх сферах економічної діяльності створено 211 н.р.м., що становить 169 % від річного завдання. Всього активними заходами сприяння зайнятості охоплено1321-у особу.

У поточному році робочою комісією з подолання тіньової зайнятості та легалізації робочих місць перевірено 40 суб`єктів господарювання, в результаті перевірок  виявлено 9 випадків використання найманої праці без оформлення трудових відносин. З початку року легалізовано (оформлено трудові відносини) згідно законодавства 8 робочих місць.

За сферою „Ринок праці” район посідає 14 місце.

Заробітна плата  На постійно контролі райдержадміністрації знаходиться стан справ щодо своєчасної виплати заробітної плати на підприємствах усіх форм власності. Поточна заробітна плата підприємствами району виплачується своєчасно.

Заборгованість із виплати заробітної плати по району відсутня.

Переважну роль у вирішені зазначених питань, зокрема легалізації заробітної плати та робочих місць, підвищення рівня середньомісячної заробітної плати на підприємствах району відіграє робота районної робочої групи з легалізації заробітної плати та зайнятості населення, яка створена та затверджена розпорядженням голови райдержадміністрації від 24.06.2010р. №361/10. За звітний період 2011р. проведено 6 засідань, на яких розглянуто рівень оплати праці на 40підприємствах району.

         З метою здійснення аналізу рівня заробітної плати на підприємствах у галузевому розрізі та вжиття заходів щодо доведення їх до рівня до середньо обласного, організовано та проведено 02.06.2011року семінар-нараду з керівниками та головними бухгалтерами підприємств району.

Середньомісячна заробітна плата у січні-червні 2011 року становила 1570 грн., що складає 70,1 % від середнього рівня по Одеській області і зросла у порівнянні з відповідним періодом 2010 р.на 16,1%. За рівнем середньомісячної заробітної плати серед районів області район займає 14 місце.

Середня заробітна плата за червень місяць складає 1642 грн. Аналізуючи динаміку рівня середньомісячної заробітної плати  по галузям економічної діяльності першість утримують оплата працівників - операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям – 3733 грн.,  працівники промисловості – 2133 грн., діяльності транспорту та зв’язку – 2219 грн.

         Водночас, значно нижчою залишається заробітна плата працівників сільського господарства та пов’язаних з ним послуг – 1290 грн.  

Підтримка сім”ї, дітей, молоді та вразливих груп населення Протягом І півріччя 2011року проводилася робота щодо реалізації молодіжної та сімейної політики, оздоровлення дітей, попередження насилля в сім»ї подальшого вдосконалення соціальної політики стосовно захисту прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та видачі посвідчень для багатодітних родин.

В Котовському районному центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді ведеться Єдиний Банк даних сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, в яких виховуються неповнолітні діти. Всього в Котовському районі проживають 5183 дітей віком від 0 до 18-років. На первинному обліку служби у справах дітей станом на 1 липня 2011 року перебувало  133 дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування. Протягом І півріччя встановлено опіку та піклування над 5-ю дитинами-сиротами та дітьми позбавленими батьківського піклування. Всього взято на первинний облік 9 дітей.

         На території Котовського району функціонують 4 прийомні сім’ї, які виховують 9 прийомних дітей. До кінця року планується утворити ще 1 прийому сім”ю, а також поповнити діючу прийомну сім”ю однією дитиною.

Проводиться робота щодо забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей. У 30 навчальних закладах району працювали пришкільні табори, де відпочило 1765 дітей. Крім того 116 дітей оздоровлено в стаціонарних таборах. Всього охоплено відпочинком та оздоровленням 1881 дитина, або 82% від загальної кількості дітей шкільного віку.

Видано 259 посвідчення батьків багатодітної сім»ї та 594 посвідчень дитини з багатодітної сім»ї.

       За звітний період за рахунок коштів державного бюджету надано матеріальна допомога 2207 сім’ям на суму 1 млн. 400 тис. грн., за програмою надання цільової адресної соціальної допомоги малозабезпеченим верствам населення району надано допомогу 78 сім”ям на сумі 14,4 тис. грн.

       26 малозабезпеченим сім’ям виплачена державна соціальна допомога на суму 198,5 тис. грн..

       Інвалідам війни та учасникам бойових дій, яким виповнилось 90 і більше років за рахунок коштів обласного бюджету виплачується щомісячна допомога по 100,00 грн. В поточному році зазначена допомога виплачена 9  особам.

      Соціальними робітниками територіального центру соціального обслуговування  пенсіонерів та одиноких непрацездатних   громадян обслуговується 481чол.

     Постійно і своєчасно вирішується питання забезпечення ветеранів Великої Вітчизняної війни технічними  засобами реабілітації  і пересування. Протягом поточного року забезпечено:

інвалідними  візками  - 13 інвалідів;

іншими засобами пересування – 39 інвалідів.

Одержали пільговий автотранспорт 2 інваліда.

      За рахунок коштів обласного бюджету протягом  2011 року здійснено 13 поховань ветеранів війни на суму 16,6 тис. грн.

       9 осіб, які опинилися у скрутних  життєвих обставинах та ветеранів війни одержали матеріальну допомогу в сумі 48,8 тис. грн.  на ремонт житлових будинків, газифікацію будинків, лікування.

Освіта Мережа навчальних закладівПроводиться робота по оптимізації мережі навчальних закладів, приведенню її у відповідність до потреб населення. У 2010-2011 навчальному році функціонувало 33 загальноосвітніх школи, 6 дошкільних закладів і два позашкільні навчально-виховні заклади. Серед освітніх закладів району функціонує 9 навчально-виховних комплексів. У перспективі мережу дошкільних навчальних закладів в першу чергу планується розширити за рахунок створення НВК.  При наявності фінансування планується завершити  добудову приміщення дитячого садка до Малофонтанської ЗОШ І-ІІ ст., де буде облаштовано дві дошкільні групи на 30 дітей. Рішенням  районної ради в лютому місяці ліквідовано 7 навчальних закладів, функціонування яких було тимчасово призупинено. Тимчасово призупинено діяльність Домницької школи та реорганізовано Олексіївску ЗОШ І-ІІІ ступень в ЗОШ І-ІІ ступеню.

Охоплення загальною середньою освітою складає 100% (у школах району навчалося 2418 учнів, для 12 учнів було організовано індивідуальну форму навчання), 150 чол.  учні вечірньої школи. Все більший відсоток школярів навчаються державною мовою, триває перехід з російської на українську мову навчання у чотирьох школах.

У загальноосвітніх навчальних закладах навчається 28 дітей, які потребують корекції фізичного розвитку. Створено умови для безперешкодного доступу до школи осіб з обмеженими фізичними можливостями, а саме: обладнано пандуси в усіх ЗНЗ, встановлено поручні у 23 закладах.

У 2011 році планується продовжити роботу по підключенню закладів освіти до мережі Internet.

„Шкільний автобус” В рамках програми „Шкільний автобус” в районі забезпечено підвезення до місця навчання і додому дітей, які проживають за межею пішохідної доступності від освітнього закладу (понад 3 км). Для цього використовується 4 типових шкільних автобуси, 10 мікроавтобусів типу «Газель» та 1 автобус марки ПАЗ. Останнім у березні 2011 року за рахунок державного бюджету отримано шкільний автобус, який передано Борщівському НВК І-ІІІ ст.

Для покращення матеріальної бази закладів освіти  придбано 150 учнівських парт, 300 стільців, 60 столів і 120 лавок для їдалень, 3 холодильники, 1 мультимедійну дошку, протипожежне устаткування.

Охорона здоров”я Медичне обслуговування населення проводиться у 12 ФАПах, 30 фельдшерських пунктах,   3-х амбулаторіях загальної медицини-сімейної практики та 3-х сільських дільничних лікарнях. Станом на 1 липня 2011 року  залишається незмінною кількість лікарняних ліжок при сільських дільничних лікарнях –   80 ліж. Медичну допомогу населенню району надають 172 медичних працівника, з них 10 лікарів, 84 чол. - середній медичний персонал, 54 молодшого медичного персоналу та 24 чол. допоміжного персоналу.

Протягом багатьох останніх років існує значний дефіцит лікарів в сільських дільничних лікарнях та амбулаторіях загальної практики - сімейної медицини. В закладах охорони здоров’я проведені поточні ремонтні роботи та підготовлені до роботи в зимовий період.

Культура Відділу культури та туризму підпорядковано 85 закладів культури. Із них: 15 Будинків культури, 27 сільських клубів, 42 бібліотеки ЦБС, 3 «Народних» колективи  та централізована  бухгалтерія.

У 2011 році приділяється увага покращенню матеріально-технічного стану закладів культури. З районного бюджету  виділено 14,9 тис.грн. на придбання музичної апаратури, освітлювальної апаратури, комп’ютера та драбини. На реалізацію „Програми розвитку культури у Котовському районі на 2011 рік” з районного бюджету виділено 22,5 тис. грн., з низ вже освоєно 18,5 тис. грн. на придбання комп”ютерних столів та проведення культурно-масових заходів, в т.ч. „Вітрила надій”, „Коханим жінкам присвячуємо”, „Гірький подих полину”, „Для Вас відкриті наші серця”, конкурс імені Петра Олійника, конкурс „Краща бібліотека та кращій клуб” де переможцями визначено бібліотеку с. Олексіївна,  клуб с. Чапаєвка Куяльницької сільради.

Сільський зелений туризм  Багато уваги приділяється розвитку сільського зеленого туризму. З кожним роком поширюється попит мешканців району до історичних матеріалів рідного краю. Рішенням районної ради затверджена „Районна програма розвитку краєзнавства на період  до 2015 року.” Відділом культури та туризму розроблені 6–ть туристичних маршрутів. При центральній районній бібліотеці працює краєзнавчий міні-музей, ним видано 3 туристичні буклети. Підготовлені та надані матеріали на підземний монастир „Райський сад” до Державного реєстру і оформлення паспортної документації дасть можливість вести археологічні дослідження підземного монастиря.

Проведені органами місцевої влади цілеспрямовані заходи у І півріччі 2011 року дозволили утримати позитивну динаміку в більшості галузей економіки району та сприяли тому, щоб  за результатами діяльності район посів 11 місце  серед 26 районів Одеської області.

 

Календар новин

<< < Червень 2022 > >>
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30